Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 304 163 271 96 3752 1952 711 376
w tym
osoby
poprzednio pracujące 244 126 246 79 3217 1621 709 375
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 1 4 2 55 22 24 7
dotychczas nie pracujące 60 37 25 17 535 331 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 140 74 110 43 1706 868 279 135
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 51 37 7 3 150 93 6 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 6 5 3 37 24 2 2
Cudzoziemcy - - - - 4 1 2 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 391 197 240 82 3456 1786 524 261

W tym

Do 25 roku życia 96 51 60 28 721 409 60 39
długotrwale bezrobotne 182 92 80 37 2021 1123 10 7
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 15 X 5 X 358 X 11
Powyżej 50 roku życia 51 27 46 11 901 363 172 76
Bez kwalifikacji zawodowych 134 80 81 34 1300 706 178 97
Bez doświadczenia zawodowego 86 52 44 25 756 454 1 1
Bez wykształcenia średniego 152 70 171 50 2326 1044 399 172
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 24 21 12 8 378 330 53 47
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 4 - 81 2 2 -
Niepełnosprawni 11 8 8 2 153 80 31 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - 1 - 8 8 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4040 2010 1807 879 804 382
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 304 163 140 74 77 48

z tego

po raz pierwszy 73 44 41 23 16 8
po raz kolejny 231 119 99 51 61 40

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 10 4 5 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 17 13 5 3 2 -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 592 221 241 85

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 271 96 110 43

z tego

niesubsydiowanej 241 86 100 42
w tym pracy sezonowej 9 4 4 2
subsydiowanej 30 10 10 1

z tego

prac interwencyjnych 6 2 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 13 4 7 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 4 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 36 14 14 3
rozpoczęcie stażu 36 18 17 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 5 3 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 19 5 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 162 55 73 22
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 16 9 7 3
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1 1 1
innych 42 19 16 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3752 1952 1706 868
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 486 257 229 122

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 790 430 966 374 2078 1140
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 96 51 51 27 182 92
z tego po raz pierwszy 50 32 5 3 X X
po robotach publicznych 46 19 46 24 182 92

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 6 2 - - 1 -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 1 4 2 12 12
po pracach społecznie użytecznych - - 2 1 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 155 67 116 38 239 109

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 60 28 46 11 80 37

z tego

niesubsydiowanej 54 25 39 10 68 32
w tym pracy sezonowej 1 - 3 1 - -
subsydiowanej 6 3 7 1 12 5
z tego prac interwencyjnych - - 5 1 3 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 1 - 4 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 1 1 - 5 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 8 1 4 2 22 13
rozpoczęcia stażu 14 10 12 6 15 7
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 1 4 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 5 2 5 1 12 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 54 17 19 6 68 28
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 2 4 2 9 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 1 - -
innych 10 7 18 7 27 13
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 721 409 901 363 2021 1123
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 261 146 71 30 127 78
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 31 12
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 23 4
odbywające staż 181 115
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 93 54


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 134 59
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 13 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 2 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 139 60

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 14 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 22 7 87 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 35 15 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 35 15 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 5 1