Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 71948
Aktualności dla osób bezrobotnych 8067
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7829
Przyznanie statusu bezrobotnego 6597
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5720
Utrata statusu bezrobotnego 5743
Utrata statusu poszukującego pracy 5132
Rejestracja bezrobotnych 16469
Rejestracja przez Internet 10422
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6804
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 15275
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8452
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5918
Rejestracja poszukujących pracy 7525
Rejestracja przez Internet 6866
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5364
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5581
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 5149
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8440
Prawa bezrobotnych 6723
Prawa poszukujących pracy 6065
Obowiązki bezrobotnych 6746
Obowiązki poszukujących pracy 5777
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12916
Pośrednictwo pracy krajowe 5400
Giełda pracy 7048
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 37447
Pośrednicy realizujący usługę 5164
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6578
Poradnictwo zawodowe 7408
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 12874
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 6075
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 5425
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7226
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 10247
Szkolenia grupowe 7364
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 7366
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 7837
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5637
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 5155
Plan szkoleń 7243
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 6971
Egzaminy/ licencje 5726
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 13110
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 2615
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7088
Staże 25178
Prace interwencyjne 6256
Roboty publiczne 5324
Prace społecznie użyteczne 9436
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5511
Usługa tłumaczenia języka migowego 4774
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17718
Wysokość świadczeń pieniężnych 39112
Zasiłek dla bezrobotnych 10696
Ubezpieczenie zdrowotne 5476
Dodatek aktywizacyjny 8102
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15760
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 6748
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 8603
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 10553
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 9109
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 7326
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9130
Zwrot kosztów przejazdu 7692
Zwrot kosztów zakwaterowania 5306
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 6986
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6196
Pożyczka szkoleniowa 8965
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4713
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8942
Inne finansowe formy wsparcia 6047
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 6869
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 4293
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4869
Agencje zatrudnienia 6853
Inne informacje 6794
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9152
Dokumenty do pobrania 32961
Zasięg terytorialny 6168
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 34408
Zgłoszenie oferty pracy 15372
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7028
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5712
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5676
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5986
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5156
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5129
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13220
Pośrednictwo pracy krajowe 6984
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4921
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5452
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10008
Staże 15463
Pliki do pobrania dla pracodawcy 5360
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 6758
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9944
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5930
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 6716
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 12342
Prace interwencyjne 6998
Roboty publiczne 5292
Prace społecznie użyteczne 9031
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4943
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4736
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6012
Zwolnienia grupowe 7389
Zwolnienia Monitorowane 6906
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5084
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 5471
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5288
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8054
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 15116
Dokumenty do pobrania 40017
Zatrudnianie cudzoziemców 12035
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 14314
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 8975
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 2049
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1803
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 6103
Kontakt do urzędu pracy 91476
Telefony Urzędu Pracy 4479
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 15326
O urzędzie 13971
Struktura organizacyjna Urzędu 10024
Zakres kompetencji 7466
Godziny urzędowania 29424
Ochrona danych osobowych 4061
Sprawozdania finansowe 207
Sprawozdanie za rok 2019 210
Przyjmowanie i załatawianie spraw 3058
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7325
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 4660
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 4243
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 3180
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 2529
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 2046
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12863
Programy 7850
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 3361
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 3801
Projekty EFS 8695
Realizowane 6459
PO WER 8465
RPO WD 4925
Zrealizowane 3763
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 2420
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 2498
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 3185
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 3386
Projekt "Tylko dla aktywnych" 6655
Analizy i statystyki 9897
Statystyka za rok 2019 1095
Statystyka za rok 2018 2482
Statystyka archiwum 6095
Statystyka za rok 2017 2299
Statystyka za rok 2016 2591
Statystyka za rok 2015 3560
Statystyka za rok 2014 4558
Statystyka za rok 2013 5365
Statystyka za rok 2012 5125
Informacja sygnalna 2018 2125
Informacja sygnalna archiwum 6579
2017 1831
2016 2640
2015 3594
2014 4440
2013 4880
2012 5614
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 9922
Publikacje Urzędu Pracy 6469
Przydatne linki 7165
Linki dla osób niepelnosprawnych 5942
Linki do szkół i uczelni 5905
Wnioski elektroniczne do PUP 8650
Ankieta oceniająca pracę urzędu 6968
Galerie 6979
III Targi Pracy 7833
IV Targi Pracy 4198
Biuletyn Informacji Publicznej 2847
Instrukcja korzystania z BIP 2830
Praca w urzędzie 9903
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 6523
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 3740
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 14065
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 4748
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 4245
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 4033
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 3481
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 2313
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 2338
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 1361
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1324
Wydarzenia PUP 4040
Targi Pracy 4021
IV Targi Pracy (10.04.2015) 4499
III Targi Pracy (28.03.2014) 3694
Zapytania ofertowe 4266