Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 341 165 173 88 3876 2017 776 402
w tym
osoby
poprzednio pracujące 290 131 156 77 3394 1704 774 402
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 3 - - 41 19 7 4
dotychczas nie pracujące 51 34 17 11 482 313 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 145 68 67 34 1765 939 327 170
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 20 12 7 80 54 6 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 11 9 3 2 35 21 1 -
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 402 201 148 73 3569 1834 584 276

W tym

Do 25 roku życia 94 58 39 24 685 395 66 34
długotrwale bezrobotne 157 101 58 36 2104 1165 16 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 21 X 5 X 397 X 14
Powyżej 50 roku życia 83 30 23 7 966 375 181 73
Bez kwalifikacji zawodowych 119 62 48 27 1345 744 183 105
Bez doświadczenia zawodowego 77 50 28 17 712 448 3 1
Bez wykształcenia średniego 173 61 85 31 2391 1058 397 156
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 31 26 15 14 420 369 60 51
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 - - - 96 - 4 -
Niepełnosprawni 23 8 13 7 172 75 39 13
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4034 2071 1832 966 807 417
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 341 165 145 68 83 36

z tego

po raz pierwszy 53 33 29 18 11 9
po raz kolejny 288 132 116 50 72 27

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 32 25 15 12 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 20 13 12 5 3 -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 499 219 212 95

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 173 88 67 34

z tego

niesubsydiowanej 140 75 59 30
w tym pracy sezonowej 5 2 2 1
subsydiowanej 33 13 8 4

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 22 10 5 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 2 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 14 13 5 5
rozpoczęcie stażu 29 14 15 6
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 6 2 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 91 29 35 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 33 19 15 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 3 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 1 1
innych 144 48 69 24
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3876 2017 1765 939
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 502 293 272 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 733 398 972 382 2171 1184
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 94 58 83 30 157 101
z tego po raz pierwszy 34 22 8 4 X X
po robotach publicznych 60 36 75 26 157 101

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 16 13 3 1 16 13
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 2 4 4 17 13
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 136 59 89 37 224 120

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 24 23 7 58 36

z tego

niesubsydiowanej 35 21 15 6 41 28
w tym pracy sezonowej - - 2 1 - -
subsydiowanej 4 3 8 1 17 8
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 3 4 - 12 5
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 4 1 4 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 3 2 4 4 14 13
rozpoczęcia stażu 16 10 2 - 11 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 26 7 15 3 34 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 9 3 3 2 21 14
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 3 2 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 3 1 -
innych 42 13 33 15 78 34
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 685 395 966 375 2104 1165
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 256 161 83 39 146 87
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 33 12
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 213 129
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 96 49


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 129 56
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 23 18
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 22 18

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 18 17
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 130 56

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 40 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 21 8 92 33
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 23 10 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 23 10 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1