Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 77516
Aktualności dla osób bezrobotnych 10313
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9578
Przyznanie statusu bezrobotnego 8274
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7292
Utrata statusu bezrobotnego 7329
Utrata statusu poszukującego pracy 6641
Rejestracja bezrobotnych 21350
Rejestracja przez Internet 14303
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8726
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 19261
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10618
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 7648
Rejestracja poszukujących pracy 9266
Rejestracja przez Internet 8694
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6868
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 7130
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 6688
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9977
Prawa bezrobotnych 8521
Prawa poszukujących pracy 7734
Obowiązki bezrobotnych 8428
Obowiązki poszukujących pracy 7286
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14865
Pośrednictwo pracy krajowe 6975
Giełda pracy 8787
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 47893
Pośrednicy realizujący usługę 6732
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 8290
Poradnictwo zawodowe 9531
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 16245
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 7656
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 7031
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9059
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 12564
Szkolenia grupowe 9051
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 9979
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 12206
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7735
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 6721
Plan szkoleń 9068
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 9214
Egzaminy/ licencje 7267
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 15592
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 4180
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8710
Staże 32333
Prace interwencyjne 8044
Roboty publiczne 6983
Prace społecznie użyteczne 11882
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 7132
Usługa tłumaczenia języka migowego 6242
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19507
Wysokość świadczeń pieniężnych 41870
Zasiłek dla bezrobotnych 13008
Ubezpieczenie zdrowotne 7080
Dodatek aktywizacyjny 10051
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18439
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 8362
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 11316
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 13767
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 11795
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 9387
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 11622
Zwrot kosztów przejazdu 9599
Zwrot kosztów zakwaterowania 6732
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 8544
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7915
Pożyczka szkoleniowa 11190
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 6185
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 11487
Inne finansowe formy wsparcia 7592
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 8406
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 6114
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6410
Agencje zatrudnienia 8668
Inne informacje 8371
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10678
Dokumenty do pobrania 37201
Zasięg terytorialny 7961
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 36758
Zgłoszenie oferty pracy 20483
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8933
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 7353
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 7315
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7657
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 6855
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6606
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15279
Pośrednictwo pracy krajowe 9292
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6498
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7065
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12053
Staże 19711
Pliki do pobrania dla pracodawcy 7031
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 9143
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12579
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 8599
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 8368
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 15186
Prace interwencyjne 9438
Roboty publiczne 7736
Prace społecznie użyteczne 11804
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6567
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 6338
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 7702
Zwolnienia grupowe 9286
Zwolnienia Monitorowane 8850
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 6726
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7239
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6785
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 10383
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 18172
Dokumenty do pobrania 43106
Zatrudnianie cudzoziemców 14575
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 19036
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 11998
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 4964
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 4224
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 7826
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 1351
Kontakt do urzędu pracy 101637
Telefony Urzędu Pracy 10510
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 18788
O urzędzie 16130
Struktura organizacyjna Urzędu 12099
Zakres kompetencji 9400
Godziny urzędowania 32912
Ochrona danych osobowych 5996
Sprawozdania finansowe 1868
Sprawozdanie za rok 2019 1972
Sprawozdanie za rok 2020 828
Przyjmowanie i załatawianie spraw 4173
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9252
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 6508
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 5973
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 4920
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 4274
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 3886
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 15629
Programy 9936
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 5128
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 5648
Projekty EFS 10597
Realizowane 8485
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 918
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 957
Zrealizowane 5562
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 1086
RPO WD 6945
PO WER 10992
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 4121
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 4371
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 4916
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 5216
Projekt "Tylko dla aktywnych" 8715
Analizy i statystyki 11747
Statystyka za rok 2021 1190
Statystyka za rok 2020 1017
Statystyka za rok 2019 2904
Statystyka za rok 2018 4321
Statystyka archiwum 8171
Statystyka za rok 2017 4055
Statystyka za rok 2016 4346
Statystyka za rok 2015 5286
Statystyka za rok 2014 6304
Statystyka za rok 2013 7178
Statystyka za rok 2012 6909
Informacja sygnalna 2021 1042
Informacja sygnalna 2020 1113
Informacja sygnalna 2019 974
Informacja sygnalna 2018 3923
Informacja sygnalna archiwum 8428
2017 3830
2016 4672
2015 5679
2014 6443
2013 6756
2012 7477
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 12583
Publikacje Urzędu Pracy 8379
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 963
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 1040
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 966
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 1054
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 900
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 972
Przydatne linki 9093
Linki dla osób niepelnosprawnych 7712
Linki do szkół i uczelni 7631
Wnioski elektroniczne do PUP 10714
Ankieta oceniająca pracę urzędu 8696
Praca w urzędzie 11888
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 289
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy /Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy /Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 264
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 667
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1200
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 1871
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 2486
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1907
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 2160
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 4631
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 4170
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 6132
Galerie 8807
III Targi Pracy 9756
IV Targi Pracy 5977
Biuletyn Informacji Publicznej 3889
Wydarzenia PUP 5706
Targi Pracy 6025
IV Targi Pracy (10.04.2015) 6405
III Targi Pracy (28.03.2014) 5593
Zapytania ofertowe 6051