Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferty pracy
Statystyki graficzne

pracownik socjalny

Numer oferty: Oferta ważna: od 2017-09-05 do 2017-10-04
Stanowisko: pracownik socjalny . .
Miejsce pracy: Jawor, powiat jaworski, gmina Jawor, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 1
Zakres obowiązków: 3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a)praca socjalna; b)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; c)udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; d)pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowei organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; e)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; ciąg dalszy w rubryce umiejętności i uprawnienia
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Wymagane doświadczenie: Do wynagrodzenia dodatek za wieloletnią pracę + premia uznaniowa
Umiejętności i uprawnienia: 3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:ciąg dalszy f)pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; g)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa; h)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; i)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Inne: 1.Wymagania niezbędne: a)obywatelstwo polskie, b)wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r . Nr 27, poz.158). Kandydat posiada: - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub - dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:pedagogika, pedagogika specjalna,politologia, polityka społeczna,psychologia,socjologia, nauki o rodzinie c)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wynagrodzenie: 2150.00 - 2640.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną