Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2012
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 589 267 146 87 4384 2150 900 399
w tym
osoby
poprzednio pracujące 521 221 130 76 3861 1825 899 399
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
26 10 - - 76 39 49 24
dotychczas nie pracujące 68 46 16 11 523 325 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 239 114 60 37 2009 1005 376 159
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 40 28 14 9 200 111 11 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 13 12 5 4 39 27 3 2
Cudzoziemcy - - - - 4 3 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 631 275 127 77 4049 1972 705 285

W tym

Do 25 roku życia 135 79 39 26 781 408 71 33
długotrwale bezrobotne 284 151 54 36 2352 1291 16 6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 19 X 7 X 406 X 16
Powyżej 50 roku życia 171 60 27 17 1083 404 231 82
Bez kwalifikacji zawodowych 179 85 32 25 1477 750 219 106
Bez doświadczenia zawodowego 109 73 30 20 772 464 1 -
Bez wykształcenia średniego 361 116 77 41 2755 1155 517 177
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 49 39 11 11 463 398 64 51
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 13 1 - - 103 2 7 -
Niepełnosprawni 30 12 2 - 210 97 44 16
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 1 1 - - 7 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4055 2036 1878 956 816 393
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 589 267 239 114 160 47

z tego

po raz pierwszy 43 19 21 10 13 7
po raz kolejny 546 248 218 104 147 40

z tego

po pracach interwencyjnych 26 11 7 6 - -
po robotach publicznych 25 12 14 3 1 -
po stażu 99 81 43 39 5 4
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 32 25 13 9 4 1
po pracach społecznie użytecznych 26 10 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 260 153 108 65

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 146 87 60 37

z tego

niesubsydiowanej 113 69 46 30
w tym pracy sezonowej 3 2 2 1
subsydiowanej 33 18 14 7

z tego

prac interwencyjnych 1 1 - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 7 1 2 -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 25 16 12 7
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 18 14 5 3
rozpoczęcie stażu 3 2 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 3 2 - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 40 19 18 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 17 11 9 6
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 2 - -
innych 30 16 14 10
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4384 2150 2009 1005
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 544 291 274 154

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 734 379 963 374 2169 1209
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 135 79 171 60 284 151
z tego po raz pierwszy 25 10 5 3 X X
po robotach publicznych 110 69 166 57 284 151

W tym

po pracach interwencyjnych - - 14 5 21 9
po raz kolejny (od 1990) - - 17 8 20 10
po stażu 50 43 18 11 41 34
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 8 4 7 6 22 22
po pracach społecznie użytecznych 1 - 20 7 26 10
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 76 43 51 30 101 69

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 39 26 27 17 54 36

z tego

niesubsydiowanej 32 22 22 14 43 29
w tym pracy sezonowej 1 1 1 1 - -
subsydiowanej 7 4 5 3 11 7
z tego prac interwencyjnych - - - - 1 1
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - 2 1 3 1
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 6 4 3 2 7 5
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 - 4 4 12 12
rozpoczęcia stażu 2 1 - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 1 1 1 - 1 1
niepotwierdzenia gotowości do pracy 18 9 3 - 13 9
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 2 5 4 6 4
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 2 2 - -
innych 10 4 8 3 15 7
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 12 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 781 408 1083 404 2352 1291
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 313 161 74 35 169 107
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 23 11
zatrudnione przy robotach publicznych 8 3
odbywające szkolenie 4 2
odbywające staż 119 80
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 7 5


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 136 67
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 12 7
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 2
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 142 70

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 50 24
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 4 44 23
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 4 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -