Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 61719
Aktualności dla osób bezrobotnych 5791
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6126
Przyznanie statusu bezrobotnego 5060
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4227
Utrata statusu bezrobotnego 4194
Utrata statusu poszukującego pracy 3684
Rejestracja bezrobotnych 12206
Rejestracja przez Internet 7577
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4997
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11582
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6348
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4408
Rejestracja poszukujących pracy 5941
Rejestracja przez Internet 5211
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3877
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4143
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3709
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6811
Prawa bezrobotnych 5121
Prawa poszukujących pracy 4529
Obowiązki bezrobotnych 5126
Obowiązki poszukujących pracy 4317
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10917
Pośrednictwo pracy krajowe 4100
Giełda pracy 5508
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 27341
Pośrednicy realizujący usługę 3775
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4972
Poradnictwo zawodowe 5303
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 10126
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 4619
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3861
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5326
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 7831
Szkolenia grupowe 5951
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5627
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 5469
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4054
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3791
Plan szkoleń 5658
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 4601
Egzaminy/ licencje 4317
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 10839
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 1102
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5673
Staże 18594
Prace interwencyjne 4678
Roboty publiczne 3813
Prace społecznie użyteczne 7575
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4091
Usługa tłumaczenia języka migowego 3393
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15319
Wysokość świadczeń pieniężnych 35682
Zasiłek dla bezrobotnych 8535
Ubezpieczenie zdrowotne 4111
Dodatek aktywizacyjny 6232
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12764
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5265
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6307
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 8001
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 6694
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 5601
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7399
Zwrot kosztów przejazdu 5993
Zwrot kosztów zakwaterowania 3967
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5408
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4689
Pożyczka szkoleniowa 7438
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3414
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6551
Inne finansowe formy wsparcia 4584
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5577
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 2642
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3543
Agencje zatrudnienia 5255
Inne informacje 5305
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7689
Dokumenty do pobrania 26009
Zasięg terytorialny 4482
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 27625
Zgłoszenie oferty pracy 10329
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5263
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4163
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4040
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4452
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3636
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3738
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10345
Pośrednictwo pracy krajowe 5101
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3413
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3782
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7601
Staże 11536
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3858
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 4906
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8019
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4144
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 5035
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 9602
Prace interwencyjne 4506
Roboty publiczne 3644
Prace społecznie użyteczne 7030
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3486
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3290
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4404
Zwolnienia grupowe 5726
Zwolnienia Monitorowane 5261
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3671
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3929
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3833
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6438
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 11214
Dokumenty do pobrania 33207
Zatrudnianie cudzoziemców 8623
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 5250
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 5896
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 267
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 195
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 4577
Kontakt do urzędu pracy 77646
Telefony Urzędu Pracy 952
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 12572
O urzędzie 11829
Struktura organizacyjna Urzędu 8040
Zakres kompetencji 5766
Godziny urzędowania 24996
Ochrona danych osobowych 2105
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1977
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5379
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 2993
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 2700
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 1619
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 876
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 260
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10721
Programy 6111
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 1700
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2196
Projekty EFS 6811
Realizowane 4763
PO WER 5594
RPO WD 2873
Zrealizowane 2268
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 833
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 877
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 1641
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 1734
Projekt "Tylko dla aktywnych" 5083
Analizy i statystyki 8030
Statystyka za rok 2018 770
Statystyka archiwum 4535
Statystyka za rok 2017 680
Statystyka za rok 2016 1009
Statystyka za rok 2015 1944
Statystyka za rok 2014 3035
Statystyka za rok 2013 3760
Statystyka za rok 2012 3590
Informacja sygnalna 2018 348
Informacja sygnalna archiwum 5107
2017 267
2016 1054
2015 1948
2014 2679
2013 3280
2012 3999
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 8074
Publikacje Urzędu Pracy 4772
Przydatne linki 5519
Linki dla osób niepelnosprawnych 4270
Linki do szkół i uczelni 4384
Wnioski elektroniczne do PUP 6586
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5361
Galerie 5384
III Targi Pracy 5990
IV Targi Pracy 2469
Biuletyn Informacji Publicznej 1827
Instrukcja korzystania z BIP 1850
Praca w urzędzie 7456
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 2195
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1437
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 9326
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 801
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 717
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 748
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 653
Konkurs na stanowisko: Informatyk 91
Wydarzenia PUP 2477
Targi Pracy 2322
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2877
III Targi Pracy (28.03.2014) 2199
Zapytania ofertowe 2747