Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 331 157 214 92 4328 2144 926 436
w tym
osoby
poprzednio pracujące 290 132 196 85 3811 1837 924 436
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - - - 39 14 2 -
dotychczas nie pracujące 41 25 18 7 517 307 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 65 79 25 1954 983 389 191
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 17 18 6 207 127 9 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 8 3 1 56 41 5 4
Cudzoziemcy - - - - 5 2 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 391 197 179 75 3983 1938 713 296

W tym

Do 25 roku życia 99 49 43 15 820 429 94 38
długotrwale bezrobotne 143 89 69 38 2264 1232 21 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 7 X 396 X 7
Powyżej 50 roku życia 52 20 31 10 1032 400 207 84
Bez kwalifikacji zawodowych 119 56 50 18 1471 774 219 115
Bez doświadczenia zawodowego 76 45 34 16 783 451 4 1
Bez wykształcenia średniego 180 65 103 35 2716 1137 525 186
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 28 23 20 16 426 372 60 51
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 1 1 - 97 2 3 -
Niepełnosprawni 24 9 8 4 184 83 42 15
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4551 2258 2054 1031 965 458
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 331 157 131 65 75 35

z tego

po raz pierwszy 42 21 22 11 15 7
po raz kolejny 289 136 109 54 60 28

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 10 7 2 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 1 1 1 - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 554 271 231 113

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 214 92 79 25

z tego

niesubsydiowanej 206 89 77 25
w tym pracy sezonowej 9 4 4 1
subsydiowanej 8 3 2 -

z tego

prac interwencyjnych 5 1 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 3 2 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - - -
rozpoczęcie stażu 84 61 38 28
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 94 50 52 31
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 6 2 3 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 75 27 29 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 31 17 17 12
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 2 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych 43 19 12 4
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4328 2144 1954 983
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 557 302 291 162

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 877 454 1088 426 2385 1295
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 99 49 52 20 143 89
z tego po raz pierwszy 24 10 8 3 X X
po robotach publicznych 75 39 44 17 143 89

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 7 5 1 1 1 -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 1 1 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 138 67 108 46 264 152

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 15 31 10 69 38

z tego

niesubsydiowanej 40 15 29 10 69 38
w tym pracy sezonowej 1 1 - - 2 1
subsydiowanej 3 - 2 - - -
z tego prac interwencyjnych 2 - 2 - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - 1 -
rozpoczęcia stażu 46 31 7 4 39 34
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 4 3 47 19 87 47
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 - 5 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 8 6 3 23 11
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 6 4 2 17 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 2 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych 11 4 8 6 21 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 18 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 820 429 1032 400 2264 1232
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 291 160 87 42 164 99
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 1 1
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 2 -
odbywające staż 119 87
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 94 50


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 129 60
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 126 57

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 43 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 6
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 17 4 48 22
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 4 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -