Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 683 300 375 137 7614 3258 1181 473
w tym
osoby
poprzednio pracujące 444 180 303 108 5670 2303 1176 473
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 10 42 8 533 113 271 53
dotychczas nie pracujące 239 120 72 29 1944 955 5 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 339 150 168 74 4026 1701 558 251
w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 3 6 3 113 44 32 12
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 114 76 25 16 335 183 13 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 1 1 1 20 10 - -
Cudzoziemcy 765 303 317 115 6880 2895 914 318
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 239 123 71 32 1686 769 93 43

W tym

Do 25 roku życia 31 23 15 9 119 70 4 2
długotrwale bezrobotne 258 94 103 40 3281 1565 12 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 14 X 629 X 12
Powyżej 50 roku życia 110 33 91 22 1834 558 503 133
Bez kwalifikacji zawodowych 179 84 68 30 2257 1022 223 91
Bez doświadczenia zawodowego 280 139 91 43 2384 1170 5 -
Bez wykształcenia średniego 282 81 179 55 4210 1430 617 199
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 21 17 10 9 430 373 33 26
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 1 - 133 5 2 -
Niepełnosprawni 32 10 13 3 375 133 44 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 1 - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7853 3308 4165 1754 1332 482
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 683 300 339 150 155 78

z tego

po raz pierwszy 194 101 91 44 38 22
po raz kolejny 489 199 248 106 117 56

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 3 - 2 - - -
po stażu 36 32 17 16 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 30 5 16 5 9 1
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 922 350 478 203

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 375 137 168 74

z tego

niesubsydiowanej 286 99 126 53
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 89 38 42 21

z tego

prac interwencyjnych 12 11 9 9
robót publicznych 48 16 21 8
podjęcia działalności gospodarczej 25 10 10 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 4 1 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 39 16 22 6
rozpoczęcie stażu 39 29 24 19
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 23 12 11 7
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 21 7 10 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 332 103 193 71
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 26 23 10
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 11 6 1 1
innych 31 12 25 11
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7614 3258 4026 1701
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1793 708 938 407

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1716 768 1903 578 3315 1587
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 239 123 110 33 258 94
z tego po raz pierwszy 125 70 18 8 X X
po robotach publicznych 114 53 92 25 258 94

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 1 -
po stażu 22 19 - - 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 - 2 - 4 2
po pracach społecznie użytecznych 2 2 1 - 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 234 105 179 53 292 116

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 71 32 91 22 103 40

z tego

niesubsydiowanej 61 25 61 10 56 23
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 10 7 30 12 47 17
z tego prac interwencyjnych 1 1 2 2 6 5
robót publicznych 3 2 26 9 33 10
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 2 1 8 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 11 1 8 2 11 5
rozpoczęcia stażu 25 19 - - 8 7
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 4 2 13 4 18 10
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - 4 1 10 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 108 44 36 12 105 30
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 5 7 4 18 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 3 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 11 6 - -
innych 3 2 6 1 18 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 35 17 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1686 769 1834 558 3281 1565
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 758 332 433 111 423 213
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 122 56
zatrudnione przy robotach publicznych 7 4
odbywające szkolenie 16 7
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 4 1
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 10 5
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 113 53
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 56 28
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 3 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 10 4
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 82 34
pobierający rentę szkoleniową 73 41
pobierający świadczenie szkoleniowe 73 41
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 173 93 69 32
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 149 69 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 24 24 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 20 20 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 4 4 4 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 56 39 - -