Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2010
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 1028 404 230 126 8054 3572 877 413
w tym
osoby
poprzednio pracujące 726 260 169 95 5852 2480 877 413
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
13 8 9 1 362 104 70 39
dotychczas nie pracujące 302 144 61 31 2202 1092 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 577 236 113 66 4367 1930 476 228
w tym posiadający gospodarstwo rolne 16 3 1 1 149 60 34 18
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 130 68 31 16 593 320 18 12
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 1 - - - 21 10 2 2
Cudzoziemcy 1098 420 183 96 7410 3210 660 288
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 286 133 68 40 1814 870 71 34

W tym

Do 25 roku życia 60 34 21 13 212 132 5 5
długotrwale bezrobotne 473 200 76 38 4266 1915 22 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 48 X 9 X 693 X 3
Powyżej 50 roku życia 214 59 32 9 2021 659 351 143
Bez kwalifikacji zawodowych 287 120 32 14 2341 1084 182 99
Bez doświadczenia zawodowego 376 172 79 43 2659 1307 2 1
Bez wykształcenia średniego 505 130 65 25 4312 1508 432 167
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 54 44 11 10 466 407 32 30
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 25 1 1 - 149 7 4 -
Niepełnosprawni 39 15 7 3 380 137 45 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - - - - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7666 3448 4111 1837 783 391
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1028 404 577 236 194 73

z tego

po raz pierwszy 150 54 87 28 35 14
po raz kolejny 878 350 490 208 159 59

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 48 13 22 6 2 1
po stażu 109 86 55 48 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 73 38 51 26 6 3
po pracach społecznie użytecznych 95 54 48 31
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 640 280 321 143

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 230 126 113 66

z tego

niesubsydiowanej 195 114 101 63
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 35 12 12 3

z tego

prac interwencyjnych 7 3 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 18 7 7 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 2 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 24 15 15 10
rozpoczęcie stażu 5 4 4 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 16 5 9 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 302 103 151 52
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 13 13 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 15 6 4 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 2 3 -
innych 14 3 7 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 8054 3572 4367 1930
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 1752 768 1005 471

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1771 864 1911 635 4029 1808
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 286 133 214 59 473 200
z tego po raz pierwszy 77 28 14 6 X X
po robotach publicznych 209 105 200 53 473 200

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) 2 - 30 9 22 5
po stażu 67 51 3 3 25 22
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 27 12 4 2 19 11
po pracach społecznie użytecznych 5 4 44 13 85 50
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 219 113 104 35 236 93

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 68 40 32 9 76 38

z tego

niesubsydiowanej 58 38 29 8 62 32
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 10 2 3 1 14 6
z tego prac interwencyjnych 2 - 1 - 6 3
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 1 1 6 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 - 1 - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 10 6 1 1 8 5
rozpoczęcia stażu 5 4 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 3 5 - 9 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 116 54 39 13 114 35
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 11 5 4 2 13 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 5 2 8 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 2 - -
innych 2 - 10 3 6 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 24 14 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1814 870 2021 659 4266 1915
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 827 382 378 122 663 261
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 146 69
zatrudnione przy robotach publicznych 13 2
odbywające szkolenie 14 6
odbywające staż - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 1
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6 3
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 4 1
rozpoczęcia szkolenia 145 65
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 70 33
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 25 9
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy 35 14
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe 1 -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 29 7 - 2
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 29 7 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 156 86 - -