Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 394 217 218 93 3639 1943 710 394
w tym
osoby
poprzednio pracujące 328 178 192 78 3118 1612 708 393
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
1 1 3 - 51 22 17 4
dotychczas nie pracujące 66 39 26 15 521 331 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 157 85 84 34 1648 860 277 146
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 46 27 17 6 78 56 10 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 8 8 3 17 12 4 3
Cudzoziemcy - - - - 2 1 2 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 436 233 189 84 3334 1761 513 267

W tym

Do 25 roku życia 138 75 56 26 706 412 72 47
długotrwale bezrobotne 175 94 88 46 1949 1088 8 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 7 X 363 X 11
Powyżej 50 roku życia 60 29 24 5 887 362 170 79
Bez kwalifikacji zawodowych 132 73 55 31 1263 695 168 93
Bez doświadczenia zawodowego 114 67 47 26 750 462 2 1
Bez wykształcenia średniego 197 91 104 32 2237 1028 380 171
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 32 31 12 9 381 341 49 45
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - 2 - 78 1 3 -
Niepełnosprawni 20 11 9 4 152 80 34 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 7 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3752 1952 1706 868 711 376
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 394 217 157 85 85 50

z tego

po raz pierwszy 54 29 20 12 9 6
po raz kolejny 340 188 137 73 76 44

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 57 42 20 13 3 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 32 15 13 5 2 -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 507 226 215 93

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 218 93 84 34

z tego

niesubsydiowanej 204 87 81 33
w tym pracy sezonowej 1 - - -
subsydiowanej 14 6 3 1

z tego

prac interwencyjnych 3 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 6 5 1 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 13 12 3 2
rozpoczęcie stażu 63 41 26 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 3 2 2
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 3 5 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 156 53 76 25
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 25 19 16 11
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 1 1
innych 15 - 2 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3639 1943 1648 860
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 469 250 212 113

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 721 409 901 363 2021 1123
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 138 75 60 29 175 94
z tego po raz pierwszy 38 21 2 1 X X
po robotach publicznych 100 54 58 28 175 94

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 31 19 3 2 16 15
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 2 3 2 21 13
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 144 67 74 30 247 129

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 56 26 24 5 88 46

z tego

niesubsydiowanej 54 24 24 5 82 42
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 2 2 - - 6 4
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 - - 3 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 2 2 12 12
rozpoczęcia stażu 23 15 16 10 30 23
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 3 3
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 3 1 10 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 56 21 17 4 77 32
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 5 6 5 12 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 2 - 3 - 15 -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 706 412 887 362 1949 1088
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 251 142 70 30 126 75
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 32 12
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 3 -
odbywające staż 186 114
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 94 56


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 139 60
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 12 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 10 5
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 134 58

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 17 4 87 29
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 44 28 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 44 28 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 5 1