Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 1124 488 161 87 8218 3513 1497 513
w tym
osoby
poprzednio pracujące 809 330 126 69 6112 2432 1488 513
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
38 18 11 2 658 133 541 84
dotychczas nie pracujące 315 158 35 18 2106 1081 9 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 605 267 77 42 4285 1834 647 265
w tym posiadający gospodarstwo rolne 19 6 - - 124 42 39 10
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 164 110 19 17 559 291 19 11
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 1 - - 21 12 1 -
Cudzoziemcy 1242 523 127 73 7448 3132 1184 362
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 392 192 49 32 1866 874 130 52

W tym

Do 25 roku życia 81 60 10 10 176 113 5 3
długotrwale bezrobotne 351 157 32 18 3215 1590 14 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 30 X 4 X 657 X 14
Powyżej 50 roku życia 181 61 15 8 1935 549 550 133
Bez kwalifikacji zawodowych 279 112 25 17 2472 1109 280 120
Bez doświadczenia zawodowego 369 184 46 26 2558 1310 9 -
Bez wykształcenia średniego 553 159 47 18 4629 1567 839 223
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 29 26 11 10 456 397 23 19
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 13 - 2 - 137 5 3 -
Niepełnosprawni 35 12 4 3 401 141 40 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 - 1 -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7614 3286 3938 1696 1307 418
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1124 488 605 267 340 163

z tego

po raz pierwszy 218 83 129 48 70 31
po raz kolejny 906 405 476 219 270 132

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 14 5 3 1 - -
po stażu 117 95 74 60 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 1 9 1 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 520 261 258 129

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 161 87 77 42

z tego

niesubsydiowanej 151 80 70 37
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 10 7 7 5

z tego

prac interwencyjnych 8 6 5 4
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 26 3 15 1
rozpoczęcie stażu 19 13 9 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 10 2 5 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 238 132 127 73
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 37 15 13 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 7 1 4 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 16 6 8 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 8218 3513 4285 1834
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 2063 796 1076 469

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1724 824 1813 510 2966 1491
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 392 192 181 61 351 157
z tego po raz pierwszy 130 43 23 9 X X
po robotach publicznych 262 149 158 52 351 157

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 3 1 7 2 5 1
po stażu 88 71 - - 7 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 6 1 - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 223 126 59 22 102 58

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 49 32 15 8 32 18

z tego

niesubsydiowanej 45 29 13 7 26 14
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 4 3 2 1 6 4
z tego prac interwencyjnych 3 2 2 1 4 3
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 11 2 1 - 4 2
rozpoczęcia stażu 12 9 - - 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 6 - - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 131 75 20 8 38 26
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 6 3 1 12 6
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 7 1 4 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 3 2 7 2 8 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 27 16 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1866 874 1935 549 3215 1590
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 846 365 476 111 405 218
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 93 41
zatrudnione przy robotach publicznych 19 6
odbywające szkolenie 9 5
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7 4
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 1
rozpoczęcia szkolenia 103 42
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 53 24
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 18 6
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 20 11
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 66 27 16 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 54 15 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 12 12 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 6 6 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 6 6 6 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 156 89 - -