Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 60879
Aktualności dla osób bezrobotnych 5619
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5996
Przyznanie statusu bezrobotnego 4925
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4120
Utrata statusu bezrobotnego 4084
Utrata statusu poszukującego pracy 3613
Rejestracja bezrobotnych 11813
Rejestracja przez Internet 7402
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4882
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11309
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6199
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4304
Rejestracja poszukujących pracy 5824
Rejestracja przez Internet 5109
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3787
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4049
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3640
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6705
Prawa bezrobotnych 5028
Prawa poszukujących pracy 4446
Obowiązki bezrobotnych 5039
Obowiązki poszukujących pracy 4223
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10761
Pośrednictwo pracy krajowe 4030
Giełda pracy 5396
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 26237
Pośrednicy realizujący usługę 3694
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4886
Poradnictwo zawodowe 5144
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 9842
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 4545
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3796
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5206
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 7667
Szkolenia grupowe 5892
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5515
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 5319
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3940
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3728
Plan szkoleń 5555
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 4452
Egzaminy/ licencje 4246
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 10632
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 1035
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5583
Staże 18195
Prace interwencyjne 4595
Roboty publiczne 3713
Prace społecznie użyteczne 7428
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4009
Usługa tłumaczenia języka migowego 3300
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15162
Wysokość świadczeń pieniężnych 35210
Zasiłek dla bezrobotnych 8369
Ubezpieczenie zdrowotne 4041
Dodatek aktywizacyjny 6113
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12588
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5173
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6177
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 7803
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 6551
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 5495
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7281
Zwrot kosztów przejazdu 5870
Zwrot kosztów zakwaterowania 3906
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5312
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4596
Pożyczka szkoleniowa 7323
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3364
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6390
Inne finansowe formy wsparcia 4508
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5506
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 2538
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3471
Agencje zatrudnienia 5155
Inne informacje 5180
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7549
Dokumenty do pobrania 25618
Zasięg terytorialny 4355
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 26804
Zgłoszenie oferty pracy 10178
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5145
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4050
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3938
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4352
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3555
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3663
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10176
Pośrednictwo pracy krajowe 5041
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3336
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3688
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7363
Staże 11190
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3762
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 4784
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7905
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4002
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 4949
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 9308
Prace interwencyjne 4388
Roboty publiczne 3548
Prace społecznie użyteczne 6925
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3410
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3226
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4341
Zwolnienia grupowe 5649
Zwolnienia Monitorowane 5197
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3605
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3842
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3771
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6343
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10969
Dokumenty do pobrania 32542
Zatrudnianie cudzoziemców 8246
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 4592
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 5660
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 156
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 89
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 4496
Kontakt do urzędu pracy 76336
Telefony Urzędu Pracy 627
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 12312
O urzędzie 11584
Struktura organizacyjna Urzędu 7843
Zakres kompetencji 5637
Godziny urzędowania 24523
Ochrona danych osobowych 1911
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1931
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5208
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 2885
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 2583
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 1508
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 747
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 138
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10599
Programy 5974
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 1589
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2105
Projekty EFS 6678
Realizowane 4633
PO WER 5345
RPO WD 2730
Zrealizowane 2179
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 718
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 754
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 1534
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 1598
Projekt "Tylko dla aktywnych" 4966
Analizy i statystyki 7829
Statystyka za rok 2018 666
Statystyka archiwum 4452
Statystyka za rok 2017 594
Statystyka za rok 2016 908
Statystyka za rok 2015 1843
Statystyka za rok 2014 2928
Statystyka za rok 2013 3678
Statystyka za rok 2012 3519
Informacja sygnalna 2018 230
Informacja sygnalna archiwum 5015
2017 192
2016 964
2015 1826
2014 2518
2013 3164
2012 3868
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 7930
Publikacje Urzędu Pracy 4630
Przydatne linki 5411
Linki dla osób niepelnosprawnych 4195
Linki do szkół i uczelni 4286
Wnioski elektroniczne do PUP 6439
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5257
Galerie 5255
III Targi Pracy 5871
IV Targi Pracy 2372
Biuletyn Informacji Publicznej 1787
Instrukcja korzystania z BIP 1805
Praca w urzędzie 7152
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 1847
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1286
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 8969
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 571
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 543
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 548
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 458
Wydarzenia PUP 2390
Targi Pracy 2233
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2776
III Targi Pracy (28.03.2014) 2078
Zapytania ofertowe 2657