Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany na roboty publiczne?

Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Ile czasu mogą trwać roboty publiczne?

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub do 12 miesięcy.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

Co należy zrobić, żeby zorganizować roboty publiczne?

Żeby zorganizować roboty publiczne należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót powiatowego urzędu pracy. Wniosek o organizację robót publicznych należy złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji robót publicznych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Dlaczego warto zorganizować roboty publiczne?

 Organizator robót publicznych, który zatrudni skierowanych bezrobotnych na okres:

  • do 6 miesięcy, otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy; zwrot nie może przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

  • do 12 miesięcy, otrzyma refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego. W tym przypadku refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Organizator robót publicznych moze wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 57 (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U.2014, poz. 864 ).
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
  5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  z  2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami).

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udziela:

Doradca klienta: Adrian Bartoń
Centrum Aktywizacji Zawodowej
pok. nr 13 ( I piętro) tel.: 76 729 11 13

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:08:20) , zredagowana przez: Adrian Bartoń (2016-01-28 13:30:16)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Zasady organizowania robót publicznych 2014-07-18 799.7kB POBIERZ