Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80488
Aktualności dla osób bezrobotnych 11448
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 11286
Przyznanie statusu bezrobotnego 10476
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8137
Utrata statusu bezrobotnego 8935
Utrata statusu poszukującego pracy 7563
Rejestracja bezrobotnych 22946
Rejestracja przez Internet 15697
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9638
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 20993
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11533
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 8471
Rejestracja poszukujących pracy 10122
Rejestracja przez Internet 9605
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7655
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8020
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 7492
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10792
Prawa bezrobotnych 9370
Prawa poszukujących pracy 8541
Obowiązki bezrobotnych 10130
Obowiązki poszukujących pracy 8171
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15869
Pośrednictwo pracy krajowe 8419
Giełda pracy 10689
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 54888
Pośrednicy realizujący usługę 7895
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 9154
Poradnictwo zawodowe 10532
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 18083
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 8552
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 7851
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9932
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 13721
Szkolenia grupowe 9885
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 11201
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 15084
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9130
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 7572
Plan szkoleń 9947
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 10356
Egzaminy/ licencje 8058
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 16650
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 4944
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9519
Staże 34532
Prace interwencyjne 8989
Roboty publiczne 7878
Prace społecznie użyteczne 13068
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8036
Usługa tłumaczenia języka migowego 7014
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20366
Wysokość świadczeń pieniężnych 43075
Zasiłek dla bezrobotnych 13924
Ubezpieczenie zdrowotne 8019
Dodatek aktywizacyjny 10864
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 19504
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 9216
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12629
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 15075
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 13052
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 10358
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 12983
Zwrot kosztów przejazdu 10652
Zwrot kosztów zakwaterowania 7500
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 9315
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 8857
Pożyczka szkoleniowa 12340
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 6963
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 12798
Inne finansowe formy wsparcia 8404
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 9167
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 6993
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 7175
Agencje zatrudnienia 9515
Inne informacje 9156
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11417
Dokumenty do pobrania 38697
Zasięg terytorialny 8852
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 37891
Zgłoszenie oferty pracy 22935
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 9969
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 8320
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 8124
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8688
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 7683
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7393
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16397
Pośrednictwo pracy krajowe 10386
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 7295
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7852
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 13088
Staże 21906
Pliki do pobrania dla pracodawcy 7842
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 10360
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13739
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 9780
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 9443
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 16497
Prace interwencyjne 10632
Roboty publiczne 9233
Prace społecznie użyteczne 14013
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7385
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7108
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 8505
Zwolnienia grupowe 10188
Zwolnienia Monitorowane 9834
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 7581
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 8092
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 8314
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 11507
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 19609
Dokumenty do pobrania 44499
Zatrudnianie cudzoziemców 15779
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 22023
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 13628
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 6300
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 5395
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 8785
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 2264
Kontakt do urzędu pracy 105837
Telefony Urzędu Pracy 12661
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 20549
O urzędzie 17160
Struktura organizacyjna Urzędu 13148
Zakres kompetencji 10435
Godziny urzędowania 34614
Ochrona danych osobowych 7055
Sprawozdania finansowe 2780
Sprawozdanie za rok 2019 2931
Sprawozdanie za rok 2020 1801
Sprawozdanie za rok 2021 562
Przyjmowanie i załatawianie spraw 4725
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10357
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 7505
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 6966
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 5870
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 5193
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 4823
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 16968
Programy 11135
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 6104
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 6513
Projekty EFS 11588
Realizowane 9515
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 1935
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1842
Zrealizowane 6433
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 2081
RPO WD 7944
PO WER 12378
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 5075
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 5187
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 5921
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 6096
Projekt "Tylko dla aktywnych" 9731
Analizy i statystyki 12711
Statystyka za rok 2021 2085
Statystyka za rok 2020 1941
Statystyka za rok 2019 3825
Statystyka za rok 2018 5230
Statystyka archiwum 9209
Statystyka za rok 2017 4984
Statystyka za rok 2016 5258
Statystyka za rok 2015 6222
Statystyka za rok 2014 7175
Statystyka za rok 2013 8095
Statystyka za rok 2012 7821
Informacja sygnalna 2021 1923
Informacja sygnalna 2020 1974
Informacja sygnalna 2019 1863
Informacja sygnalna 2018 4975
Informacja sygnalna archiwum 9366
2017 4808
2016 5635
2015 6664
2014 7435
2013 7723
2012 8442
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 13888
Publikacje Urzędu Pracy 9297
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 1838
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 1946
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 1826
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 1967
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 1808
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 1860
Przydatne linki 10081
Linki dla osób niepelnosprawnych 8644
Linki do szkół i uczelni 8517
Wnioski elektroniczne do PUP 11995
Ankieta oceniająca pracę urzędu 9597
Praca w urzędzie 13133
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym 60
Informacja o przedłużeniu naboru - nabór zakończony 191
Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 354
Konkurs na stanowisko: od Referenta do Specjalisty ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 308
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 485
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 469
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 965
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1634
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy /Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy /Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1568
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1883
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 2870
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 3158
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 3959
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 3015
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 3371
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 6429