Obowiązki poszukujących pracy

Poszukujący pracy zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma obowiązek:

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • zgłaszać się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonych terminach ustalonych między poszukującym
    pracy a urzędem pracy, w przypadku zaś niestawiennictwa powiadomić w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

    Osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy osobiście albo za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04) , zredagowana przez: Iwona Suwała (2015-05-20 10:48:48)