Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 427 176 96 51 4551 2258 965 458
w tym
osoby
poprzednio pracujące 382 163 84 46 4000 1933 964 458
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - - - 38 15 2 -
dotychczas nie pracujące 45 13 12 5 551 325 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 170 78 35 17 2054 1031 408 199
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 36 17 15 5 232 130 9 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 8 8 2 62 41 4 3
Cudzoziemcy - - - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 494 218 78 43 4178 2035 728 303

W tym

Do 25 roku życia 120 45 27 11 877 454 90 35
długotrwale bezrobotne 193 102 24 20 2385 1295 23 14
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 9 X 1 X 411 X 6
Powyżej 50 roku życia 84 29 14 8 1088 426 213 85
Bez kwalifikacji zawodowych 155 55 22 11 1541 801 224 115
Bez doświadczenia zawodowego 86 33 23 14 828 472 3 1
Bez wykształcenia średniego 238 77 37 18 2865 1209 548 195
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 29 23 4 3 454 395 67 57
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 1 1 - 96 1 2 -
Niepełnosprawni 16 4 1 - 179 82 37 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4419 2235 2011 1018 949 452
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 427 176 170 78 110 56

z tego

po raz pierwszy 59 27 31 16 9 7
po raz kolejny 368 149 139 62 101 49

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 14 8 3 - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 295 153 127 65

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 96 51 35 17

z tego

niesubsydiowanej 95 51 35 17
w tym pracy sezonowej 7 3 5 2
subsydiowanej 1 - - -

z tego

prac interwencyjnych - - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 1 1 1
rozpoczęcie stażu 7 4 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 68 30 31 14
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 28 21 14 11
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 8 6 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 85 39 42 18
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4551 2258 2054 1031
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 586 307 301 161

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 861 458 1067 437 2308 1269
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 120 45 84 29 193 102
z tego po raz pierwszy 37 16 8 5 X X
po robotach publicznych 83 29 76 24 193 102

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 5 2 1 1 5 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 89 42 63 40 116 76

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 27 11 14 8 24 20

z tego

niesubsydiowanej 26 11 14 8 24 20
w tym pracy sezonowej 2 - 1 - 2 2
subsydiowanej 1 - - - - -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 1 1 1
rozpoczęcia stażu 2 - 1 - 4 3
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 14 10 5 27 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 10 6 7 7 15 13
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 8 6 8 6
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 25 11 22 13 36 17
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 15 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 877 454 1088 426 2385 1295
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 324 170 82 41 160 94
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 3 2
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 2 1
odbywające staż 45 33
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 130 61
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 5 3
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 129 60

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 5 43 23
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -