Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat jaworski

Zobacz również:
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2013
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 404 165 136 61 4775 2280 988 418
w tym
osoby
poprzednio pracujące 347 137 122 53 4252 1966 987 418
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
11 2 3 1 85 35 62 20
dotychczas nie pracujące 57 28 14 8 523 314 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 178 70 49 25 2198 1053 414 161
w tym posiadający gospodarstwo rolne - - - - - - - -
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 36 24 13 6 192 109 10 7
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 12 10 4 3 30 21 4 3
Cudzoziemcy 1 - - - 6 4 1 -
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 470 193 117 55 4438 2096 789 298

W tym

Do 25 roku życia 100 46 31 15 830 410 76 31
długotrwale bezrobotne 178 84 47 26 2503 1359 18 10
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 13 X 3 X 428 X 16
Powyżej 50 roku życia 82 28 19 5 1192 439 266 88
Bez kwalifikacji zawodowych 138 51 38 21 1631 817 250 111
Bez doświadczenia zawodowego 91 45 22 12 803 464 1 -
Bez wykształcenia średniego 241 67 67 25 3018 1220 583 185
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 37 31 11 9 510 431 67 50
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 13 - 2 - 102 3 6 -
Niepełnosprawni 17 6 1 - 213 94 45 17
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - - - - 8 7 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 4754 2293 2173 1060 984 421
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 404 165 178 70 91 40

z tego

po raz pierwszy 53 25 24 10 11 5
po raz kolejny 351 140 154 60 80 35

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 33 24 10 8 1 -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 12 1 - - 2 1
po pracach społecznie użytecznych - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 383 178 153 77

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 136 61 49 25

z tego

niesubsydiowanej 133 60 47 24
w tym pracy sezonowej 2 2 2 2
subsydiowanej 3 1 2 1

z tego

prac interwencyjnych 1 - 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 1 1 1
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia 21 3 4 1
rozpoczęcie stażu 74 54 20 16
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 1 1 1 1
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 71 22 31 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 15 9 10 6
podjęcia nauki 1 1 - -
ukończenia 60/65 lat 2 2 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 61 25 35 15
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 4775 2280 2198 1053
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 584 300 292 158

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 848 423 1169 432 2479 1363
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 100 46 82 28 178 84
z tego po raz pierwszy 26 13 5 1 X X
po robotach publicznych 74 33 77 27 178 84

W tym

po pracach interwencyjnych - - 2 1 2 1
po raz kolejny (od 1990) - - - - - -
po stażu 17 12 3 2 10 9
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - 3 - 8 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 112 57 59 21 154 88

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 31 15 19 5 47 26

z tego

niesubsydiowanej 31 15 18 4 47 26
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - 1 1 - -
z tego prac interwencyjnych - - - - - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - 1 1 - -
inne - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia 4 1 4 - 10 1
rozpoczęcia stażu 38 26 4 4 30 26
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - 1 1
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 16 4 8 2 25 13
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 - 5 1 10 7
podjęcia nauki - - - - 1 1
ukończenia 60/65 lat - - 2 2 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - 1 - - -
innych 22 11 16 7 29 12
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 830 410 1192 439 2503 1359
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 317 160 79 34 169 109
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 7 2
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie 10 3
odbywające staż 106 77
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 1 1


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 147 73
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 16 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 8 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 3 -
innych 2 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 155 77

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 50 25
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 1 1
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową 2 -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 1 1
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 4 2
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 13 6 48 19
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 27 21 X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 27 21 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -