Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 500 241 179 102 3714 1981 735 419
w tym
osoby
poprzednio pracujące 406 195 145 84 3192 1665 734 419
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - - - 41 19 3 -
dotychczas nie pracujące 94 46 34 18 522 316 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 241 116 75 44 1704 918 297 163
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 1 1 - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 62 30 19 10 182 93 9 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 18 9 7 5 48 28 6 4
Cudzoziemcy - - - - 4 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 556 261 152 84 3407 1786 529 279

W tym

Do 25 roku życia 141 66 48 26 728 402 59 36
długotrwale bezrobotne 260 130 65 37 1989 1105 10 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 4 X 365 X 8
Powyżej 50 roku życia 111 44 23 9 938 400 183 86
Bez kwalifikacji zawodowych 182 95 47 29 1284 704 164 98
Bez doświadczenia zawodowego 126 64 50 26 737 436 2 -
Bez wykształcenia średniego 299 128 76 39 2307 1079 375 176
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 26 12 10 371 335 55 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 82 1 3 -
Niepełnosprawni 13 3 5 3 167 85 41 22
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3660 1976 1652 904 709 414
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 500 241 241 116 91 44

z tego

po raz pierwszy 74 36 35 18 9 7
po raz kolejny 426 205 206 98 82 37

z tego

po pracach interwencyjnych 10 5 5 2 1 -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 54 29 17 8 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 4 1 - - - -
po pracach społecznie użytecznych 60 37 47 29
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 446 236 189 102

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 179 102 75 44

z tego

niesubsydiowanej 155 88 66 38
w tym pracy sezonowej 6 3 3 1
subsydiowanej 24 14 9 6

z tego

prac interwencyjnych 4 3 1 1
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 13 6 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 7 5 2 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 6 - 3 -
rozpoczęcie stażu 32 29 12 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 10 6 9 5
niepotwierdzenia gotowości do pracy 111 48 43 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 21 15 14 11
podjęcia nauki 9 8 3 3
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 2 2
innych 75 26 28 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3714 1981 1704 918
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 524 280 256 139

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 736 418 894 380 1925 1076
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 141 66 111 44 260 130
z tego po raz pierwszy 56 26 3 2 X X
po robotach publicznych 85 40 108 42 260 130

W tym

po pracach interwencyjnych - - 8 4 4 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 19 12 11 2 23 12
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych 1 1 26 12 57 35
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 141 78 67 24 196 101

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 48 26 23 9 65 37

z tego

niesubsydiowanej 44 23 21 7 57 32
w tym pracy sezonowej 1 - 1 1 3 2
subsydiowanej 4 3 2 2 8 5
z tego prac interwencyjnych - - 2 2 4 3
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 2 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - 2 - 4 -
rozpoczęcia stażu 15 13 1 1 12 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 7 4
niepotwierdzenia gotowości do pracy 43 21 11 2 52 18
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 4 3 12 10
podjęcia nauki 9 8 - - 2 1
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 20 8 23 7 41 19
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 728 402 938 400 1989 1105
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 296 161 75 37 146 88
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 11 5
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 5 -
odbywające staż 181 129
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 35 21


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 131 63
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 11 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 127 62

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 18
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 10 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 14 9 66 32
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 17 5 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 17 5 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -