Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52828
Aktualności dla osób bezrobotnych 4400
Pożyczka na podjęcie działalności - Wsparcie w starcie II 1306
Własny biznes nie jest dla wybranych 668
Przedsiębiorcze kobiety 523
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5092
Przyznanie statusu bezrobotnego 4007
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3439
Utrata statusu bezrobotnego 3308
Utrata statusu poszukującego pracy 2962
Rejestracja bezrobotnych 9393
Rejestracja przez Internet 6114
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4056
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9069
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5102
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3655
Rejestracja poszukujących pracy 4869
Rejestracja przez Internet 4223
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3018
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3396
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3056
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5662
Prawa bezrobotnych 4243
Prawa poszukujących pracy 3629
Obowiązki bezrobotnych 4141
Obowiązki poszukujących pracy 3463
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9260
Pośrednictwo pracy krajowe 3291
Giełda pracy 4539
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 16658
Pośrednicy realizujący usługę 3041
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3945
Poradnictwo zawodowe 4094
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 7750
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 3899
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3155
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4199
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 6336
Szkolenia grupowe 5214
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4285
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 4166
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3259
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3097
Plan szkoleń 4582
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3260
Egzaminy/ licencje 3569
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 8686
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 342
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4768
Staże 15519
Prace interwencyjne 3805
Roboty publiczne 3078
Prace społecznie użyteczne 6415
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3405
Usługa tłumaczenia języka migowego 2712
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13242
Wysokość świadczeń pieniężnych 27037
Zasiłek dla bezrobotnych 6824
Ubezpieczenie zdrowotne 3302
Dodatek aktywizacyjny 5181
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10632
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 4399
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4759
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 6231
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 5011
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 4514
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6249
Zwrot kosztów przejazdu 4955
Zwrot kosztów zakwaterowania 3183
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 4483
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3893
Pożyczka szkoleniowa 6343
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2756
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5241
Inne finansowe formy wsparcia 3817
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 4938
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 1538
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2879
Agencje zatrudnienia 4403
Inne informacje 4480
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6521
Zasięg terytorialny 3464
Dokumenty do pobrania 20768
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 19505
Zgłoszenie oferty pracy 8974
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4198
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3357
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3276
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3690
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2942
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3032
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8500
Pośrednictwo pracy krajowe 4436
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2741
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3000
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5924
Staże 8953
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3108
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 3807
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6717
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3024
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 3940
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 5627
Prace interwencyjne 3510
Roboty publiczne 2880
Prace społecznie użyteczne 5856
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2846
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2704
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3718
Zwolnienia grupowe 4889
Zwolnienia Monitorowane 2524
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2993
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3254
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3254
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5412
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9122
Zatrudnianie cudzoziemców 5589
e-zgłoszenie PSZ-OPWPC 873
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4335
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2725
Tryb postępowania 3759
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2967
Wymagane dokumenty 3711
Opłaty 2609
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5132
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3722
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2742
Dokumenty do pobrania 25689
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 3689
Kontakt do urzędu pracy 64139
Telefony Urzędu Pracy 15459
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 10559
O urzędzie 9613
Struktura organizacyjna Urzędu 6260
Zakres kompetencji 4471
Godziny urzędowania 19800
Ochrona danych osobowych 631
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1437
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4017
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 1928
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 1833
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 756
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 21
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9299
Programy 4938
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 740
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 1409
Projekty EFS 5597
Realizowane 3743
PO WER 1958
RPO WD 1681
Zrealizowane 1422
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 31
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 37
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 821
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 817
Projekt "Tylko dla aktywnych" 4119
Analizy i statystyki 6212
Statystyka za rok 2017 541
Informacja sygnalna 2017 231
Statystyka archiwum 3750
Statystyka za rok 2016 213
Statystyka za rok 2015 1054
Statystyka za rok 2014 2120
Statystyka za rok 2013 2992
Statystyka za rok 2012 2869
Informacja sygnalna archiwum 4222
2016 205
2015 980
2014 1640
2013 2322
2012 3040
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 6813
Publikacje Urzędu Pracy 3691
Przydatne linki 4472
Linki dla osób niepelnosprawnych 3479
Linki do szkół i uczelni 3465
Wnioski elektroniczne do PUP 5278
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4478
Galerie 4283
III Targi Pracy 4725
IV Targi Pracy 1476
Biuletyn Informacji Publicznej 1320
Instrukcja korzystania z BIP 1412
Praca w urzędzie 4423
Pośrednik pracy - stażysta 4335
Wydarzenia PUP 1558
Targi Pracy 1418
IV Targi Pracy (10.04.2015) 1884
III Targi Pracy (28.03.2014) 1355
Zapytania ofertowe 1762