Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi

Zmiany w ubieganiu się o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykownywanie pracy cudzoziemcowi.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zatrudnienie cudzoziemców

Informujemy, że rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz. 1264.
Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów.
Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Istotne, jest również iż rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy będą miały zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.
W załączniku zamieszczono ww. rozporządzenie.

 

 

Strona dodana przez: Wojciech Białczyk (2018-07-18 14:19:55) , zredagowana przez: Wojciech Białczyk (2018-07-18 14:41:10)

Pliki do pobrania