Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy
Statystyki graficzne

pracownik socjalny

Identyfikacja oferty
Numer oferty:
Oferta ważna: od 2017-09-05 do 2017-10-04
Dane firmy/przedsiębiorstwa
Nazwa firmy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Stanowisko pracy
Nazwa stanowiska pracy: pracownik socjalny
Zakres obowiązków: 3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a)praca socjalna; b)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; c)udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; d)pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowei organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; e)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; ciąg dalszy w rubryce umiejętności i uprawnienia
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
Wymagania
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Umiejętności i uprawnienia: 1.Wymagania niezbędne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r . Nr 27, poz.158). Kandydat posiada: - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub - dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:pedagogika, pedagogika specjalna,politologia, polityka społeczna,psychologia,socjologia, nauki o rodzinie c)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Inne wymagania: 3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:ciąg dalszy f)pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; g)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa; h)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; i)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Warunki płacy i pracy
Data rozpoczęcia pracy:
Miejsce pracy: Polska
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: jaworski
Gmina: Jawor
Miejscowość: Jawor
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Minimalne wynagrodzenie brutto: 2150.00 PLN
Maksymalne wynagrodzenie brutto: 2640.00 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Zmianowość: jedna zmiana
Praca w wolne dni: NIE
Zatrudnienie od zaraz: TAK
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Pracodawca pokrywa koszty przejazdu do Polski: NIE
Sposób Aplikowania
Wymagane dokumenty: a)życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny, b)kwestionariusz osobowy kandydata do pracy, c)kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wraz z suplementem do dyplomu, d)kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy, e)podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe. Oferty zawierające list motywacyjny oraz szczegółowe CV prosimy przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Legnicka 12 59-400 Jawor lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops-jawor.pl Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kontakt telefoniczny: 768703387 w. 45
Język składania aplikacji: polski
Telefon: 768703387
Adres e-mail: pokaż adres
Czy oferta jest subsydiowana: NIE
Czy oferta jest finansowana z PFRON: NIE
Upowszechnienie krajowej oferty pracy na terenie państw EOG: NIE

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/oferta/1076/pracownik-socjalny

Zobacz inne oferty

REFERENT DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Numer Oferty:
Ważność oferty: od 2017-09-08 do 2017-10-05
Miejsce pracy: Damianowo
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Stawka min.: 2500.00 PLN

Pracownik porządkowy

Numer Oferty:
Ważność oferty: od 2017-09-25 do 2017-10-31
Miejsce pracy: Jawor
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Stawka min.: 1600.00 PLN

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (1/18)

Numer Oferty:
Ważność oferty: od 2017-09-05 do 2017-10-04
Miejsce pracy: Wiadrów
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Stawka min.: 2000.00 PLN

Pracownik biurowy

Numer Oferty:
Ważność oferty: od 2017-09-06 do 2017-10-04
Miejsce pracy: Jawor
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie
Stawka min.: 2400.00 PLN