Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 51655
Aktualności dla osób bezrobotnych 4225
Pożyczka na podjęcie działalności - Wsparcie w starcie II 1160
Własny biznes nie jest dla wybranych 545
Przedsiębiorcze kobiety 417
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4919
Przyznanie statusu bezrobotnego 3865
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3326
Utrata statusu bezrobotnego 3190
Utrata statusu poszukującego pracy 2850
Rejestracja bezrobotnych 9075
Rejestracja przez Internet 5964
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3936
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 8661
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4926
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3535
Rejestracja poszukujących pracy 4708
Rejestracja przez Internet 4073
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2894
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3279
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2961
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5471
Prawa bezrobotnych 4106
Prawa poszukujących pracy 3502
Obowiązki bezrobotnych 3961
Obowiązki poszukujących pracy 3336
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8970
Pośrednictwo pracy krajowe 3159
Giełda pracy 4402
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 15059
Pośrednicy realizujący usługę 2917
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3799
Poradnictwo zawodowe 3939
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 7424
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 3776
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3043
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4024
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 6045
Szkolenia grupowe 5101
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4097
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 4013
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3156
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 2983
Plan szkoleń 4414
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3049
Egzaminy/ licencje 3456
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 8346
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 236
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4639
Staże 15179
Prace interwencyjne 3678
Roboty publiczne 2958
Prace społecznie użyteczne 6228
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3310
Usługa tłumaczenia języka migowego 2616
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12934
Wysokość świadczeń pieniężnych 25282
Zasiłek dla bezrobotnych 6614
Ubezpieczenie zdrowotne 3203
Dodatek aktywizacyjny 5005
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10329
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 4272
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4523
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 5946
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 4749
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 4302
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6096
Zwrot kosztów przejazdu 4794
Zwrot kosztów zakwaterowania 3076
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 4364
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3767
Pożyczka szkoleniowa 6165
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2658
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5071
Inne finansowe formy wsparcia 3686
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 4832
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 1387
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2780
Agencje zatrudnienia 4260
Inne informacje 4374
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6358
Zasięg terytorialny 3333
Dokumenty do pobrania 19966
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 18466
Zgłoszenie oferty pracy 8781
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4053
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3229
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3164
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3575
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2831
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2909
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8218
Pośrednictwo pracy krajowe 4326
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2656
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2883
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5712
Staże 8563
Pliki do pobrania dla pracodawcy 2997
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 3612
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6540
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2884
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 3785
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 4961
Prace interwencyjne 3384
Roboty publiczne 2783
Prace społecznie użyteczne 5697
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2749
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2623
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3605
Zwolnienia grupowe 4765
Zwolnienia Monitorowane 2416
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2886
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3160
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3155
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5257
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8880
Zatrudnianie cudzoziemców 5332
e-zgłoszenie PSZ-OPWPC 658
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4170
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2622
Tryb postępowania 3656
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2840
Wymagane dokumenty 3624
Opłaty 2497
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5019
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3572
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2603
Dokumenty do pobrania 24259
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 3577
Kontakt do urzędu pracy 62316
Telefony Urzędu Pracy 14928
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 10289
O urzędzie 9304
Struktura organizacyjna Urzędu 5999
Zakres kompetencji 4308
Godziny urzędowania 18935
Ochrona danych osobowych 508
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1363
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3867
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 1801
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 1723
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 652
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9116
Programy 4800
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 624
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 1305
Projekty EFS 5452
Realizowane 3619
PO WER 1793
RPO WD 1534
Zrealizowane 1309
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 747
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 708
Projekt "Tylko dla aktywnych" 3988
Analizy i statystyki 6023
Statystyka za rok 2017 404
Informacja sygnalna 2017 125
Statystyka archiwum 3651
Statystyka za rok 2016 115
Statystyka za rok 2015 947
Statystyka za rok 2014 2018
Statystyka za rok 2013 2892
Statystyka za rok 2012 2773
Informacja sygnalna archiwum 4112
2016 117
2015 865
2014 1533
2013 2215
2012 2931
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 6665
Publikacje Urzędu Pracy 3550
Przydatne linki 4346
Linki dla osób niepelnosprawnych 3346
Linki do szkół i uczelni 3361
Wnioski elektroniczne do PUP 5103
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4364
Galerie 4151
III Targi Pracy 4533
IV Targi Pracy 1360
Biuletyn Informacji Publicznej 1255
Instrukcja korzystania z BIP 1350
Praca w urzędzie 4194
Pośrednik pracy - stażysta 4144
Wydarzenia PUP 1445
Targi Pracy 1307
IV Targi Pracy (10.04.2015) 1765
III Targi Pracy (28.03.2014) 1251
Zapytania ofertowe 1640