Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 554 221 128 74 4055 2036 816 393
w tym
osoby
poprzednio pracujące 497 196 113 65 3561 1733 815 393
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
14 5 3 1 51 30 30 18
dotychczas nie pracujące 57 25 15 9 494 303 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 256 98 43 23 1878 956 348 157
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 23 12 9 184 97 11 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 8 5 4 34 21 4 3
Cudzoziemcy - - - - 4 3 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 605 252 108 64 3732 1867 636 283

W tym

Do 25 roku życia 126 52 26 18 734 379 63 34
długotrwale bezrobotne 263 138 47 34 2169 1209 18 9
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 31 X 10 X 399 X 17
Powyżej 50 roku życia 125 38 17 8 963 374 196 77
Bez kwalifikacji zawodowych 184 80 24 14 1381 716 211 111
Bez doświadczenia zawodowego 93 46 23 16 723 428 1 -
Bez wykształcenia średniego 349 114 42 13 2540 1112 456 175
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 46 38 15 14 433 378 68 55
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 15 - 1 - 94 3 6 -
Niepełnosprawni 23 8 8 4 185 88 44 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3 3 - - 7 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3847 1991 1753 918 785 398
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 554 221 256 98 132 52

z tego

po raz pierwszy 56 23 27 11 9 3
po raz kolejny 498 198 229 87 123 49

z tego

po pracach interwencyjnych 2 - 2 - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 33 18 14 5 5 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 18 5 8 1 8 2
po pracach społecznie użytecznych 60 32 44 23
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 3 3 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 346 176 131 60

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 128 74 43 23

z tego

niesubsydiowanej 114 67 39 21
w tym pracy sezonowej 4 2 3 2
subsydiowanej 14 7 4 2

z tego

prac interwencyjnych 1 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 11 5 3 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 2 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 27 14 13 7
rozpoczęcie stażu 33 27 10 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 2 1 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 79 25 34 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 16 12 8 5
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - - -
innych 59 23 23 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4055 2036 1878 956
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 537 289 268 151

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 707 383 898 359 2045 1155
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 126 52 125 38 263 138
z tego po raz pierwszy 37 13 7 4 X X
po robotach publicznych 89 39 118 34 263 138

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 - - -
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 7 5 9 3 19 10
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 2 3 - 5 2
po pracach społecznie użytecznych - - 26 10 57 30
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 1 1 - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 93 52 60 23 139 84

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 26 18 17 8 47 34

z tego

niesubsydiowanej 26 18 14 6 38 28
w tym pracy sezonowej 1 1 - - 1 -
subsydiowanej - - 3 2 9 6
z tego prac interwencyjnych - - 1 - 1 -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - 2 2 7 5
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - 1 1
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 9 5 6 2 11 10
rozpoczęcia stażu 17 13 2 1 13 12
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - 2 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 29 9 7 1 28 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 2 6 3 12 9
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 9 5 20 8 25 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 734 379 963 374 2169 1209
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 313 164 71 33 169 107
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 54 27
zatrudnione przy robotach publicznych 39 15
odbywające szkolenie 16 13
odbywające staż 216 160
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 33 15


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 118 52
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 32 21
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 14 6

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 9 3
innych 4 3
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 136 67

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 49 22
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 15 9 53 27
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 7 4 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 7 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -