Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 75562
Aktualności dla osób bezrobotnych 9551
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8997
Przyznanie statusu bezrobotnego 7682
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6756
Utrata statusu bezrobotnego 6789
Utrata statusu poszukującego pracy 6098
Rejestracja bezrobotnych 19861
Rejestracja przez Internet 13181
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8046
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 17911
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9906
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 7078
Rejestracja poszukujących pracy 8656
Rejestracja przez Internet 8009
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6348
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 6582
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 6184
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9438
Prawa bezrobotnych 7882
Prawa poszukujących pracy 7154
Obowiązki bezrobotnych 7819
Obowiązki poszukujących pracy 6725
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14095
Pośrednictwo pracy krajowe 6367
Giełda pracy 8077
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 42890
Pośrednicy realizujący usługę 6188
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 7673
Poradnictwo zawodowe 8668
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 14745
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 7085
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 6451
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8438
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 11649
Szkolenia grupowe 8364
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 9064
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 9878
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6827
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 6163
Plan szkoleń 8385
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 8350
Egzaminy/ licencje 6696
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 14736
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 3627
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8150
Staże 29943
Prace interwencyjne 7385
Roboty publiczne 6395
Prace społecznie użyteczne 10941
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 6564
Usługa tłumaczenia języka migowego 5704
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18853
Wysokość świadczeń pieniężnych 40875
Zasiłek dla bezrobotnych 12256
Ubezpieczenie zdrowotne 6504
Dodatek aktywizacyjny 9470
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17549
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 7766
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 10176
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 12654
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 10727
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 8584
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10680
Zwrot kosztów przejazdu 8931
Zwrot kosztów zakwaterowania 6226
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 7975
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7238
Pożyczka szkoleniowa 10330
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5649
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 10520
Inne finansowe formy wsparcia 7039
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 7850
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 5427
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5878
Agencje zatrudnienia 7966
Inne informacje 7805
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10106
Dokumenty do pobrania 35971
Zasięg terytorialny 7326
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 35955
Zgłoszenie oferty pracy 18679
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8167
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6770
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6738
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7098
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 6245
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6048
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14553
Pośrednictwo pracy krajowe 8390
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5958
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6483
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11260
Staże 17965
Pliki do pobrania dla pracodawcy 6427
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8229
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11581
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 7572
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 7766
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 14182
Prace interwencyjne 8483
Roboty publiczne 6724
Prace społecznie użyteczne 10702
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5959
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5733
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 7097
Zwolnienia grupowe 8609
Zwolnienia Monitorowane 8068
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 6111
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6555
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6255
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9466
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 17114
Dokumenty do pobrania 42099
Zatrudnianie cudzoziemców 13641
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 17379
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 10900
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 3894
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 3285
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 7163
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 655
Kontakt do urzędu pracy 98829
Telefony Urzędu Pracy 8598
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 17558
O urzędzie 15415
Struktura organizacyjna Urzędu 11328
Zakres kompetencji 8690
Godziny urzędowania 31800
Ochrona danych osobowych 5238
Sprawozdania finansowe 1261
Sprawozdanie za rok 2019 1316
Sprawozdanie za rok 2020 226
Przyjmowanie i załatawianie spraw 3819
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8543
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 5844
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 5343
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 4289
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 3611
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 3244
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 14581
Programy 9231
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 4456
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 4973
Projekty EFS 9942
Realizowane 7725
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 338
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 339
Zrealizowane 4903
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 348
RPO WD 6255
PO WER 10024
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 3506
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 3697
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 4292
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 4561
Projekt "Tylko dla aktywnych" 8058
Analizy i statystyki 11094
Statystyka za rok 2021 605
Statystyka za rok 2020 378
Statystyka za rok 2019 2239
Statystyka za rok 2018 3692
Statystyka archiwum 7448
Statystyka za rok 2017 3417
Statystyka za rok 2016 3710
Statystyka za rok 2015 4634
Statystyka za rok 2014 5701
Statystyka za rok 2013 6506
Statystyka za rok 2012 6252
Informacja sygnalna 2021 448
Informacja sygnalna 2020 459
Informacja sygnalna 2019 364
Informacja sygnalna 2018 3260
Informacja sygnalna archiwum 7762
2017 3168
2016 4032
2015 5061
2014 5795
2013 6113
2012 6829
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 11574
Publikacje Urzędu Pracy 7739
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 385
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 416
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 382
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 510
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 357
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 377
Przydatne linki 8400
Linki dla osób niepelnosprawnych 7074
Linki do szkół i uczelni 7009
Wnioski elektroniczne do PUP 10021
Ankieta oceniająca pracę urzędu 8089
Galerie 8170
III Targi Pracy 9105
IV Targi Pracy 5315
Biuletyn Informacji Publicznej 3499
Praca w urzędzie 11180
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 893
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1176
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1129
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1330
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 4679
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 3099
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 3288
Wydarzenia PUP 5072
Targi Pracy 5372
IV Targi Pracy (10.04.2015) 5658
III Targi Pracy (28.03.2014) 4884
Zapytania ofertowe 5388
Deklaracja dostępności 262
Koordynator do spraw dostępności 239
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 234