Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 361 154 262 106 4396 2149 877 401
w tym
osoby
poprzednio pracujące 305 125 239 97 3797 1783 875 400
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - 6 2 67 27 39 11
dotychczas nie pracujące 56 29 23 9 599 366 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 137 62 89 37 1989 953 359 150
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 31 16 27 10 218 122 6 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 8 7 10 7 44 31 2 2
Cudzoziemcy 1 - - - 2 - 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 420 189 224 88 4051 1958 668 273

W tym

Do 25 roku życia 96 46 54 22 865 465 70 40
długotrwale bezrobotne 186 99 81 36 2212 1185 8 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 11 X 371 X 9
Powyżej 50 roku życia 64 20 42 7 1059 401 221 79
Bez kwalifikacji zawodowych 115 47 62 26 1506 772 217 102
Bez doświadczenia zawodowego 85 46 52 26 862 510 1 1
Bez wykształcenia średniego 190 67 142 45 2814 1182 534 189
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 16 14 9 419 360 58 49
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 14 - 5 - 102 2 4 -
Niepełnosprawni 19 6 5 2 169 74 31 13
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 9 8 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4574 2230 2064 988 922 415
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 361 154 137 62 87 39

z tego

po raz pierwszy 57 22 21 7 15 9
po raz kolejny 304 132 116 55 72 30

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 23 16 7 6 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 539 235 212 97

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 262 106 89 37

z tego

niesubsydiowanej 249 100 88 37
w tym pracy sezonowej 14 6 7 4
subsydiowanej 13 6 1 -

z tego

prac interwencyjnych 3 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 4 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 64 49 26 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 27 10 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 11 3 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 117 35 66 24
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 18 12 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 28 13 15 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4396 2149 1989 953
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 534 256 244 120

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 927 490 1088 407 2261 1198
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 96 46 64 20 186 99
z tego po raz pierwszy 29 11 7 2 X X
po robotach publicznych 67 35 57 18 186 99

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 6 5 3 2 7 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 145 66 93 26 235 112

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 54 22 42 7 81 36

z tego

niesubsydiowanej 50 20 39 6 76 32
w tym pracy sezonowej - - 1 - 4 2
subsydiowanej 4 2 3 1 5 4
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 - 2 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 2 1 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 33 20 5 4 23 22
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 20 5 24 9
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 2 - 8 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 41 13 12 2 74 29
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 5 3 1 12 7
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 10 6 7 6 10 5
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 13 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 865 465 1059 401 2212 1185
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 284 147 82 31 139 78
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 10 3
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 138 101
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 28 11


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 137 62
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 12 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 7 3
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 132 59

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 13 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 30 14 77 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -