Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 721 334 263 130 7426 3353 919 404
w tym
osoby
poprzednio pracujące 450 193 198 95 5405 2312 918 404
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 - 21 3 419 99 182 38
dotychczas nie pracujące 271 141 65 35 2021 1041 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 376 180 149 80 3917 1733 420 212
w tym posiadający gospodarstwo rolne 16 5 8 7 116 41 29 16
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 132 79 12 6 405 241 11 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 2 1 - - 24 14 2 2
Cudzoziemcy 895 359 223 110 6773 2986 704 270
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 281 140 77 39 1724 843 65 29

W tym

Do 25 roku życia 59 47 6 3 177 121 3 2
długotrwale bezrobotne 388 137 58 33 3549 1672 19 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 35 X 4 X 664 X 6
Powyżej 50 roku życia 120 37 27 10 1804 572 443 143
Bez kwalifikacji zawodowych 201 97 49 24 2176 1031 154 73
Bez doświadczenia zawodowego 323 169 84 48 2440 1254 1 -
Bez wykształcenia średniego 332 112 107 44 3960 1394 450 154
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 26 9 7 434 382 25 23
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 16 - 2 - 126 5 1 -
Niepełnosprawni 35 14 5 2 378 140 44 22
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7546 3372 3991 1744 1001 436
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 721 334 376 180 99 48

z tego

po raz pierwszy 192 96 115 55 14 8
po raz kolejny 529 238 261 125 85 40

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 31 6 8 1 1 -
po stażu 47 37 20 18 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 11 2 8 1 6 2
po pracach społecznie użytecznych 3 2 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 841 353 450 191

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 263 130 149 80

z tego

niesubsydiowanej 232 120 135 77
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 31 10 14 3

z tego

prac interwencyjnych 8 5 3 2
robót publicznych 4 - 2 -
podjęcia działalności gospodarczej 15 2 7 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 3 1 1
inne 1 - 1 -
rozpoczęcie szkolenia 43 16 23 7
rozpoczęcie stażu 39 33 21 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 1 1 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 10 3 8 3
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 20 7 8 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 388 125 202 60
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 26 25 16
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 10 6 5 3
innych 14 4 6 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7426 3353 3917 1733
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1790 783 978 460

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1756 843 1803 577 3410 1648
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 281 140 120 37 388 137
z tego po raz pierwszy 146 72 6 4 X X
po robotach publicznych 135 68 114 33 388 137

W tym

po pracach interwencyjnych - - 1 - 1 -
po raz kolejny (od 1990) 2 1 18 2 14 3
po stażu 28 24 - - 7 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 293 128 119 42 249 113

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 77 39 27 10 58 33

z tego

niesubsydiowanej 69 34 24 10 54 33
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 8 5 3 - 4 -
z tego prac interwencyjnych 3 3 3 - 1 -
robót publicznych 2 - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - - 3 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 26 9 7 3 9 6
rozpoczęcia stażu 23 20 4 4 12 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 1 - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 2 1 4 - 6 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 10 3 2 - 4 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 135 46 49 14 141 49
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 16 7 5 2 10 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 10 6 - -
innych 3 2 7 1 7 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 20 12 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1724 843 1804 572 3549 1672
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 839 409 397 114 483 223
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 113 49
zatrudnione przy robotach publicznych 10 3
odbywające szkolenie 19 9
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 1
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 15 8
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 -
rozpoczęcia szkolenia 104 43
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 49 22
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 1 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 13 4
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 72 17
pobierający rentę szkoleniową 59 31
pobierający świadczenie szkoleniowe 59 31
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 98 37 18 21
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 73 12 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 25 25 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 23 23 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 2 2 2 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 47 25 - -