Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 649 268 120 55 4754 2293 984 421
w tym
osoby
poprzednio pracujące 579 233 93 38 4218 1968 983 421
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
9 - 2 2 78 34 52 19
dotychczas nie pracujące 70 35 27 17 536 325 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 290 116 44 22 2173 1060 424 171
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 41 24 12 6 204 114 11 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 14 10 4 2 41 28 5 3
Cudzoziemcy 1 1 - - 5 4 - -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 711 284 102 47 4400 2109 784 305

W tym

Do 25 roku życia 158 63 33 20 848 423 78 36
długotrwale bezrobotne 241 122 44 24 2479 1363 10 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 22 X 5 X 421 X 15
Powyżej 50 roku życia 144 48 25 7 1169 432 264 84
Bez kwalifikacji zawodowych 212 94 27 16 1623 823 251 119
Bez doświadczenia zawodowego 120 57 33 22 812 473 1 -
Bez wykształcenia średniego 373 120 57 21 2965 1219 579 195
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 48 36 15 12 498 422 69 52
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 16 1 3 - 106 3 6 -
Niepełnosprawni 26 8 6 4 216 93 46 15
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 2 1 - - 8 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4384 2150 2009 1005 900 399
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 649 268 290 116 198 71

z tego

po raz pierwszy 89 32 38 14 30 9
po raz kolejny 560 236 252 102 168 62

z tego

po pracach interwencyjnych 12 6 5 3 2 -
po robotach publicznych 9 3 7 2 1 -
po stażu 57 36 22 15 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 1 - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 7 5 7 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 2 1 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 279 125 126 61

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 120 55 44 22

z tego

niesubsydiowanej 115 55 44 22
w tym pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 5 - - -

z tego

prac interwencyjnych 4 - - -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu 4 3 1 1
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 54 21 34 13
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 26 13 15 8
podjęcia nauki - - - -
ukończenia 60/65 lat 1 - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 4 2 2
innych 69 29 30 15
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4754 2293 2173 1060
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 591 305 292 159

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 781 408 1083 404 2352 1291
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 158 63 144 48 241 122
z tego po raz pierwszy 46 18 13 4 X X
po robotach publicznych 112 45 131 44 241 122

W tym

po pracach interwencyjnych - - 12 6 9 5
po raz kolejny (od 1990) - - 3 1 2 1
po stażu 32 18 3 3 21 14
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 7 5
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 1 - - - 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 81 41 58 20 114 50

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 33 20 25 7 44 24

z tego

niesubsydiowanej 33 20 22 7 44 24
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - 3 - - -
z tego prac interwencyjnych - - 3 - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - -
rozpoczęcia stażu 2 2 1 - 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 15 7 8 1 26 10
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 4 3 2 8 4
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 5 4 - -
innych 24 8 15 6 34 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 848 423 1169 432 2479 1363
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 331 168 79 35 171 110
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 9 3
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 3 2
odbywające staż 66 47
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 142 70
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 13 6
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 4 2
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 147 73

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 50 25
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 10 3 42 20
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -