Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 719 284 342 148 8173 3409 1440 510
w tym
osoby
poprzednio pracujące 531 212 271 116 6162 2417 1431 510
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 5 20 5 620 126 430 71
dotychczas nie pracujące 188 72 71 32 2011 992 9 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 391 157 169 75 4297 1781 650 264
w tym posiadający gospodarstwo rolne 4 - 4 - 122 40 38 11
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 72 32 33 17 539 256 24 11
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 1 - - 21 12 - -
Cudzoziemcy 835 303 286 119 7390 3035 1138 363
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 214 90 79 35 1789 811 131 57

W tym

Do 25 roku życia 33 17 17 11 143 79 6 3
długotrwale bezrobotne 312 119 89 37 3325 1596 10 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 26 X 8 X 662 X 10
Powyżej 50 roku życia 131 45 59 15 1967 581 564 143
Bez kwalifikacji zawodowych 208 88 86 39 2445 1083 263 108
Bez doświadczenia zawodowego 243 94 90 44 2470 1217 10 1
Bez wykształcenia średniego 362 98 148 42 4610 1531 785 229
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 27 21 8 7 460 399 33 28
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 16 - 3 - 149 4 2 -
Niepełnosprawni 33 9 11 3 401 138 48 21
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 8349 3516 4358 1829 1477 513
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 719 284 391 157 167 76

z tego

po raz pierwszy 147 60 89 38 35 18
po raz kolejny 572 224 302 119 132 58

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - - -
po stażu 23 16 13 8 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 39 12 17 3 7 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 895 391 452 205

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 342 148 169 75

z tego

niesubsydiowanej 264 123 141 68
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 78 25 28 7

z tego

prac interwencyjnych 7 3 2 1
robót publicznych 49 11 19 4
podjęcia działalności gospodarczej 16 7 6 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 4 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 43 15 29 8
rozpoczęcie stażu 67 46 37 27
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 72 37 31 20
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 16 4 10 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 277 110 145 57
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 42 22 16 10
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 17 5 6 4
innych 15 3 8 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 8173 3409 4297 1781
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1929 715 1002 418

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1879 854 1988 578 3295 1605
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 214 90 131 45 312 119
z tego po raz pierwszy 91 39 12 3 X X
po robotach publicznych 123 51 119 42 312 119

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - 1 1
po stażu 10 7 - - 6 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 3 7 4 13 8
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 276 119 152 42 282 128

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 79 35 59 15 89 37

z tego

niesubsydiowanej 66 30 31 12 49 23
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 13 5 28 3 40 14
z tego prac interwencyjnych 4 2 2 - 1 1
robót publicznych 6 2 22 1 34 10
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 3 2 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 - 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 12 1 6 6 10 7
rozpoczęcia stażu 49 36 - - 5 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 4 2 27 6 62 36
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 4 2 3 - 6 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 109 36 23 5 81 35
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 14 5 8 4 12 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 17 5 - -
innych 5 2 5 - 15 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 28 14 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1789 811 1967 581 3325 1596
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 784 324 466 113 414 214
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 113 49
zatrudnione przy robotach publicznych 14 6
odbywające szkolenie 5 -
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 -
rozpoczęcia szkolenia 122 55
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 59 26
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 5 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 14 7
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 38 20
pobierający rentę szkoleniową 4 1
pobierający świadczenie szkoleniowe 4 1
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 200 152 113 27
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 118 70 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 82 82 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 58 58 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 24 24 24 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 125 99 - -