Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 396 224 187 105 2680 1430 473 267
w tym
osoby
poprzednio pracujące 338 188 168 91 2441 1268 473 267
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 5 1 - 84 49 62 33
dotychczas nie pracujące 58 36 19 14 239 162 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 172 96 80 50 1276 682 199 110
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 20 10 7 58 37 1 -
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - - - 3 1 1 -
Cudzoziemcy 124 71 50 29 847 486 102 55
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 88 53 34 24 365 246 1 1

W tym

Do 25 roku życia - 33 - 10 - 355 - 28
długotrwale bezrobotne 364 201 145 81 2315 1245 320 174
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 103 X 40 X 412 X 61
Powyżej 50 roku życia 103 58 42 24 299 183 23 11
Bez kwalifikacji zawodowych 128 80 65 44 1565 871 10 6
Bez doświadczenia zawodowego 76 36 27 16 875 347 144 58
Bez wykształcenia średniego 4 2 3 2 27 17 3 3
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 61 43 19 11 454 380 109 85
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - 4 3 2 1
Niepełnosprawni 26 8 5 5 175 63 29 12
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2702 1420 1265 678 480 269 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 396 224 172 96 66 39
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 46 31 23 16 11 7

z tego

po raz pierwszy 350 193 149 80 55 32
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 71 55 29 22 2 1
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 5 - 3 - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 418 214 161 92
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 187 105 80 50
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 167 98 71 48

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 3 1 1 -

z tego

niesubsydiowanej - - - -
w tym pracy sezonowej 20 7 9 2
subsydiowanej 7 4 2 -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych 2 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 3 5 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 3 - 3 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 2 - 2 -
podjęcia nauki 26 18 10 7
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 2 2
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 14 5 3 1

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 86 33 30 15 - -
z tego po raz pierwszy 27 16 8 4 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 6 2 2 1 - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 4 4 - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 63 29 23 12 - -
po szkoleniu 2680 1430 1276 682 - -
po pracach społecznie użytecznych 274 158 136 78 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 650 396 305 184 880 356
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 176 103 103 58 76 36

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 38 26 30 19 5 4

z tego

niesubsydiowanej 138 77 73 39 71 32
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - - -
z tego prac interwencyjnych 41 31 20 14 8 5
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 - 2 - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 -
inne 177 84 101 54 81 45
rozpoczęcia szkolenia 77 40 42 24 27 16
rozpoczęcia stażu 69 39 37 23 26 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 - - - 1 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 8 1 5 1 1 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - - - -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 - 1 - - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 1 3 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych 3 -
odbywające szkolenie 2 -
odbywające staż 18 13
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 6 2
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 37 15
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 9 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 27 11
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 4 3
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 645 412
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 145 91
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 62 20
żołnierze rezerwy 4 1
pobierający rentę szkoleniową 3 1
pobierający świadczenie szkoleniowe 2 -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 244 170
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 63 38 - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 15 3 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 155 64 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 14 6 - -