Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Jak dokonać rejestracji

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:

  1. zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów.

 Kiedy rejestracja zostanie dokonana

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako  poszukujący pracy dokonuje się z dniem, 
w którym osoba:

  1. zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam,
    iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony
    o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy."

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:25) , zredagowana przez: Iwona Płuciennik (2016-01-26 09:44:55)