Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 72501
Aktualności dla osób bezrobotnych 8311
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8005
Przyznanie statusu bezrobotnego 6755
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5876
Utrata statusu bezrobotnego 5898
Utrata statusu poszukującego pracy 5285
Rejestracja bezrobotnych 17054
Rejestracja przez Internet 10848
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7014
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 15635
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8682
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 6097
Rejestracja poszukujących pracy 7706
Rejestracja przez Internet 7121
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5510
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5757
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 5309
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8597
Prawa bezrobotnych 6945
Prawa poszukujących pracy 6230
Obowiązki bezrobotnych 6907
Obowiązki poszukujących pracy 5933
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13087
Pośrednictwo pracy krajowe 5541
Giełda pracy 7221
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 38225
Pośrednicy realizujący usługę 5345
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6756
Poradnictwo zawodowe 7616
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 13088
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 6226
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 5593
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7411
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 10476
Szkolenia grupowe 7520
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 7615
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 8050
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5791
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 5313
Plan szkoleń 7428
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 7180
Egzaminy/ licencje 5888
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 13336
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 2760
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7244
Staże 26030
Prace interwencyjne 6436
Roboty publiczne 5496
Prace społecznie użyteczne 9677
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5670
Usługa tłumaczenia języka migowego 4905
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17900
Wysokość świadczeń pieniężnych 39405
Zasiłek dla bezrobotnych 10919
Ubezpieczenie zdrowotne 5632
Dodatek aktywizacyjny 8324
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16033
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 6879
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 8906
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 10816
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 9355
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 7496
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9362
Zwrot kosztów przejazdu 7916
Zwrot kosztów zakwaterowania 5430
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 7119
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6326
Pożyczka szkoleniowa 9164
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4834
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 9156
Inne finansowe formy wsparcia 6181
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 7001
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 4451
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5031
Agencje zatrudnienia 7044
Inne informacje 6949
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9296
Dokumenty do pobrania 33501
Zasięg terytorialny 6347
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 34674
Zgłoszenie oferty pracy 16152
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7235
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5876
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5844
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6155
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5327
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5281
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13491
Pośrednictwo pracy krajowe 7164
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5094
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5640
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10205
Staże 15867
Pliki do pobrania dla pracodawcy 5542
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 6992
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10188
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 6178
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 6889
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 12635
Prace interwencyjne 7214
Roboty publiczne 5493
Prace społecznie użyteczne 9294
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5103
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4894
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6186
Zwolnienia grupowe 7578
Zwolnienia Monitorowane 7068
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5244
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 5632
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5446
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8280
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 15494
Dokumenty do pobrania 40444
Zatrudnianie cudzoziemców 12321
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 14769
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 9350
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 2318
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 2041
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 6278
Kontakt do urzędu pracy 93078
Telefony Urzędu Pracy 5214
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 15600
Komunikat o dniu wolnym 31 sierpnia br. 83
O urzędzie 14193
Struktura organizacyjna Urzędu 10203
Zakres kompetencji 7654
Godziny urzędowania 30110
Ochrona danych osobowych 4257
Sprawozdania finansowe 376
Sprawozdanie za rok 2019 371
Przyjmowanie i załatawianie spraw 3170
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7582
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 4838
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 4392
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 3349
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 2679
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 2219
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13112
Programy 8069
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 3531
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 3968
Projekty EFS 8894
Realizowane 6685
PO WER 8769
RPO WD 5127
Zrealizowane 3935
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 2576
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 2665
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 3335
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 3561
Projekt "Tylko dla aktywnych" 6832
Analizy i statystyki 10083
Statystyka za rok 2019 1274
Statystyka za rok 2018 2673
Statystyka archiwum 6262
Statystyka za rok 2017 2490
Statystyka za rok 2016 2766
Statystyka za rok 2015 3733
Statystyka za rok 2014 4739
Statystyka za rok 2013 5544
Statystyka za rok 2012 5317
Informacja sygnalna 2018 2296
Informacja sygnalna archiwum 6757
2017 2061
2016 2861
2015 3808
2014 4645
2013 5100
2012 5842
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 10181
Publikacje Urzędu Pracy 6670
Przydatne linki 7353
Linki dla osób niepelnosprawnych 6124
Linki do szkół i uczelni 6070
Wnioski elektroniczne do PUP 8873
Ankieta oceniająca pracę urzędu 7133
Galerie 7203
III Targi Pracy 8023
IV Targi Pracy 4363
Biuletyn Informacji Publicznej 2957
Instrukcja korzystania z BIP 2928
Praca w urzędzie 10127
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta 14
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym 20
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 2647
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 1622
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1627
Wydarzenia PUP 4208
Targi Pracy 4205
IV Targi Pracy (10.04.2015) 4675
III Targi Pracy (28.03.2014) 3853
Zapytania ofertowe 4445