Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 63880
Aktualności dla osób bezrobotnych 6393
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6618
Przyznanie statusu bezrobotnego 5524
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4688
Utrata statusu bezrobotnego 4685
Utrata statusu poszukującego pracy 4160
Rejestracja bezrobotnych 12986
Rejestracja przez Internet 8129
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5469
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12308
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6889
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4845
Rejestracja poszukujących pracy 6420
Rejestracja przez Internet 5679
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4322
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4604
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4142
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7296
Prawa bezrobotnych 5575
Prawa poszukujących pracy 4997
Obowiązki bezrobotnych 5579
Obowiązki poszukujących pracy 4762
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11542
Pośrednictwo pracy krajowe 4468
Giełda pracy 5957
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 28825
Pośrednicy realizujący usługę 4201
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5439
Poradnictwo zawodowe 5887
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 10848
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 5067
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 4313
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5870
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 8469
Szkolenia grupowe 6398
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6125
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 5983
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4513
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 4226
Plan szkoleń 6133
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 5197
Egzaminy/ licencje 4781
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 11434
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 1546
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6110
Staże 19882
Prace interwencyjne 5164
Roboty publiczne 4276
Prace społecznie użyteczne 8109
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4512
Usługa tłumaczenia języka migowego 3845
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16056
Wysokość świadczeń pieniężnych 36550
Zasiłek dla bezrobotnych 9083
Ubezpieczenie zdrowotne 4534
Dodatek aktywizacyjny 6765
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13575
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5749
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 7144
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8580
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 7524
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 6097
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7882
Zwrot kosztów przejazdu 6511
Zwrot kosztów zakwaterowania 4377
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5881
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5160
Pożyczka szkoleniowa 7858
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3834
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7081
Inne finansowe formy wsparcia 5066
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5995
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 3122
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3960
Agencje zatrudnienia 5759
Inne informacje 5765
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8112
Dokumenty do pobrania 27990
Zasięg terytorialny 4973
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 29640
Zgłoszenie oferty pracy 10871
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5746
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4644
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4523
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4913
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4070
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4181
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11115
Pośrednictwo pracy krajowe 5544
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3847
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4279
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8238
Staże 12289
Pliki do pobrania dla pracodawcy 4320
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 5407
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8564
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4660
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 5533
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 10303
Prace interwencyjne 5079
Roboty publiczne 4091
Prace społecznie użyteczne 7547
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3931
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3749
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4866
Zwolnienia grupowe 6174
Zwolnienia Monitorowane 5696
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4116
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4384
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4285
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6916
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12023
Dokumenty do pobrania 34904
Zatrudnianie cudzoziemców 9456
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 7356
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 6568
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 811
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 668
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 5021
Kontakt do urzędu pracy 79991
Telefony Urzędu Pracy 1688
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 13192
O urzędzie 12461
Struktura organizacyjna Urzędu 8636
Zakres kompetencji 6261
Godziny urzędowania 25991
Ochrona danych osobowych 2716
Przyjmowanie i załatawianie spraw 2403
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5919
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 3484
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 3187
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 2115
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 1364
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 758
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11232
Programy 6624
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 2203
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2672
Projekty EFS 7389
Realizowane 5253
PO WER 6459
RPO WD 3584
Zrealizowane 2739
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 1321
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 1350
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 2112
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 2208
Projekt "Tylko dla aktywnych" 5562
Analizy i statystyki 8577
Statystyka za rok 2018 1287
Statystyka archiwum 4988
Statystyka za rok 2017 1154
Statystyka za rok 2016 1500
Statystyka za rok 2015 2440
Statystyka za rok 2014 3515
Statystyka za rok 2013 4214
Statystyka za rok 2012 4060
Informacja sygnalna 2018 852
Informacja sygnalna archiwum 5560
2017 755
2016 1549
2015 2465
2014 3201
2013 3783
2012 4504
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 8602
Publikacje Urzędu Pracy 5275
Przydatne linki 6009
Linki dla osób niepelnosprawnych 4757
Linki do szkół i uczelni 4845
Wnioski elektroniczne do PUP 7125
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5841
Galerie 5901
III Targi Pracy 6489
IV Targi Pracy 2963
Biuletyn Informacji Publicznej 2231
Instrukcja korzystania z BIP 2259
Praca w urzędzie 8101
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 3048
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 2041
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 10106
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1546
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 1397
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 1391
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1252
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 749
Wydarzenia PUP 2945
Targi Pracy 2792
IV Targi Pracy (10.04.2015) 3379
III Targi Pracy (28.03.2014) 2677
Zapytania ofertowe 3232