Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 787 317 205 115 8349 3516 1477 513
w tym
osoby
poprzednio pracujące 542 214 149 82 6226 2454 1468 513
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
21 7 8 - 650 134 466 80
dotychczas nie pracujące 245 103 56 33 2123 1062 9 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 422 169 116 71 4358 1829 655 273
w tym posiadający gospodarstwo rolne 17 6 3 2 131 44 42 12
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 97 50 27 16 564 279 24 12
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 1 - - 22 13 1 -
Cudzoziemcy 908 349 177 101 7554 3129 1159 360
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 269 113 63 36 1879 854 136 56

W tym

Do 25 roku życia 38 21 14 8 164 99 6 3
długotrwale bezrobotne 267 109 41 27 3295 1605 8 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 35 X 8 X 664 X 17
Powyżej 50 roku życia 133 53 14 6 1988 578 562 139
Bez kwalifikacji zawodowych 234 94 43 30 2513 1116 269 107
Bez doświadczenia zawodowego 292 123 69 42 2575 1289 9 -
Bez wykształcenia średniego 404 121 89 44 4708 1577 807 220
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 34 26 12 11 459 396 31 26
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 24 - 1 - 151 5 3 -
Niepełnosprawni 31 14 7 6 393 136 44 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 8218 3513 4285 1834 1497 513
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 787 317 422 169 174 72

z tego

po raz pierwszy 196 73 112 43 37 13
po raz kolejny 591 244 310 126 137 59

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 - 1 - - -
po stażu 28 21 15 10 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 18 3 9 2 3 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 656 314 349 174

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 205 115 116 71

z tego

niesubsydiowanej 175 99 103 64
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 30 16 13 7

z tego

prac interwencyjnych 12 8 2 1
robót publicznych 2 2 2 2
podjęcia działalności gospodarczej 15 5 8 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 1 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 30 3 14 1
rozpoczęcie stażu 63 50 30 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 44 23 11 5
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 2 5 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 230 86 135 53
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 27 23 13
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 2 3 1
innych 15 4 12 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 8349 3516 4358 1829
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 2084 794 1085 460

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1866 874 1935 549 3215 1590
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 269 113 133 53 267 109
z tego po raz pierwszy 122 53 18 3 X X
po robotach publicznych 147 60 115 50 267 109

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 1 - - - 1 -
po stażu 17 13 - - 2 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 3 2 7 3
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 230 119 80 24 187 94

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 63 36 14 6 41 27

z tego

niesubsydiowanej 50 27 12 5 33 21
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 13 9 2 1 8 6
z tego prac interwencyjnych 8 6 - - 4 3
robót publicznych - - 1 1 2 2
podjęcia działalności gospodarczej 4 2 1 - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 - 2 - 6 -
rozpoczęcia stażu 46 39 - - 7 4
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 4 3 17 4 38 20
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 5 2 1 - 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 90 31 24 5 65 27
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 7 7 3 16 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 8 2 - -
innych 1 1 5 3 10 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 26 14 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1879 854 1988 578 3295 1605
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 848 359 481 113 426 226
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 103 42
zatrudnione przy robotach publicznych 21 10
odbywające szkolenie 11 3
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 5 1
rozpoczęcia szkolenia 113 49
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 58 27
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 13 7
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 31 15
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 252 216 182 17
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 101 65 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 151 151 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 33 33 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 118 118 118 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 4 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 91 57 - -