Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 584 253 147 88 4419 2235 949 452
w tym
osoby
poprzednio pracujące 509 212 133 81 3855 1891 948 452
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - 1 1 38 15 3 -
dotychczas nie pracujące 75 41 14 7 564 344 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 244 100 60 34 2011 1018 392 178
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 47 25 10 6 225 125 11 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 7 3 2 59 36 6 4
Cudzoziemcy - - - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 646 278 128 75 4058 2022 716 303

W tym

Do 25 roku życia 163 69 29 16 861 458 88 34
długotrwale bezrobotne 249 135 53 33 2308 1269 18 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 28 X 2 X 411 X 8
Powyżej 50 roku życia 77 22 23 11 1067 437 210 86
Bez kwalifikacji zawodowych 171 74 33 14 1501 801 213 110
Bez doświadczenia zawodowego 108 51 24 14 827 488 3 1
Bez wykształcenia średniego 334 106 68 34 2768 1195 537 194
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 57 46 14 13 445 390 64 55
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 93 1 3 -
Niepełnosprawni 13 3 7 2 186 87 38 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 6 6 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4143 2140 1898 987 879 447
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 584 253 244 100 167 68

z tego

po raz pierwszy 80 34 38 14 17 11
po raz kolejny 504 219 206 86 150 57

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 34 27 16 14 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 5 4 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 308 158 131 69

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 147 88 60 34

z tego

niesubsydiowanej 141 86 57 33
w tym pracy sezonowej 10 3 6 2
subsydiowanej 6 2 3 1

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 5 1 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 11 8 8 7
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 47 18 19 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 25 18 13 12
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 1 - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 74 25 30 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4419 2235 2011 1018
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 584 313 294 157

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 780 429 1045 440 2184 1203
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 163 69 77 22 249 135
z tego po raz pierwszy 46 15 5 3 X X
po robotach publicznych 117 54 72 19 249 135

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 17 13 1 1 9 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 3 2 1 1 5 4
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 74 35 55 25 125 69

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 29 16 23 11 53 33

z tego

niesubsydiowanej 27 14 23 11 52 33
w tym pracy sezonowej 2 1 2 1 4 1
subsydiowanej 2 2 - - 1 -
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 7 4 2 2 3 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 6 7 4 20 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - - 5 3 15 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 21 9 17 4 32 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 861 458 1067 437 2308 1269
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 322 172 82 41 163 99
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 2
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 52 37
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 128 63
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 10 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 5 2
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 130 61

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 11 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 9 5 49 26
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -