Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 546 275 199 102 3660 1976 709 414
w tym
osoby
poprzednio pracujące 444 226 179 91 3134 1646 707 413
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - 2 1 43 20 3 -
dotychczas nie pracujące 102 49 20 11 526 330 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 230 122 61 31 1652 904 288 163
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 95 42 11 7 165 92 7 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 23 12 3 3 44 27 6 5
Cudzoziemcy 2 1 - - 5 3 1 1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 578 283 155 76 3347 1775 511 277

W tym

Do 25 roku życia 202 91 46 26 736 418 60 38
długotrwale bezrobotne 207 110 68 38 1925 1076 11 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 23 X 5 X 361 X 10
Powyżej 50 roku życia 87 42 27 8 894 380 178 84
Bez kwalifikacji zawodowych 165 76 43 23 1254 686 158 93
Bez doświadczenia zawodowego 138 65 31 16 741 445 3 1
Bez wykształcenia średniego 292 127 79 28 2225 1041 365 175
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 33 25 11 10 378 338 55 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 10 - 4 - 81 1 3 -
Niepełnosprawni 15 7 5 1 165 84 40 23
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3562 1937 1611 880 697 398
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 546 275 230 122 119 70

z tego

po raz pierwszy 131 60 65 30 23 13
po raz kolejny 415 215 165 92 96 57

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 39 30 19 14 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 17 15 9 9 1 1
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 448 236 189 98

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 199 102 61 31

z tego

niesubsydiowanej 175 94 53 28
w tym pracy sezonowej 21 8 4 1
subsydiowanej 24 8 8 3

z tego

prac interwencyjnych 3 2 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 14 5 5 2
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 1 2 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 20 18 11 11
rozpoczęcie stażu 51 38 24 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 12 6 7 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 77 29 44 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 29 22 11 8
podjęcia nauki 8 3 4 2
ukończenia 60/65 lat 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 49 15 26 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3660 1976 1652 904
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 542 295 263 144

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 680 408 867 362 1917 1082
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 202 91 87 42 207 110
z tego po raz pierwszy 99 41 12 8 X X
po robotach publicznych 103 50 75 34 207 110

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 19 16 7 5 10 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 3 2 16 14
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 132 74 60 24 199 116

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 46 26 27 8 68 38

z tego

niesubsydiowanej 42 23 24 8 59 35
w tym pracy sezonowej 6 1 4 3 8 3
subsydiowanej 4 3 3 - 9 3
z tego prac interwencyjnych 2 2 1 - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 1 - 6 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 1 - 2 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 1 2 2 17 17
rozpoczęcia stażu 23 17 10 7 23 16
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 5 3 2 - 9 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 11 5 1 30 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 7 5 3 15 12
podjęcia nauki 8 3 - - 3 -
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 15 6 6 - 31 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 736 418 894 380 1925 1076
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 305 170 76 38 150 91
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 30 10
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 1
odbywające staż 204 129
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 94 58


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 127 59
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 15 9
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 1
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 131 63

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 18
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 10 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - 1 1
z własnej inicjatywy 20 13 67 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 7 7 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 7 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 4 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -