Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 841 379 285 144 7666 3448 783 391
w tym
osoby
poprzednio pracujące 575 257 208 105 5545 2402 781 391
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 7 12 2 372 102 77 40
dotychczas nie pracujące 266 122 77 39 2121 1046 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 445 209 133 71 4111 1837 403 208
w tym posiadający gospodarstwo rolne 19 10 3 1 139 57 30 18
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 111 57 42 23 522 288 14 11
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - 2 2 21 11 2 2
Cudzoziemcy 1078 415 235 118 7032 3078 585 267
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 279 122 95 47 1771 864 62 30

W tym

Do 25 roku życia 45 27 19 16 188 124 6 6
długotrwale bezrobotne 545 192 81 35 4029 1808 17 9
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 36 X 15 X 663 X 3
Powyżej 50 roku życia 147 59 33 10 1911 635 334 139
Bez kwalifikacji zawodowych 227 110 48 30 2231 1044 166 91
Bez doświadczenia zawodowego 332 151 103 54 2558 1260 4 1
Bez wykształcenia średniego 381 132 91 36 4092 1462 377 157
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 40 31 11 11 437 384 24 23
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 19 - - - 140 6 4 -
Niepełnosprawni 27 9 15 3 369 131 43 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7552 3396 4023 1790 874 398
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 841 379 445 209 130 74

z tego

po raz pierwszy 186 91 122 59 35 19
po raz kolejny 655 288 323 150 95 55

z tego

po pracach interwencyjnych 2 2 - - - -
po robotach publicznych 28 10 11 4 2 -
po stażu 40 29 26 19 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 55 23 28 12 3 1
po pracach społecznie użytecznych 48 25 20 12
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 727 327 357 162

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 285 144 133 71

z tego

niesubsydiowanej 241 125 111 63
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 44 19 22 8

z tego

prac interwencyjnych 12 8 7 4
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 24 7 12 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 4 2 1
inne 1 - 1 -
rozpoczęcie szkolenia 74 28 48 19
rozpoczęcie stażu 43 35 20 17
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 9 6 3 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 3 5 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 256 87 121 42
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 24 13 17 9
podjęcia nauki 1 1 1 1
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 -
innych 16 6 7 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7666 3448 4111 1837
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1764 777 1011 476

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1775 876 1846 601 3709 1708
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 279 122 147 59 545 192
z tego po raz pierwszy 117 53 12 7 X X
po robotach publicznych 162 69 135 52 545 192

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 2 2
po raz kolejny (od 1990) 3 1 16 5 15 5
po stażu 22 15 - - 7 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 19 5 3 2 21 8
po pracach społecznie użytecznych 2 1 17 3 46 25
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 261 121 82 25 225 92

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 95 47 33 10 81 35

z tego

niesubsydiowanej 87 45 31 9 73 31
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 8 2 2 1 8 4
z tego prac interwencyjnych 5 2 2 1 3 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - 3 3
inne - - - - 1 -
rozpoczęcia szkolenia 28 6 5 2 28 14
rozpoczęcia stażu 31 25 - - 5 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 - 7 6
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 5 3 - - 5 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 97 37 24 6 78 24
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 1 4 3 7 3
podjęcia nauki 1 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 2 - -
innych 2 1 7 1 10 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 22 13 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1771 864 1911 635 4029 1808
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 839 394 388 122 647 252
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 128 58
zatrudnione przy robotach publicznych 27 14
odbywające szkolenie 9 3
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4 1
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia 146 69
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 69 34
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 22 9
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 46 16
pobierający rentę szkoleniową 20 6
pobierający świadczenie szkoleniowe 20 6
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 55 29 9 8
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 41 15 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 14 14 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 14 14 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 98 58 - -