Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 455 244 172 94 3914 2050 783 410
w tym
osoby
poprzednio pracujące 389 203 153 85 3427 1732 782 410
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 3 1 41 21 10 7
dotychczas nie pracujące 66 41 19 9 487 318 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 210 109 73 45 1802 954 342 176
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 45 33 9 7 92 65 4 4
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 22 20 6 5 34 27 1 1
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 494 262 146 79 3596 1867 589 279

W tym

Do 25 roku życia 132 75 43 28 680 391 60 33
długotrwale bezrobotne 192 111 58 36 2120 1176 11 8
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 7 X 386 X 15
Powyżej 50 roku życia 87 47 32 15 976 390 188 79
Bez kwalifikacji zawodowych 139 69 50 31 1330 728 191 108
Bez doświadczenia zawodowego 107 60 30 16 732 459 2 1
Bez wykształcenia średniego 244 104 77 31 2407 1071 405 159
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 30 24 13 9 413 363 64 54
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 - - - 95 - 4 -
Niepełnosprawni 17 8 5 - 175 78 35 11
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3876 2017 1765 939 776 402
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 455 244 210 109 110 60

z tego

po raz pierwszy 76 39 28 12 16 7
po raz kolejny 379 205 182 97 94 53

z tego

po pracach interwencyjnych 12 7 3 2 - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 55 36 33 23 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 417 211 173 94

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 172 94 73 45

z tego

niesubsydiowanej 140 78 62 41
w tym pracy sezonowej 5 4 2 2
subsydiowanej 32 16 11 4

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 17 9 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 14 7 5 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
rozpoczęcie stażu 35 28 12 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 8 7 2 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 1 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 98 28 37 9
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 17 14 11
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 4 3 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 1 - -
innych 64 30 30 15
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3914 2050 1802 954
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 516 303 264 157

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 685 395 966 375 2104 1165
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 132 75 87 47 192 111
z tego po raz pierwszy 51 28 9 4 X X
po robotach publicznych 81 47 78 43 192 111

W tym

po pracach interwencyjnych - - 10 5 8 4
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 31 21 6 4 25 17
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 118 68 77 32 176 100

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 43 28 32 15 58 36

z tego

niesubsydiowanej 37 24 29 13 51 32
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 6 4 3 2 7 4
z tego prac interwencyjnych - - 1 - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 4 3 1 1 2 2
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 1 1 1 4 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - - -
rozpoczęcia stażu 17 14 2 2 16 14
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 3 3 1 - 5 4
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 9 12 2 43 15
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 2 6 3 17 11
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 4 3 3 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 3 1 - -
innych 20 12 14 5 32 16
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 19 11 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 680 391 976 390 2120 1176
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 266 165 85 41 151 89
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 21 4
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 1 -
odbywające staż 193 121
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 95 48


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 130 56
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 4
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 133 57

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 38 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 5 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 18 10 88 35
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 12 8 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 12 8 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1