Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 594 254 461 171 7853 3308 1332 482
w tym
osoby
poprzednio pracujące 417 185 386 131 5884 2358 1327 482
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
12 3 41 6 580 119 393 64
dotychczas nie pracujące 177 69 75 40 1969 950 5 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 332 142 225 76 4165 1754 605 256
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 8 8 2 116 45 37 12
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 63 31 33 14 281 139 15 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - 1 1 20 11 - -
Cudzoziemcy 691 283 376 140 7114 2955 1042 338
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 197 71 94 40 1716 768 105 44

W tym

Do 25 roku życia 29 16 19 8 128 70 4 1
długotrwale bezrobotne 263 119 121 55 3315 1587 9 5
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 7 X 644 X 10
Powyżej 50 roku życia 89 37 83 22 1903 578 533 134
Bez kwalifikacji zawodowych 157 66 99 38 2352 1046 237 96
Bez doświadczenia zawodowego 213 85 92 47 2417 1171 6 1
Bez wykształcenia średniego 282 93 228 53 4417 1489 718 217
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 27 23 13 11 444 382 36 29
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 3 - - 140 6 2 -
Niepełnosprawni 26 10 16 7 388 136 43 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 8173 3409 4297 1781 1440 510
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 594 254 332 142 132 61

z tego

po raz pierwszy 119 48 68 29 31 10
po raz kolejny 475 206 264 113 101 51

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 - - - -
po robotach publicznych 6 4 1 1 - -
po stażu 25 19 13 11 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 45 10 31 7 10 3
po pracach społecznie użytecznych 7 4 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 914 355 464 169

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 461 171 225 76

z tego

niesubsydiowanej 351 134 175 60
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 110 37 50 16

z tego

prac interwencyjnych 6 4 2 1
robót publicznych 72 18 34 7
podjęcia działalności gospodarczej 20 10 9 6
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 5 5 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 59 12 34 8
rozpoczęcie stażu 44 34 24 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 39 21 27 15
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 27 8 18 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 222 75 106 35
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 41 21 20 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 3 2 2
innych 14 8 8 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7853 3308 4165 1754
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1837 688 963 410

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1789 811 1967 581 3325 1596
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 197 71 89 37 263 119
z tego po raz pierwszy 73 26 10 4 X X
po robotach publicznych 124 45 79 33 263 119

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po raz kolejny (od 1990) 1 - 4 3 4 3
po stażu 10 10 - - 3 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 20 2 1 1 8 2
po pracach społecznie użytecznych - - 3 - 6 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 241 104 153 40 273 128

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 94 40 83 22 121 55

z tego

niesubsydiowanej 78 33 48 14 75 40
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 16 7 35 8 46 15
z tego prac interwencyjnych 3 2 - - 2 1
robót publicznych 4 1 34 8 35 9
podjęcia działalności gospodarczej 5 2 - - 4 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 1 - 5 3
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 20 4 4 - 17 5
rozpoczęcia stażu 33 22 - - 9 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 15 4 30 14
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - 7 2 12 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 76 30 29 5 58 27
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 3 6 2 14 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 3 - -
innych 6 4 4 1 10 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 29 10 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1716 768 1903 578 3315 1587
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 751 310 451 110 416 211
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 122 55
zatrudnione przy robotach publicznych 10 6
odbywające szkolenie 10 5
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5 3
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 122 56
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 59 28
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 3 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 12 5
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 40 22
pobierający rentę szkoleniową 30 14
pobierający świadczenie szkoleniowe 30 14
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 242 116 78 40
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 198 72 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 44 44 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 41 41 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 3 3 3 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 5 1 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 156 105 - -