Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 82742
Aktualności dla osób bezrobotnych 12783
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 12278
Przyznanie statusu bezrobotnego 11445
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9061
Utrata statusu bezrobotnego 10381
Utrata statusu poszukującego pracy 8477
Rejestracja bezrobotnych 24962
Rejestracja przez Internet 17282
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10646
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 23464
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 12710
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 9432
Rejestracja poszukujących pracy 11067
Rejestracja przez Internet 10555
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8544
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 8922
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 8389
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 11695
Prawa bezrobotnych 10291
Prawa poszukujących pracy 9431
Obowiązki bezrobotnych 11091
Obowiązki poszukujących pracy 9087
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 16879
Pośrednictwo pracy krajowe 9361
Giełda pracy 11655
Prawa i obowiązki osoby kierowanej do pracodawcy 65531
Pośrednicy realizujący usługę 8841
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 10150
Poradnictwo zawodowe 11997
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ 20891
Plan porad grupowych i informacji zawodowych 9575
Szkolenia z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy 8879
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11057
Szkolenia wskazane /indywidualne na wniosek osoby uprawnionej/ 15042
Szkolenia grupowe 10859
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 12707
Prawa i obowiązki osób uczestniczących w szkoleniu 18784
SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10702
Wnioski dotyczące organizacji i finansowania szkoleń 8564
Plan szkoleń 10980
FINANSOWANIE/ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 11575
Egzaminy/ licencje 9000
BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 18178
Zasady i kryteria wyboru instytucji szkoleniowych 2017r. 7186
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10430
Staże 36699
Prace interwencyjne 10010
Roboty publiczne 8829
Prace społecznie użyteczne 14421
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 8936
Usługa tłumaczenia języka migowego 7948
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21403
Wysokość świadczeń pieniężnych 44556
Zasiłek dla bezrobotnych 15050
Ubezpieczenie zdrowotne 8911
Dodatek aktywizacyjny 11912
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20598
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnych 10075
BON SZKOLENIOWY dla osób do 30 roku życia 14250
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 16588
BON NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 14613
BON ZATRUDNIENIOWY dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 11478
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 14612
Zwrot kosztów przejazdu 11879
Zwrot kosztów zakwaterowania 8455
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 10247
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 10073
Pożyczka szkoleniowa 13678
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 7833
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 15985
Inne finansowe formy wsparcia 9308
Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji 10044
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 7967
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 8068
Agencje zatrudnienia 10513
Inne informacje 10057
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12346
Dokumenty do pobrania 40627
Zasięg terytorialny 9886
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Aktualności dla pracodawców 39544
Zgłoszenie oferty pracy 25139
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 11474
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 9394
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 9241
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9718
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 8701
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8315
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17735
Pośrednictwo pracy krajowe 11638
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 8239
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8845
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14824
Staże 24422
Pliki do pobrania dla pracodawcy 8954
BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia 11803
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15224
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 11351
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+ 10538
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia 18096
Prace interwencyjne 11914
Roboty publiczne 10931
Prace społecznie użyteczne 15904
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 8370
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 8080
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 9502
Zwolnienia grupowe 11461
Zwolnienia Monitorowane 10965
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 8597
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 9145
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 9260
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 13268
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 21205
Dokumenty do pobrania 46320
Zatrudnianie cudzoziemców 17210
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP) 25458
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (PSZ-WZPS) 15839
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi 7981
Filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce 6915
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP 9904
Informacje dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze 3219
Kontakt do urzędu pracy 109519
Telefony Urzędu Pracy 14547
Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie 23272
O urzędzie 18245
Struktura organizacyjna Urzędu 14292
Zakres kompetencji 11507
Godziny urzędowania 36954
Ochrona danych osobowych 8089
Sprawozdania finansowe 3760
Sprawozdanie za rok 2019 3950
Sprawozdanie za rok 2020 2761
Sprawozdanie za rok 2021 1558
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 563
Przyjmowanie i załatawianie spraw 5435
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11419
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze 8585
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2015 roku 8418
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2016 roku 6864
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2017 roku 6150
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze z 2018 roku 5824
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 18568
Programy 12188
Projekty EFS 12647
Realizowane 10559
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 750
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (VI) 767
Projekt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie jaworskim" 335
Zrealizowane 7393
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2821
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (V) 3040
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaworze poszukuje kandydatów na płatny, 6-miesięczny staż dla 2 osób długotrwale bezrobotnych. 3166
RPO WD 9416
PO WER 13846
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (II)" /PO WER 2016 r./ 6131
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO - 2016 r./ 6140
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (I)" /PO WER/ 7005
Projekt "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" /RPO/ 7030
Projekt "Tylko dla aktywnych" 10758
Analizy i statystyki 13794
Statystyka za rok 2023 576
Statystyka za rok 2022 584
Statystyka za rok 2021 3094
Statystyka za rok 2020 3089
Statystyka za rok 2019 4772
Statystyka za rok 2018 6185
Statystyka archiwum 10237
Statystyka za rok 2017 5948
Statystyka za rok 2016 6220
Statystyka za rok 2015 7292
Statystyka za rok 2014 8101
Statystyka za rok 2013 9070
Statystyka za rok 2012 8838
Informacja sygnalna 2023 525
Informacja sygnalna 2022 579
Informacja sygnalna 2021 2897
Informacja sygnalna 2020 2963
Informacja sygnalna 2019 3275
Informacja sygnalna 2018 6259
Informacja sygnalna archiwum 10387
2017 5877
2016 6590
2015 7652
2014 8524
2013 8679
2012 10483
Ranking Zawodów Deficytywych i Nadwyżkowych 15454
Publikacje Urzędu Pracy 10434
Analiza działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej 2834
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu jaworskiego 2972
Informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 2758
Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych przez PUP w Jaworze 2937
Sprawozdanie z realizacji programu dot. osób z zaburzeniami psychicznymi 2804
Wykaz pracodawców z którymi PUP zawarł umowy 2795
Przydatne linki 11220
Linki dla osób niepelnosprawnych 9645
Linki do szkół i uczelni 9533
Wnioski elektroniczne do PUP 13565
Ankieta oceniająca pracę urzędu 10592
Praca w urzędzie 14783
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. ewidencji i świadczeń 64
Konkurs na stanowisko: Referenta ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1521
Informacja o przedłużeniu naboru - nabór zakończony 1340
Konkurs na stanowisko: pośrednik pracy/doradca zawodowy lub Pośrednik pracy/Doradca zawodowy – stażysta - nabór zakończony 1502
Konkurs na stanowisko: od Referenta do Specjalisty ds. windykacji i budżetu - w Dziale Finansowo-Księgowym - nabór zakończony 1470
Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów - stażysta - nabór zakończony 1716