Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 490 237 197 104 3847 1991 785 398
w tym
osoby
poprzednio pracujące 415 200 172 90 3353 1678 784 398
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 9 2 1 43 27 21 15
dotychczas nie pracujące 75 37 25 14 494 313 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 204 91 80 42 1753 918 328 157
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 55 27 23 13 174 95 10 6
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 18 10 11 5 36 25 4 2
Cudzoziemcy 1 1 1 1 4 3 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 532 255 181 96 3530 1822 610 289

W tym

Do 25 roku życia 140 70 56 30 707 383 58 31
długotrwale bezrobotne 225 117 84 54 2045 1155 19 11
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 16 X 6 X 379 X 16
Powyżej 50 roku życia 93 38 44 18 898 359 180 72
Bez kwalifikacji zawodowych 175 77 59 42 1308 683 195 107
Bez doświadczenia zawodowego 111 56 44 26 714 434 2 1
Bez wykształcenia średniego 265 106 100 41 2351 1052 425 172
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 47 39 11 11 416 364 74 63
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 9 1 - - 88 3 5 -
Niepełnosprawni 27 15 12 4 185 88 48 18
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 4 4 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3786 1978 1721 914 766 387
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 490 237 204 91 102 55

z tego

po raz pierwszy 70 26 35 12 8 5
po raz kolejny 420 211 169 79 94 50

z tego

po pracach interwencyjnych 6 1 2 - 3 -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 63 39 25 14 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 9 5 3 1 2 -
po pracach społecznie użytecznych 2 2 1 1
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 429 224 172 87

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 197 104 80 42

z tego

niesubsydiowanej 144 78 54 33
w tym pracy sezonowej 4 1 - -
subsydiowanej 53 26 26 9

z tego

prac interwencyjnych 17 9 5 2
robót publicznych 6 3 5 2
podjęcia działalności gospodarczej 13 8 7 3
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 17 6 9 2
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 13 9 4 1
rozpoczęcie stażu 46 27 16 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 72 27 31 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 40 26 17 12
podjęcia nauki 5 3 2 1
ukończenia 60/65 lat 2 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 49 26 19 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3847 1991 1753 918
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 545 302 271 156

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 722 395 874 353 2013 1143
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 140 70 93 38 225 117
z tego po raz pierwszy 50 16 1 - X X
po robotach publicznych 90 54 92 38 225 117

W tym

po pracach interwencyjnych - - 5 - 3 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 19 14 16 7 35 22
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - 2 1 3 3
po pracach społecznie użytecznych - - 1 1 2 2
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 148 78 69 32 193 105

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 56 30 44 18 84 54

z tego

niesubsydiowanej 46 26 23 8 56 37
w tym pracy sezonowej 1 - 1 1 1 1
subsydiowanej 10 4 21 10 28 17
z tego prac interwencyjnych 1 - 15 8 12 8
robót publicznych - - 3 1 4 2
podjęcia działalności gospodarczej - - 1 1 7 5
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 9 4 2 - 5 2
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 1 1 1 1 6 5
rozpoczęcia stażu 26 15 2 1 17 10
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 - - - 2 -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 12 5 1 36 14
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 9 6 5 15 9
podjęcia nauki 5 3 - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 2 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 17 8 7 5 30 11
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 7 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 707 383 898 359 2045 1155
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 319 176 70 31 169 110
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 54 28
zatrudnione przy robotach publicznych 35 13
odbywające szkolenie 9 4
odbywające staż 217 152
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 93 47


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 124 54
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 7 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 13 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia 2 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 7 3
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 118 52

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 37 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 4 54 24
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 9 7 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 9 7 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -