Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 469 205 178 89 3844 2023 799 439
w tym
osoby
poprzednio pracujące 413 172 148 74 3334 1706 798 439
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - 2 1 40 18 3 -
dotychczas nie pracujące 56 33 30 15 510 317 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 187 81 59 35 1760 938 329 176
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 21 19 5 189 101 10 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 16 7 4 3 52 27 5 4
Cudzoziemcy 1 - - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 505 227 161 82 3526 1829 587 300

W tym

Do 25 roku życia 127 69 53 25 736 417 67 39
długotrwale bezrobotne 197 100 67 42 2048 1126 14 7
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 15 X 8 X 375 X 10
Powyżej 50 roku życia 75 23 19 9 969 402 192 86
Bez kwalifikacji zawodowych 154 75 52 25 1317 720 185 108
Bez doświadczenia zawodowego 93 52 41 22 738 442 3 1
Bez wykształcenia średniego 269 96 89 37 2390 1095 430 193
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 27 18 15 14 382 338 65 57
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 10 - 2 - 86 1 4 -
Niepełnosprawni 15 4 5 1 178 86 44 23
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3714 1981 1704 918 735 419
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 469 205 187 81 130 55

z tego

po raz pierwszy 75 35 33 16 13 3
po raz kolejny 394 170 154 65 117 52

z tego

po pracach interwencyjnych 2 - 1 - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 48 33 18 11 2 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 3 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 339 163 131 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 178 89 59 35

z tego

niesubsydiowanej 158 83 51 31
w tym pracy sezonowej 14 9 5 3
subsydiowanej 20 6 8 4

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 9 3 3 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 11 3 5 3
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - - -
rozpoczęcie stażu 15 9 3 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 4 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 74 30 38 12
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 14 7 5 2
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 46 23 23 10
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3844 2023 1760 938
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 538 294 269 150

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 728 402 938 400 1989 1105
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 127 69 75 23 197 100
z tego po raz pierwszy 51 24 6 2 X X
po robotach publicznych 76 45 69 21 197 100

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 - 1 -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 17 14 12 6 23 16
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 2 - 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 112 52 44 21 138 79

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 53 25 19 9 67 42

z tego

niesubsydiowanej 48 23 19 9 63 40
w tym pracy sezonowej 3 2 1 1 6 4
subsydiowanej 5 2 - - 4 2
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 4 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 5 2 - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 6 3 1 - 7 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 3 - 1 1 6 3
niepotwierdzenia gotowości do pracy 24 9 10 4 31 17
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 1 1 8 5
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 19 12 10 5 16 6
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 736 417 969 402 2048 1126
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 304 169 76 38 147 91
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 8 3
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 149 106
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 34 20


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 127 62
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 10 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 133 65

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 40 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 10 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 3 54 25
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -