Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 678 310 357 131 7414 3242 1101 465
w tym
osoby
poprzednio pracujące 425 191 297 105 5492 2287 1096 465
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
8 3 38 2 474 108 242 50
dotychczas nie pracujące 253 119 60 26 1922 955 5 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 365 167 162 71 3949 1698 515 242
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 2 6 2 111 41 32 12
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 127 81 22 12 257 149 10 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - - - 20 11 - -
Cudzoziemcy 786 340 297 102 6716 2882 855 311
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 271 127 73 31 1662 771 90 40

W tym

Do 25 roku życia 37 25 13 8 96 58 3 1
długotrwale bezrobotne 302 124 114 40 3305 1590 14 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 25 X 8 X 632 X 9
Powyżej 50 roku życia 117 46 68 14 1798 565 493 142
Bez kwalifikacji zawodowych 192 85 72 33 2206 1012 204 90
Bez doświadczenia zawodowego 296 139 70 30 2360 1172 5 -
Bez wykształcenia średniego 273 90 176 43 4034 1405 570 194
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 18 19 14 415 364 29 23
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 2 - 126 5 2 -
Niepełnosprawni 30 10 10 1 375 138 44 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - 1 - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7614 3258 4026 1701 1181 473
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 678 310 365 167 114 61

z tego

po raz pierwszy 202 109 120 67 25 15
po raz kolejny 476 201 245 100 89 46

z tego

po pracach interwencyjnych 4 3 2 2 - -
po robotach publicznych 3 1 - - - -
po stażu 21 16 12 10 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 77 18 52 12 7 2
po pracach społecznie użytecznych 6 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 878 326 442 170

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 357 131 162 71

z tego

niesubsydiowanej 261 108 126 62
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 96 23 36 9

z tego

prac interwencyjnych 12 5 3 2
robót publicznych 51 12 14 3
podjęcia działalności gospodarczej 19 3 11 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 3 8 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 77 13 40 7
rozpoczęcie stażu 64 49 31 25
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 24 13 14 7
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 32 11 21 7
niepotwierdzenia gotowości do pracy 257 73 142 38
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 38 27 15 9
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 9 4 2 2
innych 16 4 12 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7414 3242 3949 1698
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1745 714 935 420

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1686 769 1834 558 3281 1565
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 271 127 117 46 302 124
z tego po raz pierwszy 138 75 14 8 X X
po robotach publicznych 133 52 103 38 302 124

W tym

po pracach interwencyjnych 4 3 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 1 - 3 1
po stażu 14 10 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 29 4 12 2 27 7
po pracach społecznie użytecznych 2 - 2 1 3 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 269 113 153 39 278 99

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 73 31 68 14 114 40

z tego

niesubsydiowanej 53 26 40 10 66 28
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 20 5 28 4 48 12
z tego prac interwencyjnych 6 4 1 - 6 2
robót publicznych 4 - 24 4 30 8
podjęcia działalności gospodarczej 8 1 1 - 8 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - 2 - 4 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 38 3 8 1 28 8
rozpoczęcia stażu 45 31 - - 12 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 10 4 12 7
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 10 3 6 2 9 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 87 34 37 7 72 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 8 7 5 18 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 9 4 - -
innych 3 1 5 1 11 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 26 12 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1662 771 1798 565 3305 1590
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 760 343 415 113 412 203
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 113 53
zatrudnione przy robotach publicznych 19 4
odbywające szkolenie 11 4
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 2 -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 9 4
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 121 53
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 54 27
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 13 4
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 110 24
pobierający rentę szkoleniową 95 48
pobierający świadczenie szkoleniowe 95 48
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 148 71 38 11
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 100 23 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 48 48 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 45 45 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 3 3 3 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 5 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 92 55 - -