Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 371 167 142 67 4574 2230 922 415
w tym
osoby
poprzednio pracujące 320 143 119 53 3954 1853 920 414
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 5 1 75 30 42 11
dotychczas nie pracujące 51 24 23 14 620 377 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 156 65 53 22 2064 988 388 154
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 31 17 16 11 249 134 10 10
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 6 8 6 61 40 6 6
Cudzoziemcy 1 - - - 2 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 430 188 117 57 4208 2021 708 281

W tym

Do 25 roku życia 105 48 42 17 927 490 71 42
długotrwale bezrobotne 164 78 36 19 2261 1198 15 9
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 14 X 2 X 338 X 9
Powyżej 50 roku życia 63 21 18 5 1088 407 235 81
Bez kwalifikacji zawodowych 104 44 27 13 1244 636 194 90
Bez doświadczenia zawodowego 83 41 34 20 917 543 1 1
Bez wykształcenia średniego 227 77 65 23 2943 1225 581 200
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 36 27 12 9 439 378 67 55
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 101 2 4 -
Niepełnosprawni 13 7 4 3 174 81 32 15
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 9 8 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4517 2200 2034 981 935 411
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 371 167 156 65 79 47

z tego

po raz pierwszy 44 13 22 6 9 4
po raz kolejny 327 154 134 59 70 43

z tego

po pracach interwencyjnych 8 3 5 2 - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 35 24 12 7 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 314 137 126 58

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 142 67 53 22

z tego

niesubsydiowanej 137 64 51 20
w tym pracy sezonowej 7 4 4 1
subsydiowanej 5 3 2 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 3 2 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 7 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 92 35 40 20
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 23 14 10 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 46 19 19 7
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4574 2230 2064 988
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 539 256 249 122

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 927 486 1088 409 2225 1181
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 105 48 63 21 164 78
z tego po raz pierwszy 22 6 5 2 X X
po robotach publicznych 83 42 58 19 164 78

W tym

po pracach interwencyjnych 2 - 4 1 2 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 16 11 2 1 12 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 91 34 63 23 128 61

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 42 17 18 5 36 19

z tego

niesubsydiowanej 41 17 18 5 36 19
w tym pracy sezonowej 1 - - - 1 1
subsydiowanej 1 - - - - -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 2 - 7 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 12 10 3 40 20
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 3 6 5 14 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 7 1 23 9 29 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 10 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 927 490 1088 407 2261 1198
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 292 150 78 30 136 75
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 4
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 98 68
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 1 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 142 61
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 13 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 18 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 11 1
innych 6 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 137 62

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 47 18
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 2 2
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 16 7 51 23
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -