Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 58476
Aktualności dla osób bezrobotnych 5245
Pożyczka na podjęcie działalności - Wsparcie w starcie II 1979
Własny biznes nie jest dla wybranych 1214
Przedsiębiorcze kobiety 1042
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5762
Przyznanie statusu bezrobotnego 4647
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3935
Utrata statusu bezrobotnego 3845
Utrata statusu poszukującego pracy 3423
Rejestracja bezrobotnych 10970
Rejestracja przez Internet 6972
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4585
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10594
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5875
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4116
Rejestracja poszukujących pracy 5550
Rejestracja przez Internet 4842
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3550
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3865
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3483
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6410
Prawa bezrobotnych 4795
Prawa poszukujących pracy 4205
Obowiązki bezrobotnych 4744
Obowiązki poszukujących pracy 4024
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10298
Pośrednictwo pracy krajowe 3851
Giełda pracy 5138
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 22781
Pośrednicy realizujący usługę 3527
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4612
Poradnictwo zawodowe 4806
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 9268
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 4374
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3619
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4892
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 7241
Szkolenia grupowe 5692
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5204
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 4951
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3737
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3556
Plan szkoleń 5252
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 4100
Egzaminy/ licencje 4053
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 10017
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 864
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5392
Staże 17056
Prace interwencyjne 4382
Roboty publiczne 3530
Prace społecznie użyteczne 7114
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3846
Usługa tłumaczenia języka migowego 3137
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14594
Wysokość świadczeń pieniężnych 33227
Zasiłek dla bezrobotnych 7728
Ubezpieczenie zdrowotne 3852
Dodatek aktywizacyjny 5825
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12113
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 4950
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5823
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 7313
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 6102
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 5234
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6995
Zwrot kosztów przejazdu 5647
Zwrot kosztów zakwaterowania 3741
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5061
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4417
Pożyczka szkoleniowa 7040
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3225
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5978
Inne finansowe formy wsparcia 4321
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5363
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 2287
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3312
Agencje zatrudnienia 4951
Inne informacje 4943
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7213
Dokumenty do pobrania 24377
Zasięg terytorialny 4094
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 24514
Zgłoszenie oferty pracy 9754
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4800
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3830
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3753
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4146
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3378
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3513
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9631
Pośrednictwo pracy krajowe 4884
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3138
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3514
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6905
Staże 10284
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3599
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 4517
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7555
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3712
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 4650
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 8332
Prace interwencyjne 4116
Roboty publiczne 3366
Prace społecznie użyteczne 6629
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3281
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3107
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4175
Zwolnienia grupowe 5450
Zwolnienia Monitorowane 5010
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3456
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3694
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3635
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6117
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10445
Dokumenty do pobrania 30613
Zatrudnianie cudzoziemców 7254
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 2857
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 4976
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 4238
Kontakt do urzędu pracy 72231
Telefony Urzędu Pracy 17870
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 11765
O urzędzie 10953
Struktura organizacyjna Urzędu 7423
Zakres kompetencji 5351
Godziny urzędowania 22929
Ochrona danych osobowych 1429
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1810
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4860
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 2629
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 2390
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 1303
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 508
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10263
Programy 5698
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 1353
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 1912
Projekty EFS 6370
Realizowane 4370
PO WER 4808
RPO WD 2407
Zrealizowane 1999
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 510
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 519
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 1315
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 1369
Projekt "Tylko dla aktywnych" 4740
Analizy i statystyki 7404
Statystyka za rok 2018 402
Statystyka archiwum 4262
Statystyka za rok 2017 378
Statystyka za rok 2016 717
Statystyka za rok 2015 1654
Statystyka za rok 2014 2745
Statystyka za rok 2013 3500
Statystyka za rok 2012 3346
Informacja sygnalna 2017 948
Informacja sygnalna archiwum 4823
2016 750
2015 1565
2014 2204
2013 2909
2012 3606
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 7631
Publikacje Urzędu Pracy 4315
Przydatne linki 5161
Linki dla osób niepelnosprawnych 3997
Linki do szkół i uczelni 4039
Wnioski elektroniczne do PUP 6117
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5022
Galerie 4972
III Targi Pracy 5589
IV Targi Pracy 2101
Biuletyn Informacji Publicznej 1675
Instrukcja korzystania z BIP 1697
Praca w urzędzie 5966
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 839
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 862
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta 318
Wydarzenia PUP 2173
Targi Pracy 2012
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2564
III Targi Pracy (28.03.2014) 1908
Zapytania ofertowe 2444