Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 292 147 214 85 4144 2081 852 416
w tym
osoby
poprzednio pracujące 250 123 204 78 3645 1778 850 416
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - 1 - 38 13 4 -
dotychczas nie pracujące 42 24 10 7 499 303 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 69 92 30 1878 969 357 188
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 27 15 9 6 136 87 8 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 8 5 5 5 48 34 4 3
Cudzoziemcy - - - - 4 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 335 168 180 71 3816 1881 643 281

W tym

Do 25 roku życia 78 40 37 17 777 407 78 32
długotrwale bezrobotne 133 70 73 31 2209 1205 13 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 14 X 5 X 393 X 8
Powyżej 50 roku życia 58 27 43 20 993 380 185 73
Bez kwalifikacji zawodowych 99 56 52 19 1428 766 205 117
Bez doświadczenia zawodowego 60 34 19 11 757 445 4 1
Bez wykształcenia średniego 164 66 123 38 2595 1102 462 169
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 24 20 8 7 425 371 59 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 11 - 1 - 101 1 3 -
Niepełnosprawni 12 7 4 - 177 84 39 14
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4328 2144 1954 983 926 436
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 292 147 131 69 74 42

z tego

po raz pierwszy 39 18 18 12 7 2
po raz kolejny 253 129 113 57 67 40

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 15 14 7 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 16 13 3 3 - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 476 210 207 83

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 214 85 92 30

z tego

niesubsydiowanej 168 69 73 24
w tym pracy sezonowej 6 1 - -
subsydiowanej 46 16 19 6

z tego

prac interwencyjnych 23 8 7 2
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 21 7 10 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 1 2 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 22 13 8 3
rozpoczęcie stażu 65 42 23 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 74 22 38 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 33 22 15 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 60 22 29 14
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4144 2081 1878 969
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 534 290 276 157

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 820 429 1032 400 2264 1232
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 78 40 58 27 133 70
z tego po raz pierwszy 23 11 5 2 X X
po robotach publicznych 55 29 53 25 133 70

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 9 8 2 2 6 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 2 2 1 14 12
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 101 50 97 47 188 97

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 37 17 43 20 73 31

z tego

niesubsydiowanej 37 17 25 15 48 23
w tym pracy sezonowej 1 - 1 1 - -
subsydiowanej - - 18 5 25 8
z tego prac interwencyjnych - - 18 5 15 5
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 9 3
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 2 2 2 1 15 11
rozpoczęcia stażu 28 19 13 9 32 23
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 3 - 3 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 19 6 3 1 20 7
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 9 5 17 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 10 4 19 7 26 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 20 12 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 777 407 993 380 2209 1205
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 281 155 85 42 159 94
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 13 7
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 2 -
odbywające staż 169 115
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 93 48


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 126 57
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 27 20
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 24 19

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 16 15
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 5 3
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 129 58

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 44 17
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 1 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 13 7
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 3 63 23
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 46 25 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 46 25 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 1 1