Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53979
Aktualności dla osób bezrobotnych 4573
Pożyczka na podjęcie działalności - Wsparcie w starcie II 1421
Własny biznes nie jest dla wybranych 739
Przedsiębiorcze kobiety 608
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5229
Przyznanie statusu bezrobotnego 4125
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3521
Utrata statusu bezrobotnego 3407
Utrata statusu poszukującego pracy 3032
Rejestracja bezrobotnych 9718
Rejestracja przez Internet 6277
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4148
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9423
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5253
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3733
Rejestracja poszukujących pracy 4984
Rejestracja przez Internet 4323
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3110
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3497
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3133
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5842
Prawa bezrobotnych 4351
Prawa poszukujących pracy 3721
Obowiązki bezrobotnych 4251
Obowiązki poszukujących pracy 3566
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9446
Pośrednictwo pracy krajowe 3387
Giełda pracy 4647
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 18282
Pośrednicy realizujący usługę 3118
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4085
Poradnictwo zawodowe 4233
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 8160
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 3995
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3233
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4318
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 6535
Szkolenia grupowe 5296
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4474
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 4325
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3343
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3164
Plan szkoleń 4689
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3436
Egzaminy/ licencje 3641
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 9010
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 425
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4867
Staże 15778
Prace interwencyjne 3896
Roboty publiczne 3160
Prace społecznie użyteczne 6544
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3477
Usługa tłumaczenia języka migowego 2782
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13493
Wysokość świadczeń pieniężnych 29096
Zasiłek dla bezrobotnych 7025
Ubezpieczenie zdrowotne 3400
Dodatek aktywizacyjny 5315
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10968
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 4493
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 4996
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 6498
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 5221
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 4714
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6421
Zwrot kosztów przejazdu 5118
Zwrot kosztów zakwaterowania 3283
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 4606
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4016
Pożyczka szkoleniowa 6486
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2827
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5378
Inne finansowe formy wsparcia 3921
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5012
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 1704
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2957
Agencje zatrudnienia 4526
Inne informacje 4575
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6656
Zasięg terytorialny 3546
Dokumenty do pobrania 21400
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 20390
Zgłoszenie oferty pracy 9111
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4285
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3441
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3359
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3765
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3004
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3121
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8711
Pośrednictwo pracy krajowe 4521
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2799
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3098
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6114
Staże 9229
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3193
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 3950
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6884
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3135
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 4101
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 6348
Prace interwencyjne 3598
Roboty publiczne 2967
Prace społecznie użyteczne 5978
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2928
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2784
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3810
Zwolnienia grupowe 5014
Zwolnienia Monitorowane 2595
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3078
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3319
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3319
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5546
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 9398
Zatrudnianie cudzoziemców 5798
e-zgłoszenie PSZ-OPWPC 1014
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4443
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2782
Tryb postępowania 3824
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3051
Wymagane dokumenty 3767
Opłaty 2692
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 5235
Zatrudnianie obywateli Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3810
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2893
Dokumenty do pobrania 26673
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 3774
Kontakt do urzędu pracy 66007
Telefony Urzędu Pracy 16028
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 10765
O urzędzie 9875
Struktura organizacyjna Urzędu 6502
Zakres kompetencji 4607
Godziny urzędowania 20482
Ochrona danych osobowych 742
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1501
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4171
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 2029
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 1915
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 839
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 101
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9464
Programy 5061
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 832
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 1479
Projekty EFS 5707
Realizowane 3824
PO WER 2067
RPO WD 1780
Zrealizowane 1507
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 94
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 103
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 880
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 893
Projekt "Tylko dla aktywnych" 4198
Analizy i statystyki 6369
Statystyka za rok 2017 680
Informacja sygnalna 2017 337
Statystyka archiwum 3826
Statystyka za rok 2016 285
Statystyka za rok 2015 1140
Statystyka za rok 2014 2199
Statystyka za rok 2013 3059
Statystyka za rok 2012 2934
Informacja sygnalna archiwum 4321
2016 288
2015 1063
2014 1722
2013 2423
2012 3128
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 6966
Publikacje Urzędu Pracy 3781
Przydatne linki 4574
Linki dla osób niepelnosprawnych 3567
Linki do szkół i uczelni 3549
Wnioski elektroniczne do PUP 5420
Ankieta oceniająca pracę urzędu 4567
Galerie 4407
III Targi Pracy 4897
IV Targi Pracy 1594
Biuletyn Informacji Publicznej 1377
Instrukcja korzystania z BIP 1450
Praca w urzędzie 4644
Wydarzenia PUP 1668
Targi Pracy 1514
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2002
III Targi Pracy (28.03.2014) 1444
Zapytania ofertowe 1895