Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 372 191 207 95 3575 1940 693 396
w tym
osoby
poprzednio pracujące 298 143 180 80 3060 1603 691 395
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - - - 48 21 12 2
dotychczas nie pracujące 74 48 27 15 515 337 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 147 75 82 36 1632 871 271 147
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 43 31 11 8 84 63 10 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 26 17 5 3 26 18 4 3
Cudzoziemcy - - 1 - 1 1 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 394 190 176 85 3276 1743 501 262

W tym

Do 25 roku życia 118 66 58 31 687 408 68 46
długotrwale bezrobotne 156 82 82 39 1927 1084 9 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 7 X 364 X 10
Powyżej 50 roku życia 47 18 29 5 861 360 159 71
Bez kwalifikacji zawodowych 116 66 57 30 1232 684 168 92
Bez doświadczenia zawodowego 106 59 46 25 736 459 3 1
Bez wykształcenia średniego 174 62 103 38 2165 1002 367 165
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 25 22 21 18 369 338 53 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 7 - - - 74 1 2 -
Niepełnosprawni 17 8 5 5 148 77 37 21
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 - - - 7 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3639 1943 1648 860 710 394
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 372 191 147 75 68 39

z tego

po raz pierwszy 58 36 23 16 8 4
po raz kolejny 314 155 124 59 60 35

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 1 - 1 -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 44 32 14 10 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 1 3 1 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 436 194 163 64

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 207 95 82 36

z tego

niesubsydiowanej 170 83 65 32
w tym pracy sezonowej 5 1 - -
subsydiowanej 37 12 17 4

z tego

prac interwencyjnych 4 1 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 22 5 10 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 6 6 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 1 1 1
rozpoczęcie stażu 38 21 13 8
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 14 4 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 117 42 48 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 20 12 8 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 33 15 6 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3575 1940 1632 871
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 462 258 213 118

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 706 412 887 362 1949 1088
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 118 66 47 18 156 82
z tego po raz pierwszy 36 23 3 1 X X
po robotach publicznych 82 43 44 17 156 82

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - 1 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 17 12 9 5 15 13
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 1 1 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 127 65 73 20 178 86

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 58 31 29 5 82 39

z tego

niesubsydiowanej 57 31 21 3 65 33
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 1 - 8 2 17 6
z tego prac interwencyjnych - - 1 - 4 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - 5 1 11 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 2 1 2 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1 1 - 1 -
rozpoczęcia stażu 22 13 4 - 10 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - 1 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 1 3 1 6 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 9 21 8 42 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 3 3 2 8 6
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 8 6 9 2 24 14
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 687 408 861 360 1927 1084
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 242 144 65 30 135 82
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 26 8
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 180 103
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 94 56


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 134 58
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 6 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 5
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 131 57

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 18 6 83 27
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 4 1