Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 76376
Aktualności dla osób bezrobotnych 9879
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9249
Przyznanie statusu bezrobotnego 7934
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7001
Utrata statusu bezrobotnego 7028
Utrata statusu poszukującego pracy 6331
Rejestracja bezrobotnych 20497
Rejestracja przez Internet 13637
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8359
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 18480
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10204
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 7348
Rejestracja poszukujących pracy 8933
Rejestracja przez Internet 8288
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6589
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 6804
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 6407
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 9660
Prawa bezrobotnych 8181
Prawa poszukujących pracy 7430
Obowiązki bezrobotnych 8073
Obowiązki poszukujących pracy 6987
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14426
Pośrednictwo pracy krajowe 6615
Giełda pracy 8297
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 44919
Pośrednicy realizujący usługę 6425
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 7958
Poradnictwo zawodowe 9068
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 15398
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 7346
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 6696
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8710
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 12076
Szkolenia grupowe 8661
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 9472
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 10764
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7205
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 6409
Plan szkoleń 8692
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 8732
Egzaminy/ licencje 6943
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 15128
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 3849
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8387
Staże 31137
Prace interwencyjne 7718
Roboty publiczne 6654
Prace społecznie użyteczne 11378
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 6834
Usługa tłumaczenia języka migowego 5931
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19136
Wysokość świadczeń pieniężnych 41338
Zasiłek dla bezrobotnych 12584
Ubezpieczenie zdrowotne 6744
Dodatek aktywizacyjny 9737
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 17983
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 8030
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 10714
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 13144
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 11267
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 8981
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 11088
Zwrot kosztów przejazdu 9197
Zwrot kosztów zakwaterowania 6459
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 8243
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 7479
Pożyczka szkoleniowa 10720
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5911
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 10953
Inne finansowe formy wsparcia 7286
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 8112
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 5744
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6120
Agencje zatrudnienia 8208
Inne informacje 8067
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10384
Dokumenty do pobrania 36539
Zasięg terytorialny 7602
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 36315
Zgłoszenie oferty pracy 19423
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8512
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 7020
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6979
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7340
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 6515
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6302
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14878
Pośrednictwo pracy krajowe 8776
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6196
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6735
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11600
Staże 18748
Pliki do pobrania dla pracodawcy 6677
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8638
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12078
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 8042
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 8049
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 14678
Prace interwencyjne 8933
Roboty publiczne 7156
Prace społecznie użyteczne 11185
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6237
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5999
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 7356
Zwolnienia grupowe 8905
Zwolnienia Monitorowane 8363
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 6395
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6819
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 6492
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9874
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 17578
Dokumenty do pobrania 42550
Zatrudnianie cudzoziemców 14054
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 18076
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 11420
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 4390
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 3705
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 7426
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 952
Kontakt do urzędu pracy 100079
Telefony Urzędu Pracy 9414
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 18076
O urzędzie 15715
Struktura organizacyjna Urzędu 11634
Zakres kompetencji 8987
Godziny urzędowania 32250
Ochrona danych osobowych 5549
Sprawozdania finansowe 1504
Sprawozdanie za rok 2019 1588
Sprawozdanie za rok 2020 469
Przyjmowanie i załatawianie spraw 3975
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8835
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 6131
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 5596
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 4549
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 3894
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 3514
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 15070
Programy 9529
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 4735
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 5264
Projekty EFS 10216
Realizowane 8023
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 581
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 601
Zrealizowane 5196
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 636
RPO WD 6546
PO WER 10459
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 3767
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 3988
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 4552
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 4868
Projekt "Tylko dla aktywnych" 8318
Analizy i statystyki 11388
Statystyka za rok 2021 841
Statystyka za rok 2020 657
Statystyka za rok 2019 2513
Statystyka za rok 2018 3945
Statystyka archiwum 7757
Statystyka za rok 2017 3690
Statystyka za rok 2016 3976
Statystyka za rok 2015 4917
Statystyka za rok 2014 5962
Statystyka za rok 2013 6795
Statystyka za rok 2012 6531
Informacja sygnalna 2021 692
Informacja sygnalna 2020 722
Informacja sygnalna 2019 623
Informacja sygnalna 2018 3559
Informacja sygnalna archiwum 8057
2017 3467
2016 4320
2015 5313
2014 6086
2013 6414
2012 7109
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 12007
Publikacje Urzędu Pracy 8027
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 627
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 688
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 613
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 739
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 587
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 640
Przydatne linki 8684
Linki dla osób niepelnosprawnych 7339
Linki do szkół i uczelni 7280
Wnioski elektroniczne do PUP 10303
Ankieta oceniająca pracę urzędu 8371
Praca w urzędzie 11464
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta 16
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 1327
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 1652
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1460
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1881
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 5328
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 3564
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 3891
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 468
Galerie 8444
III Targi Pracy 9390
IV Targi Pracy 5618
Biuletyn Informacji Publicznej 3656
Wydarzenia PUP 5361
Targi Pracy 5656
IV Targi Pracy (10.04.2015) 5966
III Targi Pracy (28.03.2014) 5186
Zapytania ofertowe 5687
Deklaracja dostępności 403
Koordynator do spraw dostępności 393
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 392