Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2011
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 548 236 127 73 4143 2140 879 447
w tym
osoby
poprzednio pracujące 482 205 106 64 3615 1815 878 447
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - 2 1 39 17 2 -
dotychczas nie pracujące 66 31 21 9 528 325 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 230 92 48 26 1898 987 363 177
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 25 15 8 207 113 11 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 19 15 11 6 58 35 7 5
Cudzoziemcy - - - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 581 251 106 61 3808 1937 659 306

W tym

Do 25 roku życia 128 57 30 17 780 429 74 36
długotrwale bezrobotne 239 130 47 30 2184 1203 15 7
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 25 X 5 X 389 X 9
Powyżej 50 roku życia 116 52 22 10 1045 440 196 85
Bez kwalifikacji zawodowych 180 90 28 18 1418 768 204 111
Bez doświadczenia zawodowego 107 59 26 12 781 471 3 1
Bez wykształcenia średniego 331 110 51 29 2598 1152 498 201
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 46 41 10 10 408 363 68 59
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - - - 89 1 4 -
Niepełnosprawni 23 11 9 2 189 91 39 19
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 - - - 6 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3844 2023 1760 938 799 439
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 548 236 230 92 146 39

z tego

po raz pierwszy 46 20 21 9 10 4
po raz kolejny 502 216 209 83 136 35

z tego

po pracach interwencyjnych 4 3 1 1 - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 77 52 32 19 4 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 29 16 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 249 119 92 43

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 127 73 48 26

z tego

niesubsydiowanej 113 65 45 24
w tym pracy sezonowej 2 1 2 1
subsydiowanej 14 8 3 2

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 1 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 7 2 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 4 2 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 47 14 16 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 20 13 6 4
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 50 16 21 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4143 2140 1898 987
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 550 298 277 153

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 736 417 969 402 2048 1126
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 128 57 116 52 239 130
z tego po raz pierwszy 27 11 5 3 X X
po robotach publicznych 101 46 111 49 239 130

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 2 4 3
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 23 14 20 12 39 27
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - 18 6 27 14
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 70 37 40 14 103 53

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 30 17 22 10 47 30

z tego

niesubsydiowanej 28 16 19 8 40 26
w tym pracy sezonowej - - - - 1 -
subsydiowanej 2 1 3 2 7 4
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 1 - 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 2 2 4 3
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 3 2 - - 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 18 8 7 1 19 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 4 1 - 10 8
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 13 6 9 2 26 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 14 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 780 429 1045 440 2184 1203
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 303 166 79 39 152 92
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 5 3
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 75 56
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 5 4


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 133 65
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 5 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 128 63

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 10 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 7 52 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -