Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 377 186 127 67 3562 1937 697 398
w tym
osoby
poprzednio pracujące 308 150 111 60 3049 1600 695 397
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - 1 - 45 20 4 -
dotychczas nie pracujące 69 36 16 7 513 337 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 146 84 50 25 1611 880 275 152
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 38 22 8 4 103 74 7 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 11 4 1 33 26 3 2
Cudzoziemcy 1 - - - 2 1 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 414 203 109 56 3247 1737 501 268

W tym

Do 25 roku życia 112 57 30 17 680 408 70 48
długotrwale bezrobotne 171 97 58 32 1917 1082 11 7
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 3 X 364 X 11
Powyżej 50 roku życia 65 29 20 7 867 362 159 71
Bez kwalifikacji zawodowych 128 66 30 18 1221 681 165 98
Bez doświadczenia zawodowego 99 53 30 15 729 455 3 1
Bez wykształcenia średniego 202 85 59 22 2143 1002 365 171
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 32 29 12 11 374 342 55 53
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 81 1 2 -
Niepełnosprawni 8 3 3 - 158 80 37 21
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 7 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3575 1940 1632 871 693 396
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 377 186 146 84 74 39

z tego

po raz pierwszy 63 30 29 16 9 3
po raz kolejny 314 156 117 68 65 36

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 23 10 6 4 2 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 2 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 390 189 167 75

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 127 67 50 25

z tego

niesubsydiowanej 119 65 47 25
w tym pracy sezonowej 12 7 5 2
subsydiowanej 8 2 3 -

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 1 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 5 - 2 -
rozpoczęcie stażu 34 28 8 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 16 7 8 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 118 44 57 20
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 16 11 7 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 72 31 35 16
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3562 1937 1611 880
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 476 266 228 130

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 687 408 861 360 1927 1084
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 112 57 65 29 171 97
z tego po raz pierwszy 44 23 4 - X X
po robotach publicznych 68 34 61 29 171 97

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 9 6 6 2 10 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 108 50 59 27 181 99

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 30 17 20 7 58 32

z tego

niesubsydiowanej 28 16 17 7 55 32
w tym pracy sezonowej 4 1 2 2 7 3
subsydiowanej 2 1 3 - 3 -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 - 2 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 1 - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 - 1 - 3 -
rozpoczęcia stażu 16 13 2 2 15 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 6 3 - - 11 5
niepotwierdzenia gotowości do pracy 34 11 13 7 46 22
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - - 4 3 11 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 19 6 18 8 36 19
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 680 408 867 362 1917 1082
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 254 154 66 29 139 82
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 28 9
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 191 121
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 94 57


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 131 57
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 11 9
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 15 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 2
innych 3 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 127 59

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 18
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 6 4 71 27
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 1 1 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -