Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 354 195 156 74 3861 2060 786 405
w tym
osoby
poprzednio pracujące 285 146 142 65 3355 1719 785 405
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
- - - - 37 20 10 7
dotychczas nie pracujące 69 49 14 9 506 341 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 144 85 57 25 1786 965 346 174
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 1 - - 1 1 - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 54 41 6 4 137 98 9 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 26 20 3 3 56 43 5 3
Cudzoziemcy - - - - 2 1 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 409 220 138 61 3544 1882 592 279

W tym

Do 25 roku życia 117 73 32 16 699 421 62 35
długotrwale bezrobotne 159 92 60 26 2089 1184 17 12
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 17 X 3 X 390 X 14
Powyżej 50 roku życia 47 26 37 15 927 375 176 73
Bez kwalifikacji zawodowych 127 69 38 17 1328 735 189 103
Bez doświadczenia zawodowego 96 68 23 12 745 488 2 1
Bez wykształcenia średniego 173 76 80 25 2337 1064 405 157
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 24 21 12 9 402 357 64 53
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 6 1 4 - 85 1 4 -
Niepełnosprawni 22 10 5 3 179 80 40 10
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3914 2050 1802 954 783 410
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 354 195 144 85 65 32

z tego

po raz pierwszy 73 46 31 22 6 2
po raz kolejny 281 149 113 63 59 30

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 13 12 4 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 407 185 160 74

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 156 74 57 25

z tego

niesubsydiowanej 145 70 52 23
w tym pracy sezonowej 1 - - -
subsydiowanej 11 4 5 2

z tego

prac interwencyjnych 2 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 3 1 2 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 6 2 3 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 2 - 1 -
rozpoczęcie stażu 21 14 8 5
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 - 1 -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 2 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 104 34 44 16
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 32 17 14 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 4 1 1
innych 84 41 34 19
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3861 2060 1786 965
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 539 328 269 170

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 680 391 976 390 2120 1176
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 117 73 47 26 159 92
z tego po raz pierwszy 55 35 3 1 X X
po robotach publicznych 62 38 44 25 159 92

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 7 7 1 1 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 1 - - -
po pracach społecznie użytecznych - - 1 - 1 -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 91 39 96 41 190 84

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 32 16 37 15 60 26

z tego

niesubsydiowanej 27 15 37 15 54 23
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 5 1 - - 6 3
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 3 - - - 3 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 - - - - -
rozpoczęcia stażu 4 4 7 4 10 7
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 - - - 2 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 23 6 19 5 57 20
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 4 1 8 4 19 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 4 4 - -
innych 26 12 21 9 41 21
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 699 421 927 375 2089 1184
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 291 186 77 38 156 94
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 23 5
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 200 123
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 95 48


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 133 57
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 135 55

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 42 13
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 12 6 83 35
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 5 2 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 2 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 2 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 1