DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH 50+

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia

to świadczenie, które starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy.

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną, otrzymasz dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

  • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
  • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA?

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

NA JAKI OKRES NALEŻY ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ?

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz są zobowiązani do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu, odpowiednio przez:

  • 6 miesięcy – w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 12 miesięcy,
  • 12 miesięcy – w przypadku, gdy dofinansowanie przysługiwało przez okres 24 miesięcy.

W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia mogą być skierowane osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli rozwiążesz umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiążesz się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będziesz do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku, gdy utrzymasz zatrudnienie przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, zobowiązany będziesz do zwrotu 50 proc. kwoty, o której mowa.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 76 729 11 13
pok. 13 I piętro, ul Strzegomska 7, siedziba PUP w Jaworze

Strona dodana przez: Katarzyna Piwczyńska Pisula (2014-06-24 13:29:08) , zredagowana przez: Adrian Bartoń (2016-01-28 13:29:21)