Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 328 171 180 63 4034 2071 807 417
w tym
osoby
poprzednio pracujące 277 143 163 57 3539 1760 805 417
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 3 - - 38 16 5 2
dotychczas nie pracujące 51 28 17 6 495 311 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 131 68 70 28 1832 966 341 178
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 32 18 8 5 147 97 11 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 10 3 4 4 48 29 3 1
Cudzoziemcy - - 1 - 2 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 387 196 150 45 3716 1874 611 283

W tym

Do 25 roku życia 68 35 34 8 733 398 70 31
długotrwale bezrobotne 156 87 54 27 2171 1184 17 9
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 2 X 397 X 11
Powyżej 50 roku życia 61 30 32 7 972 382 179 73
Bez kwalifikacji zawodowych 118 66 45 17 1395 762 193 110
Bez doświadczenia zawodowego 73 40 25 10 738 445 4 1
Bez wykształcenia średniego 176 79 100 26 2512 1096 423 164
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 27 23 11 9 427 371 60 51
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 - 2 - 99 2 4 -
Niepełnosprawni 14 4 3 2 177 82 35 12
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4144 2081 1878 969 852 416
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 328 171 131 68 78 45

z tego

po raz pierwszy 62 33 31 15 8 4
po raz kolejny 266 138 100 53 70 41

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 4 3 1 1 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 17 12 7 6 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 438 181 177 71

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 180 63 70 28

z tego

niesubsydiowanej 167 57 64 27
w tym pracy sezonowej 6 2 3 1
subsydiowanej 13 6 6 1

z tego

prac interwencyjnych 4 2 2 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 8 3 4 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 16 12 9 6
rozpoczęcie stażu 52 29 22 11
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 1 1 -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 55 19 20 6
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 30 17 12 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 98 38 43 12
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4034 2071 1832 966
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 534 299 278 159

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 777 407 993 380 2209 1205
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 68 35 61 30 156 87
z tego po raz pierwszy 37 20 5 3 X X
po robotach publicznych 31 15 56 27 156 87

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu - - - - 3 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 3 1 1 12 11
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 100 38 82 28 194 108

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 34 8 32 7 54 27

z tego

niesubsydiowanej 32 8 30 7 49 24
w tym pracy sezonowej - - - - 1 -
subsydiowanej 2 - 2 - 5 3
z tego prac interwencyjnych - - 2 - 2 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 - - - 2 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 3 1 1 13 11
rozpoczęcia stażu 19 12 18 6 32 20
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 11 5 6 3 22 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 1 3 3 16 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 1 - -
innych 27 9 19 6 54 22
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 733 398 972 382 2171 1184
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 279 162 83 41 156 89
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 32 11
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 217 141
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 94 48


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 129 58
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 7 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 2
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 129 56

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 14
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 12 7
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 18 7 79 26
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 37 20 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 37 20 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 2 1