Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 81827
Aktualności dla osób bezrobotnych 12206
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 11798
Przyznanie statusu bezrobotnego 11001
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8645
Utrata statusu bezrobotnego 9959
Utrata statusu poszukującego pracy 8078
Rejestracja bezrobotnych 24116
Rejestracja przez Internet 16577
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10215
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 22211
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 12150
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 8988
Rejestracja poszukujących pracy 10643
Rejestracja przez Internet 10132
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8155
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8527
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 7990
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 11289
Prawa bezrobotnych 9881
Prawa poszukujących pracy 9041
Obowiązki bezrobotnych 10674
Obowiązki poszukujących pracy 8688
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16474
Pośrednictwo pracy krajowe 8935
Giełda pracy 11234
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 60319
Pośrednicy realizujący usługę 8430
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 9725
Poradnictwo zawodowe 11324
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 19876
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 9135
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 8377
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10550
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 14478
Szkolenia grupowe 10459
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12082
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 16997
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9970
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 8084
Plan szkoleń 10490
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 11068
Egzaminy/ licencje 8600
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 17405
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 6796
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10043
Staże 35795
Prace interwencyjne 9561
Roboty publiczne 8408
Prace społecznie użyteczne 13867
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8541
Usługa tłumaczenia języka migowego 7506
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20945
Wysokość świadczeń pieniężnych 43933
Zasiłek dla bezrobotnych 14529
Ubezpieczenie zdrowotne 8519
Dodatek aktywizacyjny 11417
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20108
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 9685
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 13581
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 15952
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 13911
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 11000
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 13953
Zwrot kosztów przejazdu 11342
Zwrot kosztów zakwaterowania 7997
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 9816
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 9555
Pożyczka szkoleniowa 13096
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 7441
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 14316
Inne finansowe formy wsparcia 8923
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 9657
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 7545
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 7666
Agencje zatrudnienia 10082
Inne informacje 9669
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11925
Dokumenty do pobrania 39814
Zasięg terytorialny 9418
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 38857
Zgłoszenie oferty pracy 24244
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 10639
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 8946
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 8756
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9286
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 8260
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7912
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17128
Pośrednictwo pracy krajowe 11122
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 7827
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8423
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14083
Staże 23309
Pliki do pobrania dla pracodawcy 8491
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 11228
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14584
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 10706
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 10057
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 17404
Prace interwencyjne 11341
Roboty publiczne 10193
Prace społecznie użyteczne 15161
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7952
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 7677
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9047
Zwolnienia grupowe 10854
Zwolnienia Monitorowane 10510
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 8156
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 8694
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 8847
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 12663
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 20537
Dokumenty do pobrania 45498
Zatrudnianie cudzoziemców 16598
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 23918
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 14927
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 7261
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 6252
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 9468
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 2818
Kontakt do urzędu pracy 108143
Telefony Urzędu Pracy 13748
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 22063
O urzędzie 17780
Struktura organizacyjna Urzędu 13774
Zakres kompetencji 11011
Godziny urzędowania 35795
Ochrona danych osobowych 7628
Sprawozdania finansowe 3310
Sprawozdanie za rok 2019 3484
Sprawozdanie za rok 2020 2332
Sprawozdanie za rok 2021 1130
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 81
Przyjmowanie i załatawianie spraw 5098
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10947
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 8114
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 7970
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 6437
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 5724
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 5398
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 17851
Programy 11731
Projekty EFS 12157
Realizowane 10092
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 319
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI) 351
Zrealizowane 6962
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2380
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 2552
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 2691
RPO WD 8973
PO WER 13223
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 5661
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 5738
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 6544
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 6613
Projekt "Tylko dla aktywnych" 10317
Analizy i statystyki 13316
Statystyka za rok 2023 152
Statystyka za rok 2022 135
Statystyka za rok 2021 2641
Statystyka za rok 2020 2479
Statystyka za rok 2019 4355
Statystyka za rok 2018 5762
Statystyka archiwum 9791
Statystyka za rok 2017 5521
Statystyka za rok 2016 5798
Statystyka za rok 2015 6810
Statystyka za rok 2014 7688
Statystyka za rok 2013 8623
Statystyka za rok 2012 8384
Informacja sygnalna 2023 117
Informacja sygnalna 2022 120
Informacja sygnalna 2021 2456
Informacja sygnalna 2020 2526
Informacja sygnalna 2019 2851
Informacja sygnalna 2018 5805
Informacja sygnalna archiwum 9951
2017 5394
2016 6176
2015 7198
2014 7988
2013 8261
2012 10058
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 14775
Publikacje Urzędu Pracy 9869
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 2383
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 2486
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2325
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 2513
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 2361
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 2339
Przydatne linki 10729
Linki dla osób niepelnosprawnych 9190
Linki do szkół i uczelni 9074
Wnioski elektroniczne do PUP 13043
Ankieta oceniająca pracę urzędu 10151
Praca w urzędzie 14108
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 991
Informacja o przedłużeniu naboru - nabór zakończony 832
Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 992
Konkurs na stanowisko: od Referenta do Specjalisty ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 978
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1133
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1114
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 2190
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 2501