Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 871 413 323 156 7552 3396 874 398
w tym
osoby
poprzednio pracujące 542 256 249 117 5434 2342 873 398
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
14 10 26 4 381 101 161 45
dotychczas nie pracujące 329 157 74 39 2118 1054 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 462 217 155 76 4023 1790 413 214
w tym posiadający gospodarstwo rolne 18 11 8 4 127 51 27 15
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 156 95 24 17 527 299 11 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 4 2 1 1 24 13 2 2
Cudzoziemcy 961 431 265 116 6904 3041 659 270
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 327 167 74 36 1775 876 57 30

W tym

Do 25 roku życia 69 55 13 10 203 142 4 4
długotrwale bezrobotne 367 160 105 51 3709 1708 22 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 34 X 16 X 658 X 6
Powyżej 50 roku życia 133 51 60 11 1846 601 412 138
Bez kwalifikacji zawodowych 227 102 41 20 2194 1023 153 79
Bez doświadczenia zawodowego 396 195 94 51 2550 1272 2 1
Bez wykształcenia średniego 384 130 109 30 4003 1421 415 154
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 37 34 12 12 432 383 26 25
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 19 - 1 - 132 7 3 -
Niepełnosprawni 31 8 12 4 370 133 41 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7529 3397 3997 1777 899 398
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 871 413 462 217 127 72

z tego

po raz pierwszy 205 102 122 62 24 18
po raz kolejny 666 311 340 155 103 54

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 - - 1 1
po robotach publicznych 52 12 28 7 4 3
po stażu 46 38 20 17 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 57 22 30 12 3 2
po pracach społecznie użytecznych 3 3 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 848 414 436 204

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 323 156 155 76

z tego

niesubsydiowanej 282 139 139 68
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 41 17 16 8

z tego

prac interwencyjnych 8 5 5 3
robót publicznych 6 2 - -
podjęcia działalności gospodarczej 15 6 6 4
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 4 5 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 57 33 32 19
rozpoczęcie stażu 65 56 30 25
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 - 1 -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 2 4 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 19 12 11 6
niepotwierdzenia gotowości do pracy 307 110 172 53
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 18 11 9
podjęcia nauki 20 15 12 10
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 17 9 5 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7552 3396 4023 1790
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1792 788 1009 478

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1793 884 1824 580 3619 1682
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 327 167 133 51 367 160
z tego po raz pierwszy 147 71 12 6 X X
po robotach publicznych 180 96 121 45 367 160

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - -
po raz kolejny (od 1990) 4 - 30 9 24 5
po stażu 18 14 - - 8 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 34 13 - - 19 9
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 316 159 111 30 277 134

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 74 36 60 11 105 51

z tego

niesubsydiowanej 66 34 51 9 85 45
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 8 2 9 2 20 6
z tego prac interwencyjnych 1 1 2 - 7 4
robót publicznych - - 5 2 5 1
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 1 - 6 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 1 1 - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 22 12 1 1 14 7
rozpoczęcia stażu 43 36 1 1 11 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 2 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 13 7 - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 134 47 28 8 119 49
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 5 4 2 11 8
podjęcia nauki 18 13 - - 2 2
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 6 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 5 3 9 4 10 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 29 16 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1775 876 1846 601 3709 1708
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 876 418 391 120 523 230
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 110 48
zatrudnione przy robotach publicznych 25 13
odbywające szkolenie 7 3
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4 2
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 -
rozpoczęcia szkolenia 128 58
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 59 29
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 1 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 16 8
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 38 16
pobierający rentę szkoleniową 18 4
pobierający świadczenie szkoleniowe 18 4
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 89 53 35 9
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 45 9 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 44 44 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 44 44 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 152 89 - -