Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 65111
Aktualności dla osób bezrobotnych 6631
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6752
Przyznanie statusu bezrobotnego 5634
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4787
Utrata statusu bezrobotnego 4813
Utrata statusu poszukującego pracy 4255
Rejestracja bezrobotnych 13310
Rejestracja przez Internet 8307
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5577
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12635
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7042
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4947
Rejestracja poszukujących pracy 6536
Rejestracja przez Internet 5772
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4416
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4690
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4235
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7426
Prawa bezrobotnych 5691
Prawa poszukujących pracy 5107
Obowiązki bezrobotnych 5680
Obowiązki poszukujących pracy 4863
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11756
Pośrednictwo pracy krajowe 4566
Giełda pracy 6058
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 30274
Pośrednicy realizujący usługę 4299
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5533
Poradnictwo zawodowe 6070
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 11156
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 5166
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 4405
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6027
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 8672
Szkolenia grupowe 6493
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6250
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 6143
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4639
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 4316
Plan szkoleń 6275
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 5401
Egzaminy/ licencje 4869
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 11655
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 1658
Przygotowanie zawodowe dorosłych 6211
Staże 20675
Prace interwencyjne 5276
Roboty publiczne 4392
Prace społecznie użyteczne 8262
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4607
Usługa tłumaczenia języka migowego 3939
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16329
Wysokość świadczeń pieniężnych 37050
Zasiłek dla bezrobotnych 9317
Ubezpieczenie zdrowotne 4633
Dodatek aktywizacyjny 6911
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13887
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5872
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 7299
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8770
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 7699
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 6243
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8017
Zwrot kosztów przejazdu 6640
Zwrot kosztów zakwaterowania 4456
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5993
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5265
Pożyczka szkoleniowa 7972
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3916
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7240
Inne finansowe formy wsparcia 5169
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 6075
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 3247
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4042
Agencje zatrudnienia 5873
Inne informacje 5879
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8251
Dokumenty do pobrania 28883
Zasięg terytorialny 5098
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 30840
Zgłoszenie oferty pracy 11038
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5876
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4753
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4664
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5043
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4167
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4281
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11426
Pośrednictwo pracy krajowe 5654
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3953
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4419
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8589
Staże 12731
Pliki do pobrania dla pracodawcy 4411
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 5536
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8728
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4800
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 5674
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 10665
Prace interwencyjne 5337
Roboty publiczne 4196
Prace społecznie użyteczne 7668
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4028
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3840
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4990
Zwolnienia grupowe 6273
Zwolnienia Monitorowane 5795
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4213
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4493
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4380
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7032
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12346
Dokumenty do pobrania 36085
Zatrudnianie cudzoziemców 9945
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 8440
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 6855
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 969
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 781
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 5137
Kontakt do urzędu pracy 82319
Telefony Urzędu Pracy 2173
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 13409
O urzędzie 12707
Struktura organizacyjna Urzędu 8829
Zakres kompetencji 6383
Godziny urzędowania 26494
Ochrona danych osobowych 2906
Przyjmowanie i załatawianie spraw 2462
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6074
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 3598
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 3290
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 2223
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 1487
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 890
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11359
Programy 6767
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 2323
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2761
Projekty EFS 7578
Realizowane 5367
PO WER 6740
RPO WD 3789
Zrealizowane 2834
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 1434
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 1460
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 2230
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 2352
Projekt "Tylko dla aktywnych" 5681
Analizy i statystyki 8726
Statystyka za rok 2019 53
Statystyka za rok 2018 1395
Statystyka archiwum 5072
Statystyka za rok 2017 1251
Statystyka za rok 2016 1609
Statystyka za rok 2015 2552
Statystyka za rok 2014 3613
Statystyka za rok 2013 4297
Statystyka za rok 2012 4149
Informacja sygnalna 2018 983
Informacja sygnalna archiwum 5649
2017 857
2016 1653
2015 2604
2014 3347
2013 3919
2012 4613
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 8748
Publikacje Urzędu Pracy 5401
Przydatne linki 6103
Linki dla osób niepelnosprawnych 4851
Linki do szkół i uczelni 4928
Wnioski elektroniczne do PUP 7278
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5964
Galerie 6029
III Targi Pracy 6627
IV Targi Pracy 3054
Biuletyn Informacji Publicznej 2288
Instrukcja korzystania z BIP 2317
Praca w urzędzie 8512
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 3410
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 2235
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 10539
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1881
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 1632
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 1675
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1483
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 983
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 197
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta 52
Wydarzenia PUP 3047
Targi Pracy 2913
IV Targi Pracy (10.04.2015) 3477
III Targi Pracy (28.03.2014) 2764
Zapytania ofertowe 3348