Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

"Tylko dla aktywnych"

              Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2012 roku kontynuuje realizacje projektu systemowego „Tylko dla aktywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności  zawodowej osób bezrobotnych.

 

 

            Budżet projektu na rok 2012 wynosi  1 597 700,00 zł, z czego 100% Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze pozyskał ze środków unijnych. Całkowity budżet projektu od początku realizacji wynosi 11 763 745,23 zł, w tym współfinansowanie unijne wynosi 11 421 425,34 zł, natomiast wkład własny wynosi ogółem               342 329,89 zł.

            Kryzys finansowy oprócz spowolnienia rozwoju ekonomiczno – gospodarczego Polski spowodował znaczący wzrost stopy bezrobocia również                 w naszym regionie. Wpłynęło to zdecydowanie negatywnie na położenie grup osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego też projekt adresowany jest w szczególności do bezrobotnych zarejestrowanych w naszym Urzędzie,                       a mianowicie do:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
  albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,
 • bezrobotnych z terenów wiejskich,

 

Podstawową przeszkodą jaką mają do pokonania osoby bezrobotne jest brak środków finansowych na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Istotną barierą jest również brak posiadania minimalnego stażu pracy. Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze jest odpowiedzią na problemy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na wsi oraz kobiet. Przeciwdziała istniejącym nierównościom oraz wzmacnia pozycje tych grup na rynku. W ramach projektu wsparcie otrzyma co najmniej 177 osób bezrobotnych poprzez udział w następujących formach wsparcia:

 • prace interwencyjne – umożliwiają podjęcie zatrudnienia i aktywizację zawodową -  10 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej 77 osobom,
 • staże, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez kontakt z miejscem pracy – 90 osób.

 

Projekt stwarza warunki dla rozwoju aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy poprzez stworzenie skutecznych mechanizmów umożliwiających koncentrację na grupach defaworyzowanych, doświadczających największych trudności związanych z wejściem lub powrotem i utrzymaniem się na rynku pracy.

Projekt zapewnia równość szans w szczególności w stosunku do kobiet oraz innych defaworyzowanych grup w dostępie do zatrudnienia i możliwości podnoszenia kwalifikacji.

     Uczestnictwo w projekcie stanowi szansę dla osób bezrobotnych na uzyskanie  nowych lub dodatkowych kwalifikacji zawodowych, pokonanie bariery ekonomicznej dla osób przedsiębiorczych chcących założyć własną działalność gospodarczą.

 

Czas trwania projektu: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.                                                                  

Forma aktywizacji dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-03 09:05:17) , zredagowana przez: Łukasz Jedynak (2012-10-12 08:42:36)
Data publikacji : 2012-10-03

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/aktualnosc/1/-tylko-dla-aktywnych-