Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 812 407 283 115 7546 3372 1001 436
w tym
osoby
poprzednio pracujące 497 233 233 92 5514 2340 999 436
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
18 3 25 2 451 107 220 44
dotychczas nie pracujące 315 174 50 23 2032 1032 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 409 201 154 66 3991 1744 464 228
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 6 6 - 111 44 31 16
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 162 101 9 3 336 200 11 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 4 - - 23 14 2 2
Cudzoziemcy 866 397 229 89 6846 3000 771 287
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 314 161 52 25 1756 843 75 35

W tym

Do 25 roku życia 108 74 3 2 151 97 5 3
długotrwale bezrobotne 336 147 83 34 3410 1648 17 9
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 34 X 6 X 656 X 8
Powyżej 50 roku życia 109 40 45 13 1803 577 474 143
Bez kwalifikacji zawodowych 174 93 41 24 2205 1023 164 69
Bez doświadczenia zawodowego 359 192 64 32 2470 1249 2 -
Bez wykształcenia średniego 300 84 120 30 4019 1394 492 164
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 43 38 12 10 428 384 29 26
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 17 2 - - 129 6 1 -
Niepełnosprawni 32 9 14 5 370 134 48 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7414 3242 3949 1698 1101 465
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 812 407 409 201 138 82

z tego

po raz pierwszy 233 125 132 74 37 20
po raz kolejny 579 282 277 127 101 62

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 3 - 2 - - -
po stażu 40 37 22 19 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 77 28 30 9 6 -
po pracach społecznie użytecznych 10 3 5 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 680 277 367 155

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 283 115 154 66

z tego

niesubsydiowanej 228 91 131 55
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 55 24 23 11

z tego

prac interwencyjnych 5 5 1 1
robót publicznych 17 8 10 5
podjęcia działalności gospodarczej 20 6 10 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 13 5 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 20 12 8 3
rozpoczęcie stażu 43 34 23 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 8 3 2 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 14 6 7 5
niepotwierdzenia gotowości do pracy 262 84 146 47
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 35 18 22 12
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 - 3 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 - -
innych 8 3 2 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7546 3372 3991 1744
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1821 777 988 459

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1662 771 1798 565 3305 1590
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 314 161 109 40 336 147
z tego po raz pierwszy 161 89 17 7 X X
po robotach publicznych 153 72 92 33 336 147

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - 2 - 3 -
po stażu 24 23 - - 3 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 31 7 6 3 37 19
po pracach społecznie użytecznych 1 - 2 - 8 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 199 80 104 28 231 89

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 52 25 45 13 83 34

z tego

niesubsydiowanej 48 23 36 7 66 27
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 4 2 9 6 17 7
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 3 2
robót publicznych 1 - 7 5 8 5
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 6 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 7 5 2 1 10 8
rozpoczęcia stażu 22 16 - - 11 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 2 - 5 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 2 2 - 9 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 105 27 39 10 93 26
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 4 3 1 13 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 - 3 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 3 1 4 1 4 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 21 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1756 843 1803 577 3410 1648
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 835 390 409 118 422 214
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 121 53
zatrudnione przy robotach publicznych 4 2
odbywające szkolenie 12 6
odbywające staż 1 -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 1
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4 3
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 1
rozpoczęcia szkolenia 113 49
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 51 26
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 14 5
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 95 27
pobierający rentę szkoleniową 51 28
pobierający świadczenie szkoleniowe 51 28
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 111 39 19 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 85 13 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 26 26 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 26 26 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 1 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 25 23 - -