Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 59794
Aktualności dla osób bezrobotnych 5427
Pożyczka na podjęcie działalności - Wsparcie w starcie II 2154
Własny biznes nie jest dla wybranych 1316
Przedsiębiorcze kobiety 1137
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5894
Przyznanie statusu bezrobotnego 4801
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4037
Utrata statusu bezrobotnego 3959
Utrata statusu poszukującego pracy 3521
Rejestracja bezrobotnych 11428
Rejestracja przez Internet 7222
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4733
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11013
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 6064
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4222
Rejestracja poszukujących pracy 5701
Rejestracja przez Internet 4975
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3670
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3960
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3579
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6586
Prawa bezrobotnych 4930
Prawa poszukujących pracy 4329
Obowiązki bezrobotnych 4888
Obowiązki poszukujących pracy 4137
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10514
Pośrednictwo pracy krajowe 3958
Giełda pracy 5266
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 24773
Pośrednicy realizujący usługę 3618
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4750
Poradnictwo zawodowe 4982
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 9568
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 4473
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 3719
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5055
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 7422
Szkolenia grupowe 5785
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 5381
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 5168
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3838
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 3658
Plan szkoleń 5428
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 4295
Egzaminy/ licencje 4146
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 10344
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 963
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5510
Staże 17744
Prace interwencyjne 4512
Roboty publiczne 3646
Prace społecznie użyteczne 7295
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3935
Usługa tłumaczenia języka migowego 3235
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14873
Wysokość świadczeń pieniężnych 34372
Zasiłek dla bezrobotnych 8187
Ubezpieczenie zdrowotne 3966
Dodatek aktywizacyjny 5984
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12361
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 5042
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 6006
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 7595
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 6357
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 5370
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7149
Zwrot kosztów przejazdu 5770
Zwrot kosztów zakwaterowania 3852
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 5195
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4516
Pożyczka szkoleniowa 7196
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3305
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6186
Inne finansowe formy wsparcia 4415
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 5449
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 2429
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3403
Agencje zatrudnienia 5048
Inne informacje 5074
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7393
Dokumenty do pobrania 25067
Zasięg terytorialny 4232
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 25767
Zgłoszenie oferty pracy 10013
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4999
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3941
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3863
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4264
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3469
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3605
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9929
Pośrednictwo pracy krajowe 4980
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3239
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3608
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7110
Staże 10788
Pliki do pobrania dla pracodawcy 3688
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 4665
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7733
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3879
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 4835
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 8901
Prace interwencyjne 4285
Roboty publiczne 3480
Prace społecznie użyteczne 6778
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3361
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3180
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4275
Zwolnienia grupowe 5567
Zwolnienia Monitorowane 5119
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3542
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3777
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3712
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6245
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10764
Dokumenty do pobrania 31719
Zatrudnianie cudzoziemców 7813
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 3808
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 5390
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 62
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 4385
Kontakt do urzędu pracy 74614
Telefony Urzędu Pracy 261
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 12075
O urzędzie 11322
Struktura organizacyjna Urzędu 7668
Zakres kompetencji 5520
Godziny urzędowania 23808
Ochrona danych osobowych 1740
Przyjmowanie i załatawianie spraw 1882
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5041
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 2757
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 2505
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 1427
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 640
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 47
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10464
Programy 5854
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP Z FUNDUSZU PRACY W 2016 r. 1479
Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego 2022
Projekty EFS 6567
Realizowane 4516
PO WER 5153
RPO WD 2607
Zrealizowane 2107
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 638
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 636
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 1451
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 1506
Projekt "Tylko dla aktywnych" 4876
Analizy i statystyki 7661
Statystyka za rok 2018 552
Statystyka archiwum 4384
Statystyka za rok 2017 511
Statystyka za rok 2016 839
Statystyka za rok 2015 1768
Statystyka za rok 2014 2855
Statystyka za rok 2013 3602
Statystyka za rok 2012 3448
Informacja sygnalna 2018 116
Informacja sygnalna archiwum 4946
2017 107
2016 887
2015 1713
2014 2363
2013 3053
2012 3755
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 7799
Publikacje Urzędu Pracy 4486
Przydatne linki 5315
Linki dla osób niepelnosprawnych 4109
Linki do szkół i uczelni 4169
Wnioski elektroniczne do PUP 6309
Ankieta oceniająca pracę urzędu 5161
Galerie 5134
III Targi Pracy 5736
IV Targi Pracy 2220
Biuletyn Informacji Publicznej 1748
Instrukcja korzystania z BIP 1764
Praca w urzędzie 6872
Konkurs na stanowisko: Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy-stażysta - nabór zakończony 1395
Konkurs na stanowisko: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1112
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 8510
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 237
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów-stażysta - nabór zakończony 281
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego/ Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta - nabór zakończony 200
Konkurs na stanowisko: Pośrednik pracy/ Pośrednik pracy-stażysta - nabór zakończony 166
Wydarzenia PUP 2304
Targi Pracy 2136
IV Targi Pracy (10.04.2015) 2698
III Targi Pracy (28.03.2014) 2010
Zapytania ofertowe 2572