Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 684 308 185 92 4501 2190 934 410
w tym
osoby
poprzednio pracujące 609 264 155 74 3884 1815 932 409
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 1 4 1 83 34 53 17
dotychczas nie pracujące 75 44 30 18 617 375 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 266 118 69 35 2025 976 397 151
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 27 19 10 246 135 8 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 18 11 6 3 62 42 5 5
Cudzoziemcy - - - - 1 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 731 323 163 79 4154 1995 723 284

W tym

Do 25 roku życia 162 76 62 24 925 485 72 38
długotrwale bezrobotne 275 136 58 28 2215 1173 18 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 32 X 5 X 334 X 9
Powyżej 50 roku życia 138 44 21 7 1084 408 250 89
Bez kwalifikacji zawodowych 165 80 37 24 1214 621 193 88
Bez doświadczenia zawodowego 126 71 49 24 911 538 1 1
Bez wykształcenia średniego 413 154 88 37 2893 1206 591 202
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 48 42 9 7 423 368 65 54
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 1 2 - 102 2 4 -
Niepełnosprawni 21 11 6 3 170 81 28 12
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 8 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4137 2044 1878 924 846 388
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 684 308 266 118 193 78

z tego

po raz pierwszy 82 33 28 9 27 9
po raz kolejny 602 275 238 109 166 69

z tego

po pracach interwencyjnych 21 9 4 2 - -
po robotach publicznych 15 3 6 2 9 1
po stażu 73 49 30 24 5 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 23 15 12 8
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 320 162 119 66

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 185 92 69 35

z tego

niesubsydiowanej 169 82 63 31
w tym pracy sezonowej 7 3 2 -
subsydiowanej 16 10 6 4

z tego

prac interwencyjnych 4 2 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 3 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 5 3 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 1 1 1
rozpoczęcie stażu 10 7 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 2 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 84 38 34 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 20 12 7 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 - - -
innych 13 8 3 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4501 2190 2025 976
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 540 265 246 125

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 893 470 988 381 2052 1093
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 162 76 138 44 275 136
z tego po raz pierwszy 33 14 12 3 X X
po robotach publicznych 129 62 126 41 275 136

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - 10 4 6 2
po raz kolejny (od 1990) 1 - 8 1 4 1
po stażu 31 18 13 6 28 21
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - 10 6 23 15
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 114 52 42 17 112 56

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 62 24 21 7 58 28

z tego

niesubsydiowanej 56 22 20 7 56 26
w tym pracy sezonowej 1 - 2 1 4 1
subsydiowanej 6 2 1 - 2 2
z tego prac interwencyjnych 1 - 1 - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1 - - - -
rozpoczęcia stażu 5 3 2 1 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 33 14 8 5 33 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 4 5 2 14 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 - - -
innych 7 6 3 1 3 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 16 9 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 925 485 1084 408 2215 1173
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 293 155 82 35 130 76
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 14 6
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 132 91
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 1 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 129 56
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 13 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 135 59

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 2 2
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 11 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 11 5 44 22
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -