Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji

Finansowanie egzaminów i licencji  

Starosta, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, zgodnie z art. 40 ust. 3 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu podpisania umowy), koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba uprawniona uzasadni celowość uzyskania tychże dokumentów.

Do wniosku wraz z uzasadnieniem należy dołączyć informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu lub uzyskania licencji. O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba uprawniona powiadamiana jest na pismie.

Finansowanie ww. kosztów następuje po zawarciu umowy z osobą uprawnioną. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość wpłaty na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

Sfinansowanie ww. kosztów przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

 

Szczegółowe informacje

Informacji na temat uslugi rynku pracy udziela Doradca Klienta - pok.1 /parter Centrum Aktywizacji Zawodowej/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Kontakt telefoniczny: 76 729 11 01

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 11:21:20) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 14:12:33)