Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 79059
Aktualności dla osób bezrobotnych 10955
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 10580
Przyznanie statusu bezrobotnego 8774
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7793
Utrata statusu bezrobotnego 8616
Utrata statusu poszukującego pracy 7159
Rejestracja bezrobotnych 22350
Rejestracja przez Internet 15157
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9251
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 20208
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 11149
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 8108
Rejestracja poszukujących pracy 9750
Rejestracja przez Internet 9219
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 7329
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 7677
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 7150
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 10461
Prawa bezrobotnych 9018
Prawa poszukujących pracy 8207
Obowiązki bezrobotnych 9279
Obowiązki poszukujących pracy 7771
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15444
Pośrednictwo pracy krajowe 7494
Giełda pracy 10018
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 51703
Pośrednicy realizujący usługę 7220
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 8811
Poradnictwo zawodowe 10123
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 17199
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 8197
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 7506
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9560
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 13218
Szkolenia grupowe 9530
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 10719
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 13880
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8520
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 7185
Plan szkoleń 9611
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 9837
Egzaminy/ licencje 7721
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 16244
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 4623
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9185
Staże 33687
Prace interwencyjne 8625
Roboty publiczne 7523
Prace społecznie użyteczne 12620
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 7592
Usługa tłumaczenia języka migowego 6698
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 19985
Wysokość świadczeń pieniężnych 42662
Zasiłek dla bezrobotnych 13563
Ubezpieczenie zdrowotne 7666
Dodatek aktywizacyjny 10537
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 19122
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 8843
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12119
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 14588
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 12577
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 9969
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 12391
Zwrot kosztów przejazdu 10165
Zwrot kosztów zakwaterowania 7180
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 9004
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 8465
Pożyczka szkoleniowa 11900
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 6652
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 12214
Inne finansowe formy wsparcia 8060
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 8850
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 6651
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6855
Agencje zatrudnienia 9172
Inne informacje 8842
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11105
Dokumenty do pobrania 38090
Zasięg terytorialny 8512
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 37432
Zgłoszenie oferty pracy 21859
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 9570
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 7908
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 7788
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8214
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 7355
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7070
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15880
Pośrednictwo pracy krajowe 10000
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 6973
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7546
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12691
Staże 20986
Pliki do pobrania dla pracodawcy 7508
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 9851
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13285
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 9321
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 8945
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 15936
Prace interwencyjne 10180
Roboty publiczne 8690
Prace społecznie użyteczne 13061
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7055
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 6790
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 8189
Zwolnienia grupowe 9827
Zwolnienia Monitorowane 9442
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 7253
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 7740
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 7851
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 11077
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 19005
Dokumenty do pobrania 43922
Zatrudnianie cudzoziemców 15287
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 20437
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 12876
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 5767
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 4930
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 8359
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 1913
Kontakt do urzędu pracy 104186
Telefony Urzędu Pracy 11779
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 19787
O urzędzie 16733
Struktura organizacyjna Urzędu 12725
Zakres kompetencji 10026
Godziny urzędowania 33959
Ochrona danych osobowych 6665
Sprawozdania finansowe 2408
Sprawozdanie za rok 2019 2550
Sprawozdanie za rok 2020 1423
Sprawozdanie za rok 2021 190
Przyjmowanie i załatawianie spraw 4495
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9922
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 7026
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 6570
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 5450
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 4792
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 4406
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 16443
Programy 10627
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 5683
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 6143
Projekty EFS 11216
Realizowane 9113
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 1446
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1461
Zrealizowane 6078
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 1664
RPO WD 7538
PO WER 11825
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 4658
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 4845
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 5430
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 5686
Projekt "Tylko dla aktywnych" 9312
Analizy i statystyki 12328
Statystyka za rok 2021 1715
Statystyka za rok 2020 1569
Statystyka za rok 2019 3445
Statystyka za rok 2018 4846
Statystyka archiwum 8805
Statystyka za rok 2017 4591
Statystyka za rok 2016 4883
Statystyka za rok 2015 5825
Statystyka za rok 2014 6796
Statystyka za rok 2013 7712
Statystyka za rok 2012 7455
Informacja sygnalna 2021 1556
Informacja sygnalna 2020 1626
Informacja sygnalna 2019 1493
Informacja sygnalna 2018 4444
Informacja sygnalna archiwum 8989
2017 4433
2016 5265
2015 6284
2014 7053
2013 7355
2012 8056
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 13366
Publikacje Urzędu Pracy 8925
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 1472
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 1555
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 1471
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 1567
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 1420
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 1497
Przydatne linki 9690
Linki dla osób niepelnosprawnych 8270
Linki do szkół i uczelni 8144
Wnioski elektroniczne do PUP 11302
Ankieta oceniająca pracę urzędu 9209
Praca w urzędzie 12435
Konkurs na stanowisko: Informatyk - nabór zakończony 412
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1095
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy /Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy /Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1022
Konkurs na stanowisko Pośrednik pracy/ Doradca zawodowy lub Pośrednik pracy / Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1398
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 2231
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Doradca zawodowy /stażysta/ - nabór zakończony 2607
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 3360
Konkurs na stanowisko: Starszy referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 2536
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy / Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 2887
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 5742
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów /Specjalista ds. programów–stażysta - nabór zakończony 5132
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 7296
Galerie 9396
III Targi Pracy 10303
IV Targi Pracy 6535
Biuletyn Informacji Publicznej 4203
Wydarzenia PUP 6205
Targi Pracy 6600