Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 917 415 323 180 7529 3397 899 398
w tym
osoby
poprzednio pracujące 546 249 247 132 5417 2320 898 398
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 4 16 4 402 97 172 38
dotychczas nie pracujące 371 166 76 48 2112 1077 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 516 241 165 92 3997 1777 415 213
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 5 2 1 120 45 33 17
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 200 100 33 17 511 294 9 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - 1 - 22 13 2 2
Cudzoziemcy 946 404 261 141 6907 3051 680 262
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 384 184 82 48 1793 884 62 29

W tym

Do 25 roku życia 69 43 20 13 204 135 2 1
długotrwale bezrobotne 325 132 89 53 3619 1682 16 10
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 28 X 13 X 663 X 5
Powyżej 50 roku życia 128 46 40 13 1824 580 434 139
Bez kwalifikacji zawodowych 228 108 58 36 2187 1027 158 78
Bez doświadczenia zawodowego 460 218 107 71 2789 1429 1 -
Bez wykształcenia średniego 356 104 117 45 3943 1382 422 143
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 32 24 13 11 432 380 25 24
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 21 2 - - 129 7 2 -
Niepełnosprawni 24 6 10 5 369 134 46 23
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7426 3353 3917 1733 919 404
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 917 415 516 241 129 63

z tego

po raz pierwszy 280 127 171 77 29 14
po raz kolejny 637 288 345 164 100 49

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 2 1 - -
po robotach publicznych 11 4 8 4 2 1
po stażu 61 41 34 24 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 55 20 32 11 7 2
po pracach społecznie użytecznych 5 4 4 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 814 371 436 197

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 323 180 165 92

z tego

niesubsydiowanej 289 162 153 87
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 34 18 12 5

z tego

prac interwencyjnych 10 7 3 2
robót publicznych 1 - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 17 8 5 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 3 3 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 58 14 31 8
rozpoczęcie stażu 21 16 11 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 9 8 3 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 29 11 14 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 275 86 161 51
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 60 34 29 19
podjęcia nauki 5 5 1 1
ukończenia 60/65 lat 4 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 7 5 6 4
innych 19 10 12 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7529 3397 3997 1777
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1837 816 1017 484

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1724 843 1804 572 3549 1672
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 384 184 128 46 325 132
z tego po raz pierwszy 207 95 20 5 X X
po robotach publicznych 177 89 108 41 325 132

W tym

po pracach interwencyjnych 2 1 - - 1 1
po raz kolejny (od 1990) - - 4 - 7 1
po stażu 37 28 - - 3 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 29 12 10 2 17 9
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 - 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 289 129 108 38 255 122

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 82 48 40 13 89 53

z tego

niesubsydiowanej 71 43 36 11 80 46
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 11 5 4 2 9 7
z tego prac interwencyjnych 4 3 3 1 2 2
robót publicznych 1 - - - 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 - - 4 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 1 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 32 8 4 - 21 9
rozpoczęcia stażu 16 12 - - 6 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 7 6
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 8 4 4 - 15 6
niepotwierdzenia gotowości do pracy 112 32 32 12 80 25
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 26 15 6 3 19 10
podjęcia nauki 5 5 - - 3 3
ukończenia 60/65 lat - - 4 2 4 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 4 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 7 5 - -
innych 8 5 6 2 10 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 26 14 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1793 884 1824 580 3619 1682
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 891 440 402 115 511 237
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 104 43
zatrudnione przy robotach publicznych 13 9
odbywające szkolenie 7 4
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 1
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6 3
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 110 48
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 52 24
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu - -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 15 7
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 43 16
pobierający rentę szkoleniową 31 15
pobierający świadczenie szkoleniowe 31 15
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 69 19 11 16
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 62 12 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 7 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 5 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 2 2 2 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 98 53 - -