BON STAŻOWY dla osób do 30 roku życia

Co to jest bon stażowy?

Starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy. Długość trwania stażu realizowanego w ramach bonu stażowego przewidziana jest na 6 miesięcy. Staż ten nie może trwać ani krócej, ani dłużej. Termin bonu stażowego określa starosta.

w tym wypadku te same przepisy ustawy, jak w przypadku stażu.

Kto może wnioskować o bon stażowy?

O przyznanie bonu stażowego może ubiegać się poprze złożenie WNIOSKU zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Wynika to z  art. 66l ust 9, który wskazuje, że do bonów stażowych mają zastosowanie przepisy art. 53 ust 1 ustawy, mówiące o tym, iż starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu.

 

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego planu działania.

Korzyści z otrzymania bonu stażowego

Zgodnie z art. 66l ust 6. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego

przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy.

Premia dla Pracodawcy

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy,

otrzyma premię w wysokości 1 500 zł.

Szczegółowe informacje

Informacji na temat instrumentu adresowanego do bezrobotnych do 30 roku życia udziela Doradca Klienta - pok.12 /I piętro Centrum Aktywizacji Zawodowej/ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7

Kontakt telefoniczny: 76 729 11 12

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2014-06-24 12:55:16) , zredagowana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2015-12-18 14:07:32)