Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 522 250 280 144 3786 1978 766 387
w tym
osoby
poprzednio pracujące 424 197 257 132 3280 1646 765 387
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 - 1 1 36 19 12 7
dotychczas nie pracujące 98 53 23 12 506 332 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 194 89 114 54 1721 914 324 160
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - 1 1 - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 88 43 12 11 172 100 11 8
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12 9 6 5 43 30 5 3
Cudzoziemcy 2 2 - - 4 3 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 575 270 234 109 3486 1818 594 278

W tym

Do 25 roku życia 193 81 46 24 722 395 60 32
długotrwale bezrobotne 197 115 134 69 2013 1143 21 15
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 24 X 10 X 381 X 17
Powyżej 50 roku życia 77 36 72 26 874 353 168 66
Bez kwalifikacji zawodowych 171 77 73 38 1290 699 191 104
Bez doświadczenia zawodowego 133 67 42 23 733 459 2 1
Bez wykształcenia średniego 299 118 156 60 2303 1036 410 163
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 36 34 18 18 397 350 72 60
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 8 1 3 - 84 2 4 -
Niepełnosprawni 33 18 8 4 186 87 39 11
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 5 5 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3861 2060 1786 965 786 405
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 522 250 194 89 101 50

z tego

po raz pierwszy 113 49 50 24 10 4
po raz kolejny 409 201 144 65 91 46

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 86 55 30 18 6 3
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - 1 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 4 3 3 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 597 332 259 140

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 280 144 114 54

z tego

niesubsydiowanej 200 107 79 40
w tym pracy sezonowej 2 - 1 -
subsydiowanej 80 37 35 14

z tego

prac interwencyjnych 33 16 9 8
robót publicznych 35 13 20 3
podjęcia działalności gospodarczej 10 6 6 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 2 - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 5 - 3 -
rozpoczęcie stażu 120 95 54 47
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 2 1 -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 7 3 1 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 101 36 50 15
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 31 26 13 13
podjęcia nauki 3 1 1 -
ukończenia 60/65 lat 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 1 1
innych 39 19 19 9
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3786 1978 1721 914
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 561 324 276 168

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 699 421 927 375 2089 1184
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 193 81 77 36 197 115
z tego po raz pierwszy 97 41 6 2 X X
po robotach publicznych 96 40 71 34 197 115

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 33 18 17 9 36 30
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 2 1 3 3
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 164 103 130 58 273 156

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 46 24 72 26 134 69

z tego

niesubsydiowanej 43 22 28 8 75 41
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej 3 2 44 18 59 28
z tego prac interwencyjnych 1 1 20 9 29 15
robót publicznych - - 21 7 28 12
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 2 1 1 -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 1 1 1 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - 1 - - -
rozpoczęcia stażu 62 54 22 13 50 39
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - 1 1 3 2
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 2 - - - 3 2
niepotwierdzenia gotowości do pracy 25 7 15 6 51 23
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 12 10 6 4 13 11
podjęcia nauki 3 1 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 1 - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 4 - -
innych 14 7 5 2 18 9
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 722 395 874 353 2013 1143
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 326 190 75 35 169 105
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 51 20
zatrudnione przy robotach publicznych 30 13
odbywające szkolenie 4 -
odbywające staż 234 163
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 95 48


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 135 55
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 23 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 1
innych 19 6
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 124 54

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 41 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 3
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 14 7 72 28
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 13 7 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 13 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 2 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 1