Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 283 135 304 123 4040 2010 804 382
w tym
osoby
poprzednio pracujące 241 110 274 104 3483 1667 802 381
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - 2 - 63 26 34 10
dotychczas nie pracujące 42 25 30 19 557 343 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 111 53 141 53 1807 879 317 138
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 36 21 33 21 195 107 3 3
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 15 8 14 10 38 25 1 1
Cudzoziemcy 1 - - - 3 - 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 347 176 279 111 3715 1829 598 256

W tym

Do 25 roku życia 82 44 72 40 790 430 62 37
długotrwale bezrobotne 147 94 96 42 2078 1140 7 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 3 X 367 X 10
Powyżej 50 roku życia 43 16 60 17 966 374 199 75
Bez kwalifikacji zawodowych 96 50 75 30 1387 723 190 94
Bez doświadczenia zawodowego 75 40 50 31 802 473 1 1
Bez wykształcenia średniego 155 61 185 58 2556 1088 467 173
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 20 16 22 18 395 336 52 45
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - 5 - 93 2 3 -
Niepełnosprawni 16 10 9 4 159 74 33 15
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 9 8 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4396 2149 1989 953 877 401
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 283 135 111 53 58 27

z tego

po raz pierwszy 29 9 13 6 6 3
po raz kolejny 254 126 98 47 52 24

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 1 1
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 41 31 18 11 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 2 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 639 274 293 127

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 304 123 141 53

z tego

niesubsydiowanej 267 108 128 49
w tym pracy sezonowej 5 1 2 -
subsydiowanej 37 15 13 4

z tego

prac interwencyjnych 17 7 6 2
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 10 4 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 4 5 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 7 2 3 2
rozpoczęcie stażu 61 34 20 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 67 42 52 33
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 3 4 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 133 41 49 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 17 14 7
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 26 11 9 7
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4040 2010 1807 879
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 494 238 226 112

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 865 465 1059 401 2212 1185
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 82 44 43 16 147 94
z tego po raz pierwszy 17 6 3 1 X X
po robotach publicznych 65 38 40 15 147 94

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 26 18 - - 11 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 - 2 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 147 73 136 43 281 139

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 72 40 60 17 96 42

z tego

niesubsydiowanej 67 38 45 13 86 37
w tym pracy sezonowej - - 1 1 - -
subsydiowanej 5 2 15 4 10 5
z tego prac interwencyjnych - - 13 4 6 3
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 2 2 - 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1 - - 2 1
rozpoczęcia stażu 11 6 18 5 28 18
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 6 5 25 11 59 38
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - - 9 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 44 14 16 4 46 19
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 3 6 4 13 10
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 5 3 7 1 25 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 790 430 966 374 2078 1140
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 256 131 80 31 130 76
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 25 8
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 4 3
odbywające staż 155 101
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 93 54


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 132 59
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 2
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 134 59

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 45 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 13 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 22 5 88 34
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 23 9 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 23 9 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 3 1